Wim Sweers van Grondvest bepleit Belasting Onttrokken Waarde voor bescherming milieu en sociale cohesie

Grondvestnummer 2e kwartaal 2002

Grondvest Henry George . . . . . SDN <=====> Bellamy . . . . . GB Institute

Publieke diensten, waterdistributie, onderwijs, gezondheidszorg, elektriciteitsvoorziening


Stichting Grondvest


OVERHEID HOUDT UITVERKOOP
VAN ONZE PUBLIEKE DIENSTEN!


Een aantal zeer bezorgde organisaties en burgers vragen uw aandacht voor wat er op dit moment internationaal dreigt te gebeuren met onze publieke diensten, de waterdistributie, het onderwijs, de gezondheids-zorg, de electriciteitsvoorziening, het openbaar vervoer, etc.

In het grondvestnummer voorjaar 2001 werd al uitvoerig geschreven over de GATS-regels en -wetten die een zeer ernstige bedreiging vormen voor mens en milieu wereldwijd. De politiek slaapt en wil alleen maar gewekt worden als haar eigen instituties (partijbelangen) gevaar lopen. Voor de politiek en de grote maatschappelijke organisaties zijn de grote en ernstige problemen een "ver van mijn bed show".

  Beste Bewuste Burger gaat het u wel aan?

Het gaat om onze publieke diensten, het onderwijs, de gezondheids-zorg, water- en electriciteitsvoorziening etc. Zij worden door onze overheid te koop aangeboden aan buitenlandse bedrijven. Dat gebeurt via een een internationaal akkoord dat wetten stelt voor het verhandelen (verkopen) van diensten (totaal 160 sectoren).

Dit akkoord "GATS" (General Agreement on Trade in Services) wordt nu opnieuw met de grootste geheimhouding besproken in het internationaal forum voor handel (de Wereldhandelsorganisatie,WTO) zonder dat het publiek of het parlement daarvan op de hoogte is.

Het GATS-akkoord dwingt landen om zo veel mogelijk diensten - ook alle publieke diensten - te verkopen aan het hoogstbiedende bedrijf met de slogan "open voor concurrentie". Maar na een paar jaar heeft de sterkste de totale macht, en daartegen bestaan geen GATS-regels!

Na algemene privatisering dreigt een totale uitverkoop aan het buitenland. Na dat u de toelichting hieronder leest ( +/-7 minuten) vragen we u:

Maak dit bekend, stuur het door, laat je stem horen, Het gaat om de kwaliteit van jouw leven en het leven van anderen.

De toelichting geeft uitleg over:

 • GATS staat alleen ten dienste van de zakenwereld;
 • De burger wordt achteraf met nieuwe wetten geconfronteerd;
 • Het treft burgers overal ter wereld
 • Sociale voorzieningen moeten in handen blijven van de overheid gecontroleerd door burgers;
 • GATS bedreigt wetgeving en controlerende instanties die burgers moeten beschermen;
 • Eis om publieke diensten te professionaliseren;
 • We hebben geen blind vertrouwen dat bedrijven die publieke diensten overnemen ons blijvend goed zullen dienen;
 • Deze wetten die gunstig zijn voor het bedrijfsleven vormen een serieuze bedreiging voor het publiek !
 • Bedrijven hebben te grote invloed op de wetgeving van de regeringen.
 • Bedrijven 'vragen' via de regering aan andere regeringen om wetten te veranderen of af te schaffen om meer winst te kunnen maken.
 • Door het afschaffen van de gerichte dienstverlening willen bedrijven meer winst maken.


Verspreidt deze gegevens zo ruim mogelijk

Voor meer informatie schrijf naar: Platform-Nederlandse-Burgers@yahoogroups.com
Of kijk binnenkort op: http://groups.yahoo.com/group/Platform-Nederlandse-Burgers
Een bijeenkomst over Gats wordt gepland op 26 of 27 juni waarschijnlijk in Utrecht.
Als je geïnteresseerd bent laat het ons weten.

  Vervolg toelichting:

 1. GATS staat alleen ten dienste van de zakenwereld

  GATS is een akkoord van regeringen dat is ontstaan onder druk van het bedrijfsleven en vanaf 1995 zijn de GATS wetten van kracht. Maar die wetten worden nu opnieuw door de overheden van 143 landen besproken. GATS is een RAAMAKKOORD dat kan veranderen en de basis legt om privatisering van alle diensten onomkeerbaar te maken of af te dwingen.

  De GATS-WETTEN bieden alleen bescherming aan (buitenlandse) bedrijven. De burgers krijgen in het GATS AKKOORD geen enkele garantie voor algemene toegang tot de verkochte publieke diensten, en kunnen geen zeggenschap uitoefenen over de kwaliteit of de prijs.

 2. De burger wordt achteraf met nieuwe wetten geconfronteerd

  Overheden verplichten zichzelf hun wetgeving in te perken en te veranderen zo dat bedrijven onbeperkt publieke en andere diensten kunnen opkopen en naar eigen goeddunken gebruiken om winst te maken. Dit soort GATS-wetten wordt voorbereid op een ondoorzichtige en geheime manier, zodat de burger er pas achteraf mee wordt geconfronteerd als ze van al van kracht zijn.

 3. Het treft burgers overal ter wereld

  De GATS besprekingen vormen een serieuze bedreiging van het welzijn van mensen hier en in andere landen overal ter wereld. Daarom volgt er een OPROEP om deze brief verder te verspreiden, zodat zodat we een breed maatschappelijk protest op touw kunnen zetten tegen deze gang van zaken.

 4. Sociale voorzieningen moeten in handen v/d overheid, gecontroleerd door burgers

  Onze ouders en grootouders hebben na veel onenigheid en strijd over het recht op sociale voorzieningen, besloten dat het verstandig is om deze samen met de overheid te laten verzorgen en controleren: Het onderwijs & gezondheidszorg; de water- gas- en elektriciteitsvoor-ziening; post, telefoon en telegraaf; wegen, spoorwegen; bescherming tegen het watervervuiling; milieubescherming; opbouwwerk en sociaal-cultureel werk; de brandweer en reddingswerk; de belastinginning. Een aantal andere diensten zijn aan strenge regels onderworpen: de nieuwsvoorziening (publieke omroepen; dag- en weekbladen); het geldstelsel; de voedselvoorziening; de prijs van boeken; de verkoop van medicijnen etc. Deze verworvenheden kunnen niet op een ondemocratische manier worden verkwanseld.

 5. GATS bedreigd wetgeving en controlerende instanties die burgers moeten beschermen

  Goede wetgeving en controle is belangrijk om excessen te voorkomen, zoals gebeurde bij bijv. het beleggen van schoolsubsidies op de beurs, dokters die medicijnen voorschrijven op basis van reclame en giften, het hormonenschandaal in de vleesindustrie in België, en vele andere schandalen. Nationale wetgeving wordt bedreigd door GATS wetten die alleen handel willen bevorderen.

 6. Eis om publieke diensten te professionaliseren

  Er zijn heel veel voorzieningen die goed of redelijk functioneren. Maar veel voorzieningen zijn ook inefficiënt, verbureaucratiseerd en verzelf-standigd . Helaas is het dus zo, dat de publieke sector vaak niet goed functioneert, maar dat is nooit een reden om de zaak maar te verkopen. Wel om de service in alle opzichten te verbeteren en te professionaliseren. Daar moet het debat over gaan.

 7. We hebben geen blind vertrouwen dat bedrijven die publieke
  diensten overnemen ons blijvend goed zullen dienen

  Onder invloed van economen die de belangen van het grote bedrijfsleven behartigen is het marktdenken dominant geworden. Sinds de tachtiger jaren is een proces gaande om steeds meer publieke diensten te verkopen, vaak aan grote bedrijven en multinationals.

  Dat leidt tot rampzalige toestanden. De privatisering van de Britse spoorwegen is daarvan een voorbeeld. Sinds de Britse spoorwegen verkocht zijn aan particuliere bedrijven gaat heel veel fout met o.a. ernstige ongelukken alsgevolg. Er gaan dan ook steeds meer stemmen op om er niet langer blind op te vertrouwen dat bedrijven alles goed voor ons kunnen oplossen. In Engeland gaan stemmen op om de Britse spoorwegen weer te re-nationaliseren. Dat kan nu nog wel omdat de nieuwe GAST-verplichtingen nog niet ondertekend zijn.

  Nu worden GATS verplichtingen onderhandeld die alleen bedrijven beschermen. Als die na 2005 van kracht zullen zijn, zullen landen zich in een onomkeerbare situatie bevinden wat rampzalig kan zijn voor de bevolking, bv. als een waterbedrijf geen arme klanten wil bedienen. Eens van kracht, is GATS een valstrik, het is een één-richtingsakkoord waardoor openbare diensten en de nationale politiek gegijzeld worden. Als een land verandering wil aanbrengen dan zorgt GATS ervoor dat een bedrijf zich daar op allerlei manieren kan tegen verzetten tot in het rechtstribunaal van de Wereldhandelsorganisatie toe. Dit kan tot gevolg hebben dat de overheid haar beleid moet veranderen of compensaties te geven, wat in de praktijk onbetaalbaar zal zijn.

 8. Deze wetten die gunstig zijn voor het bedrijfsleven
  vormen een serieuze bedreiging voor het publiek!

  Het bedrijfsleven en vooral multinationals weten dat op korte termijn heel veel geld te verdienen is met de aankoop van de publieke diensten. In Engeland zijn de bedrijven die de drinkwatervoorziening hebben gekocht van de staat, binnen zeer korte tijd ontzettend rijk geworden terwijl de dienstverlening achteruit gaat. Daarom proberen ze de druk op de overheid voor meer liberalisering groot aan te pakken.

 9. Bedrijven hebben te grote invloed op de wetgeving van de regeringen

  De multinationals beïnvloeden politici en ambtenaren direct via geheim overleg (voor bewijzen: zie http://www.gatswatch.org) en beïnvloeding, via giften of doordat bijv. politici steeds meer nevenfuncties hebben in het bedrijfsleven. Uit een reeks net uitgelekte documenten, opgesteld door de Europese Commissie (EC), blijkt dat de Europese Unie (EU) wereldwijd op een verregaande liberalisering van de publieke diensten zoals water en energie aanstuurt. Die documenten bevatten alleen de wensen van het bedrijfsleven (zie http://www.gatswatch.org/leak) terwijl parlementen niet zijn geconsulteerd.

 10. Bedrijven 'vragen' via de regeringen aan andere regeringen om
  wetten te veranderen of af te schaffen om meer winst te kunnen maken

  De uitgelekte documenten zijn concept 'verzoeken' van de Europese Commissie aan 29 lidstaten van de Wereldhandels Organisatie (WTO). Daarin vraagt de EU aan andere nationale landen nationale wetten in die landen af te schaffen of aan te passen omdat ze handel in diensten, en de winst daaruit, beperken voor Europese bedrijven. De meeste politici, politieke partijen en burgers weten niet dat deze voorbereiding volop gaande is omdat dit in stilte gebeurt. Of zeg maar gerust: in het geheim. Op de uitgelekte documenten staat bovenaan:

  *********************************************************************************
  aan de lidstaten wordt dringend verzocht er zorg voor te dragen dat deze tekst
  niet openbaar gemaakt wordt en alleen onder ogen komt van de ambtenaren die
  hierbij betrokken zijn. [ad hoc 133 committee services. md:066/02].

  *********************************************************************************

 11. Verspreidt dit artikel of brief zo ruim mogelijk

  Als de eisen van de bedrijven goedgekeurd worden door de lidstaten van de EU en de WTO, is onze toekomst ernstig in gevaar. Daarom willen we aan iedereen vragen om deze brief zo ruim mogelijk te verspreiden. Neem hem mee naar uw werk, en hang hem aan het prikbord, leg hem in uw bibliotheek, stuur hem naar de plaatselijke krant, stuur hem naar uw vakbond, naar de natuur- of milieuorganisatie waar u lid van bent, naar de plaatselijke afdeling van uw politieke partij, geef hem aan de ondernemingsraad of medezeggenschapsraad, of als u werkgever bent, stuur hem naar de redactie van uw vakblad. Want ook de meeste werkgevers hebben er geen enkel belang bij dat de maatschappelijke chaos nog verder wordt vergroot. Geef hem vooral aan uw vrienden en bekenden.

  Kortom, wacht niet tot anderen de kastanjes uit het vuur halen, want dat zal niet gebeuren als u hen niet informeert over wat er aan de hand is. Als u de e-mail kunt gebruiken, hebt u binnen korte tijd tientallen mensen bereikt. Samen kunnen we dan zorgen dat de alarmbellen gaan rinkelen en kan deze informatieactie zich binnen enkele weken als een olievlek verspreiden. Alleen zo kunnen we eerst nu er voor zorgen dat de voorzieningen voor onze gezondheid, onze veiligheid, ons onderwijs etc. niet verkocht worden en nog verder uitgehold worden dan nu al het geval is.

  Wilt u mee werken aan het behouden van onze democratische zeggenschap over onze publieke dienstverlening dan is de eerste stap deze brief breed te verspreiden en met elkaar te bespreken zodat een bewustwording en een brede maatschappelijke discussie op gang kan komen.

 12. Nadere toelichting:

  Bedrijven willen winst maken door afschaffen van gerichte dienstverlening

  Wat houdt het in als bedrijven het recht krijgen om de publieke diensten op te kopen? Het belangrijkste effect is dat deze bedrijven zoveel mogelijk winst proberen te maken met de door hen opgekochte publieke diensten-bedrijven. Als ze de gezondheidszorg kopen, gaan ze eerst alle onrendabele onderdelen afstoten, en vervolgens zoveel mogelijk verdienen aan de wel rendabele onderdelen. Dit is immers de belangrijkste doelstelling van bedrijven. Postkantoren in kleine dorpen worden gesloten; treinstations in kleine plaatsen verdwijnen net als hele buslijnen.

  Ga zelf je vervoer dan maar organiseren! Verzorgingstehuizen voor mensen met een laag inkomen, weg ermee; allerlei vergoedingen die veel geld kosten gaan dan uit de ziekte-kostenverzekering, tenzij men is staat is om hoge premies te betalen. Openbare scholen in achterstandswijken die te duur zijn, worden gesloten, en mensen die het wel kunnen betalen sturen hun kinderen naar privé-scholen. Bibliotheken en Musea met lage bezoekers-aantallen gaan dicht of moeten op de markt gaan bijklussen.

  Verder vrezen we dat ook de vakbondsrechten ernstig ondermijnd zullen worden, onder andere om de druk van de concurrentie aan te kunnen. Dat zal ongetwijfeld niet van de ene dag op de andere gebeuren, maar stap voor stap. Waar praten we dan over? Afschaffing van de veertigurige werkweek; minder vakantiedagen per jaar; vermindering van de ontslagbescherming; afbouw van WW - en WAO uitkeringen; afbouw van de bijstand; misschien wel toestaan van kinderarbeid; het toestaan van illegale arbeid met alle excessen van dien; het terugdringen van vakbondsactiviteiten binnen bedrijven; geen algemeen verbindende CAO's; minimalisering van de bepalingen die bedoeld zijn om veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkplek te garanderen; geen goedkope rechtsbijstand voor mensen met een laag inkomen etc.

  Nu denkt u natuurlijk dat we zwaar overdrijven. Was het maar waar. In de USA is dit proces al veel verder dan in Nederland. Heel veel dingen die hier zijn opgesomd gebeuren daar allang. Het gevolg is dat er in de USA steeds meer mensen komen die niet kunnen rondkomen van één inkomen en die er nog een baantje bij moeten nemen. En als je dan ziek wordt ben je niet verzekerd, en dan krijg je zo'n lage bijstandsuitkering dat je er niet meer van kunt leven, als je al iets krijgt. En dat allemaal 'omdat de markt zo goed werkt, dat we er allemaal beter van worden'. Privatisering betekent ook dat we het beetje invloed dat we hebben op de publieke diensten kwijt dreigen te raken. Nu is het nog zo dat de door ons gekozen tweede kamer die invloed kan uitoefenen. Straks maken bedrijven de dienst uit en die zijn niet democratisch te sturen.


MAAK DIT OVERAL BEKEND, EN LAAT JE STEM HOREN, WANT ........,
HET GAAT OM DE KWALITEIT VAN JOUW LEVEN EN DAT VAN ANDEREN

E-mailadressen van de leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal
E-mailadressen van de Nederlandse leden van het Europese Parlement
E-mailadressen van redacties van omroepen, dag- en weekbladen
E-mailadressen van beleidbepalende ambtenaren bij de ministeries

Vervolg van dit nummer
Naar de homepage van Grondvest

BEWAAR DE WAARDE VAN DE AARDEVoor meer informatie:
Gasthuislaan 22
6883 JD Velp
Telefoon: 026-3610689