Brief aan de Voorzitter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Ing. A.M.L. van Rooij

Milieu- en Veiligheidskundige

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

              AANTEKENEN
              
              met ontvangstbevestiging
't Achterom 9a       Sint Oedenrode
5491 XD           datum: 24 februari 1998
Sint Oedenrode       
Tel. 0413-490387      Tevens (excl. bijlagen)
Fax. 0413-490386      per Fax 070-3651380
              Op 24 februari 1998

   E-mail A.vanRooij@inter.nl.net

  Betreft: Reactie op Uw brief van 7 mei 1997, kenmerk kab 0 1 /5 199193

  Aan: Mr. M.E.E.H. van Erve, (strikt persoonlijk)
  Wnd. Hoofdofficier van Justitie,
  Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch,
  Postbus 90155,
  5200 MG 's-Hertogenbosch,


   Geachte Heer van Erve,

  Uw brief van 7 mei 1997 heb ik in goede orde ontvangen. Naar aanleiding daarvan laat ik U de volgende informatie toekomen:

   GESLOTEN BRIEF

  Sint Oedenrode, 13 mei 1997.

Aangetekend verstuurd op 14 mei 1997.

 • Vragen d.d. 2 augustus 1996 van Tweede Kamerlid Hendriks aan de Ministers van Justitie, VROM en VWS (5 pagina's)
 • Motie nr. 25000XL nr. 25 d.d. 5 november 1996 van het Tweede Kamerlid M Vos (5 pagina's). Uit die inhoud kunt U opmaken dat de op 12 november 1991 en op 19 november 1996 door de Tweede Kamer aangenomen moties, om de toepassing van arseenhoudende wolmanzouten te verbieden, door de verantwoordelijke minister van VROM (in 1991 H. Alders, in 1996 M de Boer) niet worden uitgevoerd.
 • Mijn brief d.d. 30 april 1997 aan J. Meuwissen, dienst VROM, streekgewest Brabant Noordoost te Oss (18 pagina's).

 • Mijn voorbrief d.d. 30 april 1997 aan alle leden van de Raad voor de Accreditatie. (2 pagina's)

  Uit die inhoud kunt U opmaken dat, ondanks bovengenoemde aangenomen moties, van de Tweede Kamer, de minister van VROM onder de dekmantel van het KOMO-productcertificaat grote bedragen milieusubsidie (- gemeenschapsgeld) uitgeeft om daarmee enorme hoeveelheden arseenhoudend en chroom VI houdend kankerverwekkend gevaarlijk afval (zwarte lijststoffen) van de metaalindustrie diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht te dumpen, die vanwege hun uiterst gevaarlijke eigenschappen juist met de best bestaande techniek uit ons milieu moeten worden geweerd. In de criminologische literatuur wordt dit verschijnsel van 'poisoning for profit' collusie genoemd. (zie bijgevoegde brief d.d. 21 juni 1993 van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk).

 • Mijn aangifte d.d. 1 oktober 1995 aan de hoofdofficier van Justitie, Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch. (32 pagina's) F. Verslag chemisch onderzoek van Superwolmanzout-Co d.d. 19 maart 1991 van de keuringsdienst van waren te Groningen. (2 pagina's)

  Uit die inhoud kunt U opmaken dat Superwolmanzout-Co in werkelijkheid 374 g/l arseenzuur bevat en geen 304 g/l arseenpentoxide, zoals Hickson Garantor te Nijmegen dat heeft opgegeven in zijn veiligheidsinformatieformulier. Vanwege het feit arseenzuur vele malen gevaarlijker is dan arseenpentoxide en ook via de huid het lichaam kan binnendringen, betekent dat deze door Hickson Garantor gepleegde valsheid in geschrift de dood op termijn van veel onjuist voorgelichte mensen tot gevolg kan hebben.

  Uit die inhoud kunt U ook opmaken dat het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. jaarlijks zo'n 5650 kg. Arseen (10.600 kg. Arseenzuur) en 7900 kg. Chroom VI (15.000 kg. Chroomtrioxide) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht brengt. Uit die inhoud kunt U tevens opmaken dat door ons ministerie van VROM impregneerbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. wordt misbruikt als dekmantel om via dat bedrijf enorme hoeveelheden arseen en chroom VI-houdend gevaarlijk zaal (zwarte lijststoffen) van de metaalindustrie diffuus in ons milieu te dumpen. Hiertegen wordt door onze minister van VROM niet opgetreden ondanks het feit zij dat vanuit o.a. de Wet Milieubeheer en de Wet Milieugevaarlijke stoffen wettelijk verplicht is en vanuit de op 12 november 1991 en 19 november 1996 door de Tweede Kamer aangenomen moties ook politiek verplicht is.

 • Mijn brief d.d. 15 maart 1997 aan Mr. G. Bos, milieuofficier van Justitie,

  Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch, waarop G. Bos weigert te reageren. (18 pagina's)

 • Mijn brief d.d. 4 mei 1997 aan Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode (15 pagina's)
 • Mijn brief d.d. 10 mei 1997 aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. (17 pagina's)

  Uit die inhoud kunt U opmaken dat de Gebr. Van Aarle B.V. de milieuofficier van Justitie Mr. G. Bos op 18 augustus 1992 op het parket te 's-Hertogenbosch samenspannende afspraken heeft gemaakt met:

  • Mr. G. Broeren, parketsecretaris bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.
  • Dr. H.A.M.A. de Vries, Regionaal Inspecteur van VROM van Noord Brabant.
  • Mr. H. Artz, juridisch medewerker van de provincie Noord Brabant.
  • Mr. V. Ditters, hoofd algemene zaken van het Waterschap De Dommel.
  • P. Schriek, burgemeester van de gemeente Sint Oedenrode.
  • H. van Dijk-Eerhart, milieuwethouder van de gemeente Sint Oedenrode.
  • C. Kerstholt, hoofd van de afdeling B&M van de gemeente Sint Oedenrode.
  • G. van Aarle, milieutechnisch medewerker van de gemeente Sint Oedenrode.
  • 1. Valk, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode.
  • M, Saris, wachtmeester bij de Rijkspolitie te Sint Oedenrode, Dit alles met als doel mij juridisch en maatschappelijk uit te schakelen.

  In dat overleg werd ten onrechte gesteld dat de gevaarsaspecten van de bij de Gebr. Van Aarle B.V. vrijkomende stoom zijn onderzocht en dat voor de impregneerinstallatie geen bouwvergunning is vereist. Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. zijn impregneerinstallatie (chemische procesinstallatie) kunnen oprichten geen daarvoor vereiste bouwvergunning en tot op heden in werking kunnen houden in strijd met de bestemming houtverwerkende bedrijven en in strijd met de voorschriften van de bouwverordening.

  Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. een post-Seveso-bedrijf kunnen oprichten temidden van burgerwoningen (14 woningen tussen 0 en 100 meter van het bedrijf) pal langs het ecologisch kerngebied van het Dommeldal, zonder te beschikken over een wettelijk vereist extern veiligheidsrapport die de verre omgeving van het bedrijf moet beschermen tegen een chemische ramp van een omvang als die in Seveso.

  Juist om die reden heeft de Gebr. Van Aarle B.V. vanaf augustus 1992 tot op beden onze omgevingslucht, onze grondeigendommen en ons oppervlaktewater kunnen verontreinigen met arseen en chroom VI besmette stoom en als zodanig met de zwaarste klasse aan kankerverwekkende stoffen. In dat overleg is tevens afgesproken dat wanneer er door mij een kort geding tegen de Gebr. Van Aarle en/of de gemeente Sint Oedenrode wordt aangespannen de milieuofficier van Justitie Mr. G. Bos daarvan onverwijld in kennis gesteld moet worden. Het zal U duidelijk zijn waarom.

  In dat overleg is op voorstel van Dr. H.A.M.A. de Vries (regionaal inspecteur van VROM) tevens besloten dat burgemeester P. Schriek, G.G.D. arts H. Jans (een goede kennis van hem) als vertrouwensarts op mij af moest sturen. Dit alles met als doel om hem een medisch rapport te laten opstellen waaruit moet blijken dat ik voor minder rede vatbaar ben, zodat de rechter mij in de diverse nog lopende juridische procedures niet meer serieus behoeft te nemen. Dank zij de hulp van de landelijke milieuorganisaties is deze in samenspanning afgesproken actie van Burgemeester P. Schriek mislukt.

  Vanaf dat moment is de Heer van den Biggelaar begonnen om iedereen uit onze woon- en leefomgeving tegen ons op te zetten niet als doel het sociaal leven van mij, mijn vrouw, mijn kinderen en mijn ouden in onze buurt kapot te maken. Dit alles met de bedoeling ons uit onze woonomgeving weg te posten om daarmee de zware georganiseerde misdaad rondom de Gebr. Van Aarle B.V. behulpzaam te zijn. De Heer van de Biggelaar is familie van de Gebr. Van Aarle. Als beloning voor deze misdadige praktijken mag ook de Heer van de Biggelaar van Burgemeester en Wethouders bouwen zonder een daarvoor vereiste bouwvergunning in strijd met de bestemming en een houtverwerkend bedrijf oprichten en in werking houden in strijd met de bestemming zond een daarvoor vereiste milieuvergunning. Ook hiertegen wordt door de milieuofficier van Justitie Mr. 0. Bos niet strafrechtelijk opgetreden.

  Uit vorenstaande is vast komen te staan dat het Ministerie van VROM tezamen met het Ministerie van Justitie aan het hoofd staan van de hierboven omschreven zeer omvangrijke misdadige organisatie. Zij worden daarbij geholpen door de gemeente Sint Oedenrode, de Rijkspolitie van Sint Oedenrode, de Provincie Noord Brabant en het Waterschap De Dommel. Zij worden daarbij geholpen door de uitspraak van de Hoge Raad, die op 23 april 1996 in het Pikmeer-arrest heeft uitgesproken dat gemeenten, ambtenaren en andere publieke rechtspersonen die een bestuurstaak uitvoeren onbeperkt milieuwetten mogen overtreden zonder dat ze daarvoor strafrechtelijk kunnen worden vervolgd. Juist om die reden worden de Gebr, van Aarle B.V. en de Heer v/d Biggelaar door hen beschermd.

  Onder de dekmantel van het KOMO-productcertificaat en de dekmantel van het bedrijf Gebr. Van Aarle B.V. worden met grote bedragen aan milieusubsidie van VROM (25 tot 75 %) via niet juist voorgelichte particulieren enorme hoeveelheden arseenzuur en chroomtrioxide (chroom VI) diffuus in de compartimenten water, bodem en lucht gedumpt op een zodanige manier dat het maximale milieu- en gezondheidsschade tot gevolg heeft. Betreffende chemische stoffen bezitten de volgende eigenschappen.

  • Arseen is een zwarte lijststof voor water, bodem en lucht
  • is gevaarlijk afval bij een concentratie van > 50 mg/kg arseen we droge stofgehalte
  • (KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat :L 1700 mg/kg)
  • is kankerverwekkend (klasse 1 = zwaarste klasse)
  • is verdacht reprotoxisch
  • kan gemakkelijk via de huid het lichaam binnendringen

  • Chroomtrioxide is een zwarte lijststof voor lucht
  • is gevaarlijk afval bij een concentratie van ~ 50 mg/kg chroom VI aan droge stofgehalte
  • (KOMO-gekeurd gewolmaniseerd hout bevat 2600 mg/kg)
  • is kankerverwekkend (Klasse 1 = zwaarste klasse)
  • is genotoxisch carcinogeen, hetgeen inhoudt dat het éénmalig binnen krijgen van
  • één molecuul op termijn (5 tot 30 jaar later) al kanker kan veroorzaken.

  De hierboven omschreven misdadige organisatie onder leiding van de milieuofficier van justitie Mr. G. Bos, heeft er veel belang bij dat via dekmantelbedrijf Gebr. Van Aarle B.V. de niet juist voorgelichte particulieren met hun eigen opgebrachte belastinggeld (milieusubsidie) met grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen worden vergiftigd om daarmee de metaalindustrie (Billiton) met grote winst van haar uiterst gevaarlijk afval af te helpen.

  • Juist om die reden weigert de Minister van VROM al ruim 5 jaar lang mijn brieven inhoudelijk te beantwoorden.
  • juist om die reden weigert U mijn verdere brieven inhoudelijk te beantwoorden.
  • Juist om die reden weigert U op te treden tegen de door Hickson Garantor gepleegde strafbare feiten.
  • Juist om die reden weigert U op te treden tegen door Gebr. Van Aarle B.V. en door F. v/d Biggelaar gepleegde strafbare feiten.
  • Juist om die reden weigert U mijn aangifte van 1 oktober 1995 van het plegen van een ernstig strafbaar feit (misdrijf) door de Gebr. Van Aarle B.V. in behandeling te nemen en word ik daardoor door U in mijn verdere rechtsgang geblokkeerd.

  Het zal U duidelijk zijn dat tegen bovengenoemde zeer omvangrijke misdadige organisatie (onder leiding van Mr. G. Bos) onmiddellijk strafrechtelijk dient te worden opgetreden. Om die reden richt ik aan U het nadrukkelijke verzoek mij binnen 10 dagen na heden (vóór 23 mei 1997) schriftelijk te bevestigen dat U de impregneeractiviteiten bij de Gebr, Van Aarle B.V. en de houtverwerkende activiteiten bij F. v/d Biggelaar heeft stilgelegd en dat U naar de hierboven omschreven zeer omvangrijke misdadige organisatie (onder leiding van W. 0. Bos) een strafrechtelijke onderzoek heeft gestart waarbij hoor en wederhoor wordt toegepast.

  Behoudens Uw schriftelijke bevestiging binnen 10 dagen na heden (vóór 23 mei 1997) kan ik slechts aannemen dat U persoonlijk in deze aangelegenheid betrokken bent, Dit alles met als doel de hierboven omschreven zware georganiseerde misdaad daarmee behulpzaam te zijn. In dat geval zal ik deze zaak in een "open brief" voorleggen aan de procureur generaal van de Hoge Raad, de Ministers van VROM, VWS, BZ en Justitie, Hare Majesteit de Koningin en de Commissaris van de Koningin. Daarbij zal ik deze brief overleggen. Deze "gesloten brief' is daarbij dan tevens een "open brief' geworden.

  Vanwege groot gevaar voor wijn eigen leven, mijn gezin en mijn ouders heb ik onder tijdelijk embargo een afschrift van deze brief op diverse plaatsen elders neergelegd. Mocht een van ons iets overkomen dan zal door hen een afschrift van deze brief aan de landelijke media en TV worden gegeven.


   Hoogachtend,

    Ing. A.M.L. van Rooij

    Milieu- en Veiligheidskundige

  
  

  Deze brief bevat een 8-tal bijlagen (A t/m 1) bestaande uit 114 pagina' s.

  Milieu-onderwerpen
  Integriteit Rechterlijke Macht