Wim Sweers van Grondvest bepleit Belasting Onttrokken Waarde voor bescherming milieu en sociale cohesie

Tien geboden voor een rechtvaardig en ecologisch fiscaal systeem


Grondvest . . . SDN Henry George <=====> SDN . . . Bellamy . . . GB InstituteDoor Wim Sweers


Tien Geboden van wijsheid

  
  

  Een ecologisch fiscaal systeem

  De toekomst van de mensheid hangt af van de wijsheid van vandaag. We moeten leren omgaan met de gaven van de planeet Aarde, en elkaar de levensruimte bieden in harmonie te leven. Dat sluit egoïsme volledig uit....!


 • Rechtvaardig

  Het fiscale systeem dient de juiste maatschappelijke activiteiten te stimuleren en de verkeerde activiteiten tegen te gaan. Bij het huidige systeem worden juist diegene belast, die met hun arbeid een toegevoegde waarde leveren. En zij die waarde onttrekken en daar rijk van worden, worden door het huidige systeem ontzien. Dit is ongehoord.

 • Ecologisch

  Het systeem dient de ontwikkeling van duurzaamheid te bevorderen. Wij dragen ook verantwoordelijkheid voor medemensen die buiten ons fiscaal territorium leven en ook hele generaties die nog na ons komen. Het is een grote schande dat onze belastingopbrengst voor 97% afkomstig is van de toegevoegde waarde en slechts 3% van onttrokken waarde. Dit is volledig in strijd met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Met name artikel 1 en artikel 25.

 • Eenvoudig, helder en doelmatig

  Belastinggelden moeten door de overheid gemakkelijk inbaar zijn zonder een omvangrijk en kostbaar ambtenarenapparaat. Deze eenvoud kan bereikt worden door heffingen aan het begin van de bedrijvigheid te doen in plaats van belastingen op te leggen aan het eind van de bedrijvigheid. Een ondernemer weet dan waar hij aan toe is. Hij heeft al betaald wanneer hij begint en wordt niet meer achtervolgd en op de vingers gekeken door de fiscus. Geen zwartwerken meer en wegwerken of verstoppen van bedrijfsresultaten.

 • Stabiel en voorspelbaar

  Wanneer belasting wordt geheven over de input van de bedrijvigheid, aan het begin van elke bedrijvigheid dus, is de belastingopbrengst niet afhankelijk van de dan heersende conjunctuur. En aan het eind van de rit treedt geen fiscus meer op als preferente schuldeiser en zullen bij eventuele faillissementen de werknemers preferente schuldeisers zijn en het echte 'volle loon' opeisen waarvan geen belasting meer kan worden ingehouden; de belasting is immers al aan het begin van de bedrijvigheid geïnd. De rendement (=winst) eisende reguliere kredietverleners, de banken zullen dan het gelag betalen.

 • Meer opbrengst

  Wanneer belasting wordt geheven over de input van grond, grondstoffen, energie, water, lucht enz. (en ingevoerde goederen en reeds geproduceerde halffabrikaten ook als input worden beschouwd) voor elke soort bedrijvigheid, dan levert zelfs een veel lager belastingtarief veel meer belasting op. Halvering van het huidige tarief en toegepast op de input levert een verdubbeling van de belastingopbrengst. Bij het huidige systeem van belasten van de output verdwijnt te veel in belastingvrije voet, aftrekposten, verrekenen van verliezen, verborgen winsten, zwart werk, etc.

 • Belast onttrokken waarde

  Belasten van het gebruik en verbruik van natuurgoederen met BOW (Belasting Onttrokken Waarde brengt rust aan het werkfront; bevordert de coöperatie bij de sociale partners en geeft inhoud aan het poldermodel, dat dringend aan restauratie toe is. Nieuwe inhoud geven aan het poldermodel zal Europese partners uitnodigen het goede Nederlandse voorbeeld te volgen. BOW maakt het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om kapitaalsproductiever te gaan werken. Dit is bezuinigen op materialen en meer inzetten van menselijke arbeid en creativiteit. De drang naar meer arbeidsproductiviteit zal afnemen en rust brengen op de werkvloer. Het aantal zieken en WAO'ers zal dan ook teruglopen.

 • Belast de slechte producent even zwaar als de goede

  Verliesgevende bedrijven betalen even veel BOW voor het gebruik van grond, grondstof, halffabrikaten, energie, water, lucht enz. als de winstgevende bedrijven. Alle BOW wordt tijdens het productieproces geïnd en mag eigenlijk geen belasting genoemd worden maar gewoon 'een prijs' voor het gebruik vanů.

 • Genoeg opbrengst voor een basisinkomen voor iedereen

  De betaling voor het gebruik van de productieve natuurkrachten, levert zo veel meer middelen op voor de overheid dan het huidige belastingsysteem, dat naast de gebruikelijke inkomstenbehoefte van de overheid een basisinkomen voor iedereen kan worden betaald op het niveau van de huidige sociale voorzieningen zoals kinderbijslag, studiefinanciering, bijstandswet en AOW.

 • Stimuleer de lokale economie

  Door efficiënter en zuiniger om te gaan met materialen ontstaat minder afval en neemt de druk op hergebruik en reparatie toe. De arbeidsintensieve bedrijvigheid neemt toe en vertoont minder neiging uit te wijken naar lagelonenlanden. De lokale economie zal groeien. En de zelfvoorziening neemt toe waardoor goederenvervoer over lange afstand afneemt. Een aantal dure infrastructurele werken behoeven niet meer te worden aangelegd.

 • Ruimtesparend

  De druk op de spaarzame ruimte in Nederland zal afnemen. Nederland wordt geen distibutieland maar een plezierig werk-, woon-, en leefland