Onkundige mensen bij Stichting Natuur en Milieu vormen een groot gevaar
voor het voortbestaan van ons milieu en de mens in dat milieu


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 17 december 1997.

tevens verstuurd per fax 030 - 2331311 op 17 december 1997.


Mijn kenmerk: LN/17127

Betreft: Kort Geding van Stichting Natuur en Milieu tegen Edelchemie te Panheel.

Aan:

 • R. Beckers (voorzitter).
 • A. van den Biggelaar (directeur)
 • Prof. L. Reijnders (milieukundige) Stichting Natuur en Milieu,
  Donkerstraat 17,
  3511 KB Utrecht.


  Geachte Mevrouw Beckers en Heren van den Biggelaar en Reijnders,

U bent verantwoordelijk voor hetgeen Stichting Natuur en Milieu doet. Ik richt deze brief om die reden aan:

 • R. Beckers als voorzitter
 • A. van den Biggelaar als directeur
 • Prof. L. Reijnders als milieukundige.

Aan U alle drie maak ik kenbaar dat tot op heden alleen A.J.M. van den Biggelaar (als directeur) heeft gereageerd op mijn brief van 14 december j.l. Om die reden verwacht ik nog een inhoudelijke reactie van mw. R. Beckers (als voorzitter) en L. Reijnders (als milieuprofessor).

Mede vanwege mijn goede relatie met Stichting Natuur en Milieu ervaar ik de inhoud van de brief van 16 december 1997 (kenmerk MR/MP/971216.179) van directeur A.J.M. van den Biggelaar als een klap in mijn gezicht.

Naar aanleiding daarvan wil ik U het volgende kenbaar maken en de volgende vragen stellen. Door U wordt gesuggereerd dat mijn positie ten opzichte van Edelchemie niet onafhankelijk is. Deze vorm van laster accepteer ik van niemand dus ook niet van Stichting Natuur en Milieu. Ik richt aan U daarom het nadrukkelijke verzoek U zich daarvoor per kerend faxbericht schriftelijk te verontschuldigen. Dit vanwege het feit dat ik alles, wat ik voor Edelchemie heb gedaan, uit mijn eigen portemonnaie heb betaald. De reden waarom ik persoonlijk veel tijd en geld besteedt aan Edelchemie moet U zoeken in het volgende:

  1988 - 1991.

Stichting Natuur en Milieu maakt reclame voor het gebruik van met arseen en chroom VI gewolmaniseerd hout en als zodanig voor de diffuse vergiftiging van geheel Nederland met zwartelijststoffen. (zwaarste klasse kankerverwekkende stoffen). Als gevolg daarvan zal een groot gedeelte van het Nederlandse volk kanker krijgen, onvruchtbaar worden en genetische veranderingen ondergaan. Er is om die reden in internationaal verband besloten dat "zwartelijststoffen" via een maximale brongerichte aanpak met de best bestaande techniek uit het milieu moeten worden geweerd. Stichting Natuur en Milieu start hiertegen geen Kort Geding, omdat de minister van VROM (hun werkgever) alle milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan zal moeten betalen.

  1991 - 1995.

Stichting Natuur en Milieu erkent dat zij met betrekking tot hun reclame voor het gebruik van gewolmaniseerd hout fout zaten, maar doet verder niets. Ik heb ervoor gezorgd dat GroenLinks in 1991 en 1996 moties heeft ingediend om arseenhoudende wolmanzouten te verbieden en dat die moties op resp. 12 november 1991 en 19 november 1996 door de Tweede Kamer zijn aangenomen.

De minister van VROM weigert vanwege "collusie" uitvoering te geven aan de door de Tweede Kamer aangenomen moties. Bijgevoegd vindt U de brief van 21 juni 1993 van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie (bijlage 1). Daarin kunt U lezen wat "collusie" betekent. Stichting Natuur en Milieu doet niets, ondanks het feit zij hiermee al vanaf 1991 de steun van de gehele Tweede Kamer heeft. Zij steunen hiermee de minister van VROM (hun werkgever) omdat die alle milieu en gezondheidsschade als gevolg daarvan zal moeten betalen.

Op 16 maart 1995 laat Stichting Natuur en Milieu via het Landelijk Milieu Overleg een persbericht uitgaan (bijlage 2). Daarin maken zij het Nederlandse volk o.a. kenbaar dat de impregneerbedrijven:

 1. Hickson Garantor B.V. te Nijmegen
 2. Hickson Garantor B.V. te Amsterdam
 3. Foreco te Dalfsen
 4. Gebr. Van Aarle B.V. te Sint Oedenrode (mijn buurman)

de Post-Seveso Richtlijn overtreden en als zodanig een chemische ramp kunnen veroorzaken van een omvang als die in Seveso (ItaliŽ), zonder dat de verre omgeving daartegen beschermd is. Het overtreden van de Post Seveso Richtlijn wordt in Europees verband als een van de zwaarste milieumisdrijven genoemd. Ondanks dat start Stichting Natuur en Milieu hiertegen geen Kort Geding. Zij steunen hiermee de minister van VROM (hun werkgever), omdat die alle milieu- en gezondheidsschade als gevolg daarvan zal moeten betalen.

  1996.

De minister van VROM besluit dat met arseen en chroom VI geïmpregneerd hout (welke is voorzien van een KOMO-sticker) milieuvriendelijk is. Zij besluit om die reden (via de DUBO-voorzieningen) tot het verlenen van 25 - 75% milieusubsidie aan particulieren die met arseen en chroom VI gewolmaniseerd hout kopen om daarmee henzelf, hun kinderen en kleinkinderen kanker te laten krijgen, onvruchtbaar te maken en genetisch te schaden. Zelfs tegen deze subsidieverlening, waarbij jaarlijks honderden miljoenen gemeenschapsgeld wordt uitgegeven om geheel Nederland diffuus te vergiftigen, start Stichting Natuur en Milieu geen Kort Geding. Zij steunen hiermee de minister van VROM (hun werkgever) omdat die dit moet doen van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, die om "collusie" redenen het gehele ministerie van VROM in hun macht heeft.

  1997.

Als gevolg van bovengenoemde handelwijze van Stichting Natuur en Milieu is geheel Nederland diffuus vergiftigd met de meest kwalijke kankerverwekkende stoffen, zoals arseen en chroom VI. Edelchemie kan met zijn wereldwijde gepatendeerde "nuloptie-technologie" dit gigantische milieuprobleem oplossen. Hickson Garantor B.V. en andere malafide bedrijven die veel geld verdienen aan het diffuus dumpen van levensgevaarlijk afval besturen om "collusie" redenen het ministerie van VROM. Edelchemie is voor hen om die reden een groot gevaar.

Met dit Kort Geding tegen Edelchemie helpt stichting Natuur en Milieu de minister van VROM (hun werkgever) met de liquidatie van Edelchemie. Vanwege het feit ik niet wil hebben dat door toedoen van Stichting Natuur en Milieu geheel Nederland diffuus wordt vergiftigd, en daarmee onze kinderen en kleinkinderen ongeneeslijk ziek zullen worden, heb ik hieraan al 10 jaar lang al mijn vrije tijd en vacanties opgeofferd en heb ik privé hieraan al honderden duizenden guldens uitgegeven. Zo ook help ik Edelchemie in mijn eigen vrije tijd op eigen kosten.

Op Uw antwoorden "ad 1 t/m ad 11" heb ik de volgende reactie:

 1. A.J.M. van den Biggelaar spreekt hiermee namens stichting Natuur en Milieu onwaarheden.
 2. De heer Nevels kent betreffende sommatie niet. Ik verzoek U om die reden mij daarvan een afschrift te laten toekomen.
 3. RIVM en RIMH hangen onder het ministerie van VROM. De minister van VROM is de werkgever van stichting Natuur en Milieu. Stichting Natuur en Milieu doet om die reden datgene wat de RIVM en RIMH hen voorschrijft.
 4. Stichting Natuur en Milieu geeft hiermee aan dat zij er geen enkel probleem mee hebben om met milieucriminelen samen te werken.
 5. Stichting Natuur en Milieu moet om bovengenoemde "collusie" redenen Edelchemie liquideren.
 6. In tegenstelling met hetgeen U schrijft, heb ik zeer goede ervaringen met de provincie Limburg. Zij treden niet op tegen Edelchemie, omdat zij ervan overtuigd zijn dat Edelchemie bovengenoemde gigantische diffuse vergiftiging met haar wereldwijd gepatendeerde nuloptie-technologie kan oplossen. Stichting Natuur en Milieu wil dat niet. Om die reden heeft U tegen Edelchemie dit Kort Geding gestart.
 7. De normale rechtsgang bij de Raad van State durft Stichting Natuur en Milieu niet te volgen omdat die minder belangen verstrengeld is dan de lokale rechtbank.
 8. Hieruit leid ik af dat Stichting Natuur en Milieu belangen verstrengeling binnen rechtbanken erg toejuicht.
 9. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd de door PRA gebruikte methode subjectief is. In tegenstelling met hetgeen U schrijft is die meetmethode van geurhinder niet erkend. Het lijkt mij verstandig om U voortaan hierover beter te laten voorlichten. Op de sub-vragen a t/m k weigert U te antwoorden. Hieruit leid ik af dat U daarmee zelf toegeeft dat betreffende snuffelaars, die de metingen hebben verricht, een mogelijk crimineel verleden hebben.
 10. U heeft zich gebaseerd op reuk van diverse bedrijven, waaronder het
 11. rioolwaterzuiveringsbedrijf pal langs Edelchemie, welke U om "collusie" redenen allemaal wilt toeschrijven aan Edelchemie. Hoe erg zo'n rioolwaterzuiveringsbedrijf kan stinken kunt U lezen in bijgevoegd artikel "stankgolf over zuidoost Brabant" uit het Eindhovens Dagblad van 17 december 1997 (bijlage 3).


  CONCLUSIE.

Ik betreur het dat U op grond van vorenstaande niet met mij wilt praten. Ook betreur ik het dat U mijn goede naam zwart wilt maken door te suggereren dat ik van Edelchemie geld ontvangen heb, of anderszins belangen verstrengeld ben.

Ondanks hetgeen U mij 10 jaar lang heeft aangedaan sta ik nog steeds open voor overleg. Om die reden smeek ik Stichting Natuur en Milieu mij daartoe de ruimte te bieden en het Kort Geding van 19 december a.s. op te schorten tot na een ronde tafel bijeenkomst, waarbij vanzelfsprekend Milieudefensie, De Kleine Aarde, NIVON, Edelchemie,Stichting SDD en ondergetekende aanwezig zijn om te komen tot een onafhankelijk oordeel over de grote milieuwinst van de nuloptie-technologie van Edelchemie.

Vertrouwend op uw medewerking en reactie vóór 19 december 1997, teken ik,

Met vriendelijke groeten,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum B.V. voor deze,

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur, tevens hogere veiligheidskundige.C.c.

 • Milieugedeputeerde provincie Limburg te Maastricht.
 • H. v.d Wiel, Milieudefensie te Amsterdam.
 • J. Juffermans, de Kleine Aarde te Boxtel.
 • A. Nigten, NIVON te Amsterdam.
 • Ir. L.M.M. Nevels, Edelchemie te Panheel.
 • R. Brockhus, Stichting Sociale Databank Nederland (SDN), te Huisen.

Bijlage:

 1. Brief van 21 juni 1993 (kenmerk: A-22-89 FB/am) van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk aan mr. Ficq, hoofdofficier van Justitie te 's-Hertogenbosch (2 pagina's).
 2. Uw eigen persbericht van 16 maart 1995, verstuurd via het Landelijk Milieu Overleg (2 pagina's)
 3. Artikel "stankgolf over zuidoost-Brabant" uit Eindhovens Dagblad van 17 december 1997 (2 pagina's).