Zuiveringschap Limburg zet Edelchemie voor het blok met milieuvergunning


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English  Postbus 314 - 8040 AH Roermond Bezoekadres: Maria Theresialaan 99
  Telefoon: 0475-394444    Bank: 63.67.60.464
  Telefax: 0475-311 311505     Postbank: 3153781

   Edelchemie Panheel B.V.
   St. Antoniusstraat 15
   8097 ND RANHEEL  Uw kenmerk:    Behandeld door: dhr. H.P.A. Hermans

  Uw brief van: 16 juni 1998 Doorkiesnummer: 0475 - 394270

  Ons kenmerk: V&H/Hes/1998.13662   Datum: 17 aug.1998

  Bijlage(n): 2 


  Onderwerp: Afvalwaterbemonstering maart 1998
./.
  Bijgaand treft u aan de analyseresultaten van uw bedrijfsafvalwater dat door uw bedrijf werd bemonsterd in de periode maart 1998. Ten behoeve van het lozen van afvalwater is door ons op grond van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (WVO) een vergunning verleend, waarin voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot onder meer de samenstelling en/of hoedanigheid van het te lozen afvalwater

  Uit de bijgevoegde bemonsteringsgegevens en analyseresultaten van het geloosde afvalwater blijkt dat in de genoemde periode een of meerdere lozingsnormen in uw vergunning werd(en) overschreden.
  Ingevolge artikel 26 WVO is het overtreden van een vergunningsvoorschrift verboden. In het bijgevoegde overzicht zijn de relevante gegevens opgenomen met betrekking tot de overschrijdingen en/of overtredingen van de verleende vergunning.

  In verband met de geconstateerde overschrijding(en) verzoeken wij U op grond van artikel 15 van de verleende vergunning aan ons hieromtrent schriftelijk rapport uit te brengen.

  Indien U onverhoopt niet binnen de gestelde termijn inhoudelijk kunt reageren, dient u dit onverwijld schriftelijk en gemotiveerd mee te delen aan Bureau Handhaving.

  Indien het uit te brengen rapport niet (tijdig) aan ons wordt toegezonden, handelt U in strijd met artikel 15 van de vergunning (hetgeen een overtreding is van artikel 26 WVO) en artikel 5.20 Algemene wet bestuursrecht. In laatstgenoemd artikel is bepaald dat ieder verplicht is aan een toezichthoudend ambtenaar desgevraagd alle medewerking te verlenen en inlichtingen te verstrekken.

  Het toegezonden rapport zal worden beoordeeld, waarna U schriftelijk in kennis wordt gesteld van de eventuele straf- en/of bestuursrechtelijke gevolgen.


  Voor nader informatie kunt U contact opnemen met dhr. H.P.A. Hermans van Bureau Handhaving (tel. 0475 - 394270).

   

    Het Dagelijks Bestuur
    namens deze,