Vierde Open brief aan de Raad van State


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

De raad van State,
afdeling bestuursrechtspraak,
t.a.v. M.C. van der Sman,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 8 augustus 1998.

  Open brief.

Verstuurd per fax 070 - 3651380 op 8 augustus 1998.

  Kenmerk appellant RBB/17087/HB.
  Uw nummer: H01.97.1372.


Betreft: Reactie op Uw brief van 7 augustus 1998 in opgemelde zaak.


Geachte heer van der Sman,

Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant laat ondergetekende U naar aanleiding van Uw brief van 7 augustus j.l. de volgende reactie toekomen.

  Naar foutieve rechtspersoon gestuurd.

U heeft Uw brief van 7 augustus 1998 naar A.M.L. van Rooij verstuurd, en derhalve naar de foutieve rechtspersoon. De door U aangehaalde brief van 3 augustus 1993 is verstuurd door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. en derhalve door een andere rechtspersoon.

Ondergetekende verzoekt U met klem voortaan geen rechtspersoonverwisseling meer toe te passen en dat per omgaande schriftelijk te bevestigen.

  Is zeer nadrukkelijk een gedingstuk.

Ondergetekende wenst uiteraard zijn brief van 3 augustus 1998 in opgemelde zaak als gedingstuk aan te merken. Ondergetekende begrijpt Uw vraag in deze niet. De inhoud van het gedingstuk is toch meer dan duidelijk.

Ondergetekende verzoekt U met klem hem per omgaande schriftelijk te bevestigen dat zijn bij brief van 3 augustus 1998 nader toegezonden stukken, inclusief bijlagen, als gedingstuk in opgemelde zaak worden aangemerkt.

  Volmacht van appellant.

De volmacht van appellant vindt U bijgevoegd. (bijlage K, 1 pagina)

  Registratie bij de Sociale Databank Nederland.

Deze brief heb ik laten registreren bij de Sociale Databank Nederland.


  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  ing. A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  ing. A.M.L. van Rooij,
  veiligheids- en milieudeskundige