Verkiezingscontract voor alle lijsttrekkers van politieke partijen met
ambitie en inspiratie richting Tweede Kamer der Staten Generaal

Het toezicht op banken en verzekeraars stelt echt niets voor..!!

Toezicht . . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Crisisdebat . . Ab Flipse

Verkiezingsbelofte (mei 2002)

Operatie: Belastingramp 21e eeuw.

Verklaring Lijstverantwoordelijke.

De ondergetekende:

De heer (naam) ________________________________________________________,


wonende te (woonplaats) _______________________________________________,

voor zich en ten deze acterende als lijsttrekker van de lijst


(naam partij/lijst) _____________________________,

ingeschreven voor de verkiezingen van de Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal in het Koninkrijk der Nederlanden, en deze lijst/partij ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigende, (hierna: 'De Lijsttrekker'),

Verklaart hierbij stellig en zonder voorbehoud;

 1. De Lijsttrekker heeft kennis genomen van de brief d.d. 13 mei 2002 van de Stichting Toezichthoudend Nederland (hierna: 'STN') aan de Lijsttrekkers van alle politieke partijen/lijsten, die zullen meedoen aan de aanstaande verkiezingen van de Leden van de Tweede Kamer van de Staten-Generaal in het Koninkrijk der Nederlanden, en de in deze brief nader omschreven problematiek, die kiezers/burgers/consumenten als Nederlandse belastingplichtigen ondervinden ten gevolge van het Belastingplan 21e eeuw (en daarmede samenhangende belastingmaatregelen) (hierna: 'Belastingramp 21e eeuw') en is door de inhoud daarvan dusdanig ernstig geschokt, dat de Lijsttrekker zich jegens een ieder der kiezers en STN verbindt om terzake alle tot zijn mogelijkheden behorende verantwoordelijkheid te nemen, waaronder het afleggen van openbare verantwoording mede begrepen, en mitsdien de gelaedeerde kiezers/burgers/consumenten van schade veroorzaakt door de Belastingramp 21e eeuw algeheel te doen verschonen.

 2. Indien en zodra de (partij van) de Lijsttrekker deel zal uitmaken van de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden, zal de (partij van) de Lijsttrekker er onverwijld voor zorgdragen dat:
  de gelaedeerde kiezers/burgers/consumenten geen enkel liquiditeits- en/of vermogensaandeel van de Belastingramp 21e eeuw ondervinden, doordat:

  • ofwel: de desbetreffende schades door de keten van aansprakelijken (als omschreven in voormelde brief d.d. 13 mei 2002) zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 31 december 2002 aan deze gelaedeerde kiezers/burgers/consumenten zullen zijn vergoed;
   Paraaf STN:					Paraaf lijsttrekker:
   
   
   
   
   
  • danwel: de betreffende onderdelen van de Belastingramp 21e eeuw met onmiddellijke ingang buiten toepassing te laten en tijdig voor 01 april 2002 algeheel en onvoorwaardelijk en met terugwerkende kracht door de bevoegde organen van de Staat der Nederlanden ongedaan zullen zijn gemaakt.

 3. Deze verklaring is voor de Lijsttrekker en diens partij/lijst algeheel verbindend, één en ondeelbaar. Het is de Lijsttrekker genoegzaam bekend, dat nakoming van deze verklaring door STN - pro se en/of namens één of meer der gelaedeerden van de Belastingramp 21e eeuw - in en/of buiten rechte jegens de (partij van) de Lijsttrekker kan worden afgedwongen c.q. geëffectueerd.

 4. De Lijsttrekker geeft hierbij toestemming aan STN om de getekende verklaring te plaatsen op de website www.toezicht.nl.

 5. Op deze verklaring is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Alle geschillen terzake van of in verband met deze verklaring worden in eerste instantie beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks stelt.


Aldus aan zichzelf hardop voorgelezen, volhard en ondertekend


te (plaats) ______________________________________,


op (datum) ________________________2002.


De Lijsttrekker: _________________________ Voor kennisneming en aanvaarding:


(naam partij/lijst): _______________________ Stichting Toezichthoudend Nederland:


_______________________________ _ _ ________________________________
(handtekening ondergetekenende) _ _ _ _ _ _ _ _ _ (A.E. Flipse) De partijen van wie de Lijsttrekker de bovenstaande verklaring niet getekend voor 15 juni 2002 aan STN heeft teruggezonden, zullen door STN op de website www.toezicht.nl worden ondergebracht in de categorie: 'K.U.T.-partijen'. (K.U.T. = Kan - Uitsluitend - Traineren).