Verzoek om informatie onder de Wet Openbaarheid van Bestuur m.b.t. oude stortplaatsen


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


OPEN BRIEF

Sint Oedenrode, 21 februari 1999.

Tevens verstuurd per fax 0413 - 478060 op 21 februari 1999.

Afgegeven met ontvangstbevestiging.

Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad,
der gemeente Sint Oedenrode,
Postbus 44, 5490 AA Sint Oedenrode.


  Ons kenmerk: RB/provNB/21029/St.Oed.

  Betreft: R.M. Brockhus/Verzoek om informatie op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur

   

  Geacht College en raadscollege,


Namens R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: cliënt, verzoeken wij u ons op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur de volgende informatie te verstrekken.

Motivering verzoek

Cliënt wenst in het kader van een landelijk onderzoek naar voormalige stortplaatsen in Nederland te beschikken over de informatie die u op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur verplicht bent te verstrekken.

Inzake de stortplaats "Wolfswinkel" te Sint Oedenrode, heeft u bij besluit nr.1558-61 van 7 november 1961 en bij besluit van 28 juni 1965, zonder nummer, aan het gemeentebestuur van Son en Breugel vergunning verleend voor het storten van huisvuil, tuinafval, puin, boomstronken, e.d. onder de navolgende voorwaarden:

  (d) afval, waarin giftige stoffen voorkomen, mag niet worden gestort.
  (e) oliehoudend afval, alsmede afval afkomstig van bitumineuze producten, mag niet worden gestort.

Op grond van deze bindende voorschriften kan deze voormalige stortplaats niet verontreinigd zijn met giftige stoffen, minerale oliën, PAK's, cresolen, fenolen, e.d.

Wij verzoeken u om die reden ons kenbaar te maken of deze voormalige stortplaats "wolfswinkel" is verontreinigd met giftige stoffen, minerale oliën, PAK's, cresolen, fenolen, e.d. Ja/Nee?

 • Zo nee, dan verzoeken wij u ons dat schriftelijk te bevestigen.
 • Zo ja, dan verzoeken wij u ons op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur een afschrift te laten toekomen van alle vrachtbrieven met bijbehorende identificatiepapieren van het op de stortplaats "wolfswinkel" gestorte afval.

Mede in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur wordt dit verzoek vrijwillig openbaar gemaakt bij de Sociale Databank Nederland op internet site adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-s001.htm

Wij vertrouwen erop dat u ons de hierboven verzochte informatie binnen de wettelijke termijn van 4 weken aan ons laat toekomen. Bij voorbaat onze dank. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd. (bijlage).


  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur


Bijlagen: 1 pagina volgt.