Een miljard voor Fokker op 'n presenteerblaadje

Geldpolitiek . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat

Brief voor de herfinanciering van Fokker

RENTE GARANTIE WAARBORGFONDS est.

Kirchstrasse 39
Postfach 1515 FL 9490 Vaduz
Fürstentum Liechtenstein
P/o Tel./Fax: 040-2435918
Int. 00 31 40 2435918


OPEN BRIEF AAN DE MINISTER-PRESIDENT W. KOK
EN DE FRACTIEVOORZITTERS VAN DE TWEEDE KAMER


Mijne Dames en Heren,

Onze organisatie is in staat Fokker een goede alternatieve financiering aan te bieden van 1 miljard.

Wij hebben dit reeds eerder aan u kenbaar trachten te maken, maar vonden geen gehoor vanwege het stadium waarin de onderhandelingen met Samsung verkeerden. Nu in deze iedere termijn verstreken is, is het wellicht tijd om het alternatief dat wij te bieden hebben nader te betrachten.

Het Rente Garantie Waarborg Fund is een organisatie die noodlijdende bedrijven tracht te doen herstarten met behulp ban een volstrekt nieuwe financieringsstructuur waarbij de te verstrekken gelden door het Rente Garantie Waarborg Fund worden afgezekerd door middel van Tripel-A Verzekeringspolissen.

Van een woordvoerder van de afdeling Economische Zaken mochten wij summiere gegevens ontvangen omtrent de situatie bij Fokker. Op grond van deze gegevens en behoudens verificatie, achten wij het zeer goed mogelijk Fokker te doen doorstarten. Voor de lening van 1 miljard DM. gelden de volgende voorwaarden:

  1. Zij wordt afgezekerd door Tripel-A Verzekeringmaatschappijen voor de terugbetalingsgarantie. De termijn die hierbij geldt is 15 jaar en 1 dag.

  2. Rente garantie van de Nederlandse staat van effectief 5,9%

  3. Kredietnemer is de nieuw opgerichte Fokker 4, met een eigen bestuur.

Dat Fokker 4 een behoorlijk orderportefeuille zal moeten kunnen overleggen wordt hierbij geïmpliceerd. Wij zijn gaarne bereid deze financieringsmogelijkheid en at deze voor Fokker kan betekenen toe te lichten. Het lijkt ons in ieders belang wanneer uw uitnodiging hiertoe niet op zich laat wachten.

In afwachting van uw antwoord verblijven wij,


Hoogachtend,

Getekend 4-12-96

De woordvoerder

W.H.M. Strik

commentaar:

Het lijkt er op dat het aanbod van deze Liechtensteinse financiële instelling wat onprofessioneel in elkaar zit. Het taalgebruik, de zinsopbouw en de interpunctie komen niet overeen met de zwaarte van de financiering; en het briefpapier is nauwelijks van een gewoon kattebelletje te onderscheiden. In de eerste zin wordt er plompverloren een miljard aangeboden, maar niet wàt er wordt aangeboden. Verderop blijkt dat het aanbod bestaat uit Duitse marken die met een punt wordt afgekort. En dat terwijl Liechtenstein een Zwitserse enclave is die normaliter in Zwitserse franken zou moeten aanbieden.

Ook de manier van afdekking van het kapitaal is opmerkelijk. De heer Strik schermt met een Tripel-A verzekeringsmaatschappij die niet met name wordt genoemd, en waarvan zeker te stellen is dat dat alleen maar de NCM van onze eigen Nederlandse staat kan zijn, omdat niet aannemelijk is dat enige financiële instelling, behalve de Nederlandse overheid, bedrijfsrisico's afdekt van een Nederlands bedrijf dat nu al in faillissement verkeert. Het verzekeren van brandende huizen is in de echte verzekeringswereld geen populaire bezigheid. De minister van Economische Zaken Wijers heeft op kamervragen weliswaar toegezegd serieus werk te maken van dit aanbod middels een persoonlijke inspanning, maar het lijkt verstandiger de analyse van de heer Wijffels van de Rabobank in de Volkskrant van vandaag (11 december) op pagina 17 te bestuderen, en de geëiste rentegarantie van 5,9% te vergelijken met het huidige tienjarige rentetarief van 5,8%. Van enige filantropie van Zwitserse zijde blijkt dan sowieso geen sprake te zijn. Eerder het omgekeerde. De Zwitsers zijn er in hevige mate in geïnteresseerd om op lange termijn een rente te ontvangen van effectief 5,9% (kredietkosten niet meegerekend).

Slimme zakenlui proberen altijd met fraaie vooringen van de nood van een ander gebruik te maken. In dit geval van de sores van Fokker. Het lijkt overigens waarschijnlijk dat de Rabobank-directie (die een regelmatig bezoeker is van de internet-site van de SDN) de analyse m.b.t de te verwachten daling van de rente bij realisatie van de Europese Monetaire Unie heeft overgenomen. De conclusie in de Volkskrant van 11 december komt vrijwel overeen met de eerder gepubliceerde analyse bij de SDN over de consequenties van de EMU voor de geldpolitiek, het niveau van de rente en de koersen van aandelen.

Het standpunt van de Rabobank-directie is echter niet compleet, omdat deze de structuurverandering in de geldomloop buiten beschouwing laat, die bij omschakeling van de nationale munten naar de 'euro' zal plaatsvinden. Lees daarvoor de volgende analyse. Wij bij SDN zeggen daarom: bestudeer alles, en behoudt het goede.