1e Open brief van Ecologisch Kennis Centrum aan de Raad van State


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

't Achterom 9a
5491 XD
Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Aantekenen+ ontvangstbevestiging.

De Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 3 augustus 1998.

OPEN BRIEF.

Tevens verstuurd per fax 070 - 3651380 op 3 augustus 1998.

Kenmerk appellant: RBB/17087/HB.
Uw nummer: H01.97.1372.


Betreft: A.M.L. van Rooij/Toezending nadere stukken in opgemelde zaak naar aanleiding van Uw brief van 23 juli 1998, inzake F. v/d Biggelaar, 't Achterom 5a te Sint Oedenrode.


Geacht college,

Namens de heer A.M.L. van Rooij, wonende aan 't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode, hierna te noemen: appellant, dien ik hierbij in opgemelde zaak de volgende nadere stukken in:

 1. Onze pleitnotitie van 29 juli 1998 inclusief bijlagen, in zaaknummer F03.98.0561, welke ik op 30 juli 1998 om 14.15 uur aan voorzitter drs. E.L. Berg heb overlegd ( 6 pagina's).
 2. Vaststelling model-meldingsformulier Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer, Wet milieubeheer, welke ik in zaaknummer F03.98.0561 op 30 juli 1998 om 14.15 uur aan wnd. voorzitter drs. E.L. Berg heb overlegd (3 pagina's).
 3. Een 3-tal bladen uit de detailplankaarten medebestemmingen woondoeleinden uit het in december 1997 vastgestelde ontwerp-bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Sint Oedenrode, welke ik in zaaknummer F03.98.0561 op 30 juli 1998 om 14.15 uur aan voorzitter drs. E.L. Berg heb overlegd (3 pagina's).
 4. Kaart 13 uit het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Sint Oedenrode, welke ik in zaaknummer F03.98.0561 op 30 juli 1998 om 14.15 uur aan voorzitter drs. E.L. Berg heb overlegd. (1 pagina).
 5. Uittreksel kamer van koophandel Noord Oost-Brabant, dossiernummer 87487, van de oprichting van een eenmanszaak door F. van den Biggelaar op het adres 't Achterom 5a te Sint Oedenrode, welke ik in zaaknummer F03.98.0561 op 30 juli 1998 om 14.15 uur aan voorzitter drs. E.L. Berg heb overlegd.

Ik verzoek U kennis te nemen van deze nadere stukken en hier als herhaald en ingelast te beschouwen. In zaaknummer F03.98.0561 heb ik deze stukken tegenover voorzitter drs. E.L. Berg nader toegelicht. Ambtenaar M. van Els heeft namens burgemeester en wethouders het woord gevoerd.

M. van Els heeft tijdens de hoorzitting tegenover voorzitter drs. E.L. Berg nadrukkelijk verklaard dat burgemeester en wethouders overeenkomstig de op 24 december 1996 gedane melding van F. van den Biggelaar (= Robert van den Biggelaar) op grond van de AMvB "Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer" hebben geaccepteerd en dat zij deze geaccepteerde melding ambtshalve niet wensen in te trekken.

M. van Els heeft daarbij tevens verklaard dat F. van den Biggelaar van Burgemeester en Wethouders middels deze constructie op grond van art. 8.1 lid 2 van de Wet Milieubeheer zijn houtverwerkend bedrijf met een onbeperkt elektrisch vermogen en ongelimiteerde oppervlakte in werking mag hebben en houden zonder dat daarvoor een milieuvergunning behoeft te worden aangevraagd.

Hiermee heb ik het bewijs geleverd dat Burgemeester en Wethouders middels een "gat in de Wet Milieubeheer" rondom F. v.d. Biggelaar miljoenen corruptie aan het bedrijven zijn waarvoor reeds honderden duizenden guldens aan Roois gemeenschapsgeld zijn misbruikt, hetgeen ik hieronder zal toelichten:

MILJOENEN CORRUPTIE IN DE GEMEENTE SINT OEDENRODE

Burgemeester P. Schriek en loco-burgemeester J. Jansen, tevens milieuwethouder, hebben reeds honderden duizenden guldens aan Roois gemeenschapsgeld misbruikt om daarmee een enkeling, zijnde F. v/d Biggelaar (27 jaar oud), voor miljoenen guldens onrechtmatig te bevoordelen.

Zij gaan daarbij als volgt te werk:

  Stap 1.

Zij laten F. v/d Biggelaar (= Robert van den Biggelaar) op 24 december 1996 op het niet bestaande adres 't Achterom 5a op grond van de AMvB "Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer" een melding indienen voor de oprichting van een houtbewerkend bedrijf zonder dat F. van de Biggelaar daarbij het elektrisch vermogen behoeft te vermelden en zonder dat hij een platte grond behoeft te overleggen waarop de grenzen van (het terrein) van de inrichting staan aangegeven.

Bij besluit van 26 mei 1997, nummer 96-3047, hebben burgemeester en wethouders deze door F. v/d Biggelaar ingediende melding geaccepteerd. Tegen deze acceptatiebeschikking heeft appellant bij brief van 30 juni 1997, kenmerk GEM/29067, bezwaar aangetekend bij burgemeester en wethouders. Burgemeester en Wethouders hebben betreffend bezwaarschrift opzettelijk niet binnen de wettelijke termijn in behandeling genomen. Het in behandeling nemen van betreffend bezwaarschrift binnen de wettelijke termijn kwam de miljoenen corruptie namelijk slecht uit.

Bij besluit van 20 januari 1998, na 7 maanden, verklaren burgemeester en wethouders betreffend bezwaarschrift van 30 juni 1997 niet-ontvankelijk. Zij baseren hun besluit op uitspraak nr. E03.96.0663 van 16 oktober 1997 (mr. Boukema, voorzitter) van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bijlage F, 3 pagina's). Onder voorzitterschap van mr. P.J. Boukema heeft de afdeling van de Raad van State toen uitgesproken dat tegen een beslissing tot acceptatie van een melding er geen rechtsmiddelen op grond van de Algemene wet bestuursrecht meer openstaan.

Tegen betreffend besluit van 20 januari 1998, nummer 97.1946, heeft appellant bij brief van 4 maart 1998, kenmerk: BIG/040398/B, beroep aangetekend bij de Raad van State afdeling bestuursrecht. In betreffend beroep heeft appellant zeer nadrukkelijk aangegeven dat op grond van artikel 7:10 van de Algemene Wet bestuursrecht Burgemeester en Wethouders binnen 10 weken (vóór 8 september 1997) hadden moeten beslissen op zijn bezwaarschrift van 30 juni 1997 tegen de acceptatiebeschikking van 26 mei 1997. Hieruit volgt dat het geschil wat betreft de totstandkoming en de inhoud van het bestreden besluit dient te worden behandeld met toepassing van het recht dat gold vóór 8 september 1997.

Dit betekent dat Burgemeester en Wethouders de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS: 16 oktober 1997, nr. E03.96.0663, voorz. Boukema) niet mag gebruiken om het bezwaarschrift van 30 juni 1997 daarop niet-ontvankelijk te verklaren. Dezelfde voorzitter mr. P.J. Boukema die bovengenoemde jurisprudentie heeft laten ontstaan verklaart bij uitspraak nr. E03.98.0324/p01 van 21 april 1998 het beroep van appellant ongegrond, zonder hem te hebben gehoord. Dit ondanks het feit dat appellant in zijn beroepschrift nadrukkelijk heeft aangegeven dat hij gehoord wenst te worden. Hiermede speelt voorzitter mr. P.J. Boukema in deze miljoenen corruptie een zeer bedenkelijke rol.

Bij brief van 30 mei 1998 kenmerk BIG/040398/VZ, heeft appellant tegen bovengenoemde uitspraak no. E03.98.0324/p01 van voorzitter mr. P.J. Boukema verzet aangetekend bij de Raad van State. Opmerkelijk hierbij is dat de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreffend verzet nog steeds niet in behandeling heeft genomen.

Op grond van vorenstaande kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat ook hier voorzitter mr. P.J. Boukema achter zit. Eveneens kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat onder de corruptiedruk van burgemeester P. Schriek en loco-burgemeester J. Jansen van Sint Oedenrode, mr. P.J. Boukema op 16 oktober 1997 onder nummer E03.96.0663 heeft uitgesproken dat tegen een beslissing tot acceptatie van een melding geen rechtsmiddelen op grond van de Algemene wet bestuursrecht meer openstaan (bijlage F, 3 pagina's).

Dit door voorzitter mr. P.J. Boukema gecreëerde gat in de Wet Milieubeheer wordt door burgemeester en wethouders van Sint Oedenrode aangewend voor het bedrijven van miljoenencorruptie rondom F. v/d Biggelaar.

  Stap 2.

Bij besluit van 6 maart 1997, nummer 96-1083, geven burgemeester en wethouders aan F. v/d Biggelaar op het niet bestaande adres 't Achterom 5a een gedoogbeschikking af voor het gebruik van een voor "agrarische doeleinden B" bestemde schuur (opstal) voor het bewerken van hout in strijd met artikel 8, lid C, sub 1 uit het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied.

Een continue stroom aan bezwaarschriften, beroepschriften, schorsingsverzoeken en hoger beroepschriften van appellant hebben ertoe geleid dat burgemeester en wethouders bij besluit van 16 december 1997 de gedoogbeschikking van 6 maart 1997 aan F. v/d Biggelaar hebben ingetrokken, waarbij is besloten dat F. v/d Biggelaar binnen acht weken na de verzenddatum van deze beschikking, zulks onder oplegging van een dwangsom van f.500,- per geconstateerde overtreding, waarbij het bedrag waarboven geen dwangsom meer zal worden verbeurd is vastgesteld op f. 25.000,-.

Zware misleiding.

s

Via het Eindhovens Dagblad wordt kenbaar gemaakt dat Burgemeester en Wethouders op grond van bovengenoemd besluit tegen F. v/d Biggelaar handhavend gaat optreden. Dit is volstrekt onjuist. Betreffend besluit staat nog steeds toe dat F. v/d Biggelaar zijn houtbewerkende machines mag laten staan in de in geding zijnde schuur (opstal) in strijd met artikel 8, lid C, sub 1 uit het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan buitengebied.

Op grond van de door Burgemeester en Wethouders bij besluit van 26 mei 1997 geaccepteerde melding op grond van het "Besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer" mag F. v/d Biggelaar ongelimiteerd doorgaan met zijn houtbewerkende activiteiten zonder dat daartegen handhavend kan worden opgetreden. Het zal U duidelijk zijn dat F. v/d Biggelaar hiervan dan ook volop gebruik maakt.

Het op deze manier misleiden van de inwoners van Sint Oedenrode, via het Eindhovens Dagblad, ervaar ik als een vorm van misdaad die zijn weerga niet kent. Het wordt om die reden heel hoog tijd dat het Eindhovens Dagblad de gemeente Sint Oedenrode veel kritischer gaat volgen. Dit omdat juist via deze misleidende krantenartikelen de gemeente Sint Oedenrode onder leiding van burgemeester P. Schriek en loco-burgemeester J. Jansen in 6 jaar tijd totaal corrupt is geworden.

  Stap 3.

F. v/d Biggelaar start op 18 juli 1997 op het niet bestaande adres 't Achterom 5a een eenmanszaak onder de handelsnaam "Timmer- en montagewerken v/d Biggelaar". Hij laat zich als zodanig onder dossiernummer 87487 inschrijven bij de Kamer van Koophandel Noordoost-Brabant (Bijlage E, 2 pagina's).

Hiermede heeft F. v/d Biggelaar een houtbewerkend bedrijf weten te vestigen op het niet bestaande adres 't Achterom 5a te Sint Oedenrode.

  Stap 4.

Op voordracht van burgemeester en wethouders stelt de Raad der gemeente Sint Oedenrode in december 1997 het nieuwe ontwerp-bestemmingsplan buitengebied vast. Binnen dit nieuwe bestemmingsplan buitengebied is ook het houtbewerkende bedrijf van F. van de Biggelaar gelegen.

In betreffend nieuw bestemmingsplan is onder artikel 21 lid 2 de overgangsbepaling opgenomen dat het gebruik van gronden anders dan voor bebouwing alsmede het gebruik van zich op die gronden bevindende bouwwerken, dat in strijd is met het in artikel 22 bepaalde en dat reeds plaatsvond vóór de datum, waarop het plan rechtskracht heeft verkregen, mag worden voortgezet.

Gerealiseerde miljoenen corruptie.

  Op grond van hetgeen onder "stap 1 t/m 3" staat geschreven kan F. v/d Biggelaar de bewijzen overleggen dat hij op het niet bestaande adres 't Achterom 5a een houtbewerkend bedrijf in werking heeft met een onbeperkt vermogen op een bedrijventerrein zonder grenzen.

  Op grond van hetgeen onder "stap 4" staat geschreven heeft F. v/d Biggelaar met behulp van burgemeester en wethouders via de overgangsbepalingen uit het nieuwe bestemmingsplan weten te realiseren dat daarmee zo'n 2 hectare agrarische grond à f. 6,- per m2 is omgezet tot zo'n 2 hectare industriegrond à f. 200,- per m2 en dat het niet bestaande adres 't Achterom 5a bestaand is geworden en op dat adres een bedrijfswoning mag worden gebouwd.

  Dit alles in het kritische gebied van het Dommeldal dat in de huidige bestemming als "stiltegebied" is bestemd. Burgemeester en Wethouders hebben er op deze manier voor gezorgd dat F. v/d Biggelaar van het ene op het andere moment zo'n 5 à 6 miljoen guldens rijker is geworden. Hiervoor hebben zij reeds honderden duizenden guldens Roois gemeenschapsgeld misbruikt.

Totale corruptie van het
Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch.

  Bijgevoegd vindt U de brief van 13 mei 1997 van appellant aan mr. M.E.E.H. van Erve, wnd. hoofdofficier van Justitie bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch (bijlage G, 5 pagina's).

  Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat onder corruptiedruk van burgemeester P. Schriek als hoofd van de politie van Sint Oedenrode via het periodiek driehoeksoverleg met de milieuofficier van Justitie mr. G. Bos het gehele openbaar ministerie te 's-Hertogenbosch corrupt is geworden.

Totale corruptie van de Arrondissementsrechtbank,
sector bestuursrecht te 's-Hertogenbosch

  Bijgevoegd vindt U de brief van 12 juli 1998 van appellant aan mr. H.F.M. Hofhuis, President van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage H, 4 pagina's).

  Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Uit die inhoud kunt U opmaken dat onder corruptiedruk van burgemeester P. Schriek en loco-burgemeester J. Jansen via onderlinge afstemming met coördinerend vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker de gehele sector bestuursrecht van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch corrupt is geworden. Dat is de werkelijke oorzaak van het ontstaan van dit hoger beroep tegen het in geding zijnde besluit van mr. P.H.C.M. Schoemaker.

Dubieuze rol van mr. H.G.M. van der Westen,
advocaat van F. v/d Biggelaar.

  Ik acht het van groot belang U te melden dat mr. H.G.M. van der Westen inzake F. v/d Biggelaar al jarenlang een zeer dubieuze rol speelt. Tot enkele maanden geleden was hij in dienst van Stichting Rechtsbijstand te Tilburg. Hij heeft jarenlang aan de lopende band in de diverse rechtszaken onwaarheden verkondigd. Dit alles met als doel om daarmee de miljoenen corruptie achter F. van de Biggelaar behulpzaam te zijn.

  Hij heeft dat gedaan met misbruik van gelden die andere verzekerden aan rechtsbijstand moeten betalen. Sinds kort treedt mr. H.G.M. van der Westen op als advocaat voor F. v.d. Biggelaar via Boskamp & Willems advocaten te Eindhoven. Ook in dit hoger beroep verdedigt hij de miljoenen corruptie rondom F. v/d Biggelaar. Op grond van vorenstaande verzoek ik U mr. H.G.M. van der Westen in de verdediging van F. v/d Biggelaar als zeer onbetrouwbaar en corrupt te beschouwen.

  Vernieling, bedreiging, fysiek geweld en poging tot doodslag.

  De al jarenlang voortdurende miljoenen corruptie van burgemeester P. Schriek en loco-burgemeester J. Jansen en de onverstoorbare strijd van appellant daartegen hebben ertoe geleid:

  • dat appellant, zijn vrouw, kinderen en ouders reeds honderden bedreigingen hebben ontvangen van F. v/d Biggelaar, M. v/d Biggelaar en anderen, waaronder vele levensbedreigingen.
  • dat reeds vele vernielingen aan de roerende goederen van appellant zijn toegebracht, zoals stukgooien dakpannen, ingooien ruit, stukknippen weideafrasteringen, het dichtkitten van sloten in deuren, het op de inrit gooien van latnagels waardoor autobanden worden stuk gereden, etc. etc.
  • dat appellant door F. v/d Biggelaar in elkaar is getrapt. De daaruit voortvloeiende aangifte bij het Arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch wordt gewoonweg niet in behandeling genomen.
  • dat F. v/d Biggelaar tot 2-maal toe heeft gepoogd om appellant dood te rijden. De daaruit voortvloeiende aangifte bij de politie te Sint Oedenrode wordt niet serieus onderzocht.
  • dat recent nog F. v/d Biggelaar opzettelijk inreed op de moeder van appellant (80 jaar oud). Gelukkig kon de moeder van appellant nog tijdig ontwijken.

  Het zal u duidelijk zijn dat op grond van vorenstaande appellant, zijn vrouw, kinderen en ouders zich zwaar bedreigd voelen. Om die reden heb ik deze brief als "open brief" geschreven en hieraan reeds een zeer brede verspreiding gegeven. Mocht er iets met appellant, zijn vrouw, kinderen of ouders gebeuren, dan weet in ieder geval geheel Nederland dat de Staat der Nederlanden hiervoor volledig aansprakelijk is en alle materiële en immateriële schade zal moeten betalen.

   Help wnd. voorzitter E.L. Berg.

  De hierboven omschreven corruptie gaat over lijken. Als gevolg van intimidaties, bedreigingen e.d. is het voor de diverse voorzitters van de Raad van State niet gemakkelijk om hun rug overeind te houden.

  Aanstaande donderdag 6 augustus 1998 doet wnd. voorzitter E.L. Berg uitspraak in zaaknummer F03.98.0561. De bij betreffende zaak behorende pleitnotitie is bijgevoegd (bijlage A, 6 pagina's).

  Uit de inhoud van die pleitnotitie kunt U opmaken:

  • dat de afstand vanaf het in geding zijnde bedrijfsgebouw van F. v/d Biggelaar tot de dichtstbijzijnde woning ('t Achterom 5) van derden 10 meter bedraagt en derhalve veel minder is dan 25 meter.
  • dat het houtbewerkend bedrijf van F. van den Biggelaar volgens het vigerende gemeentelijke bestemmingsplan is gelegen in een "stiltegebied".

  Op grond daarvan is het "besluit houtbewerkende bedrijven milieubeheer" niet van toepassing, hetgeen inhoudt dat F. van de Biggelaar voor zijn in geding zijnde houtbewerkende activiteiten toch een milieuvergunning bij burgemeester en wethouders zal moeten aanvragen.

  Voorzitter E.L. Berg zal als zodanig op 6 augustus a.s. dan ook moeten uitspreken. Tijdens de hoorzitting van 30 juli jl. heb ik mr. E.L. Berg ervaren als zeer integer. Als gevolg van de miljoenencorruptie die achter deze zaak zit kan zijn uitspraak beïnvloed worden door intimidaties, levensbedreigingen, e.d. Om die reden verzoek ik U er zorg voor te dragen dat voorzitter E.L. Berg een zodanige politiebescherming krijgt dat hij zich in deze zaak onafhankelijk kan uitspreken. Mijne oprechte dank daarvoor.

   Geen gevoegde uitspraak.

  Voor de behandeling van het in geding zijnde hoger beroep van 25 oktober 1997 met als nummer H01.97.1372 heeft U appellant bij brief van 23 juli 1998 opgeroepen voor de zitting van 25 augustus 1998 om 9.15 uur. Voor de behandeling van het hoger beroep van 2 juni 1998 met als nummer H01.98.1036 heeft U appellant bij brief van 1 juli 1998 eveneens opgeroepen voor de zitting van 25 augustus 1998 om 9.15 uur.

  Hieruit leid ik af dat U beide hoger beroepen van appellant gevoegd wenst te behandelen en gevoegd wenst uit te spreken. Appellant heeft intussen tientallen bewijzen opgebouwd waaruit is gebleken dat betreffende rechters opzettelijk zaken voegen en gevoegd uitspreken om daarmee bovengenoemde corruptie behulpzaam te zijn. Zo ook heeft coördinerend vice-president mr. P.H.C.M. Schoemaker van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch inzake de Gebr. van Aarle B.V. een 8-tal beroepschriften gevoegd in behandeling genomen en gevoegd laten uitspreken zonder toestemming van appellant.

  Dit alles met als doel de zware georganiseerde milieucriminaliteit en de daarmee samenhangende collusie, belangenverstrengeling en corruptie, die de Gebr. van Aarle B.V. als dekmantelbedrijf gebruiken, behulpzaam te zijn. Voor bewijs heb ik bijgevoegd de brief van 10 augustus 1997 van appellant aan mr. H.F.M. Hofhuis president van de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch (bijlage I, 7 pagina's).

  Ik verzoek U kennis te nemen van de inhoud. Op grond van vorenstaande eis ik van U dat het in geding zijnde hoger beroep H01.97.1372 apart wordt behandeld en apart wordt uitgesproken zonder ook maar enige voeging met het andere hoger beroepschrift.

   Verzoek om schadevergoeding.

  Op grond van artikel 8:73 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht kan de rechtbank die het beroep gegrond verklaard, indien daarvoor gronden zijn, op verzoek van een partij de door haar aangewezen rechtspersoon veroordelen tot vergoeding van de schade die partij lijdt. Als gevolg van bovengenoemde corrupte handelwijze van Burgemeester en Wethouders, hetgeen al jarenlang voortduurt, heeft appellant reeds honderden duizenden guldens aan schade geleden. Deze schade had appellant niet geleden als burgemeester en wethouders rechtmatig zouden hebben gehandeld.

  Om die reden verzoek ik U burgemeester en wethouders op grond van artikel 8:73 Awb te veroordelen tot vergoeding van alle door appellant geleden schade. Op grond van artikel 8:73 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt de rechtbank indien de omvang van de schadevergoeding bij haar uitspraak niet of niet volledig kan worden vastgesteld dat ter voorbereiding van een nadere uitspraak daarover het onderzoek wordt heropend. De rechtbank bepaalt daarbij op welke wijze het onderzoek wordt voortgezet.

  De vaststelling van de totale geleden schade van appellant is, mede vanwege de al jarenlang voortdurende corruptie van burgemeester en wethouders, zeer complex en zeer omvangrijk geworden. Ik verzoek U derhalve voor de vaststelling van het schadebedrag appellant nog 6 maanden te vergunnen en daarna hierover nader uitspraak te doen. Ook verzoek ik U Burgemeester en Wethouders te veroordelen in de kosten overeenkomstig artikel 8:74 en 8:75 Awb, waaronder de door het Ecologisch Kennis Centrum B.V. beroepsmatig gemaakte kosten.

   Afschrift van deze open brief

  De Raad van State spreekt uit in de naam der Koningin van de Staat der Nederlanden. Om die reden verzoek ik U een afschrift van deze brief te versturen aan Hare Majesteit de Koningin en mij dat per omgaande schriftelijk te bevestigen. Burgemeester en Wethouders van Sint Oedenrode kan ik van deze brief geen afschrift versturen. Dan lopen appellant, zijn vrouw, kinderen en ouders direct levensgevaar.

  Om die reden verzoek ik U een afschrift van deze brief te versturen aan de minister van Justitie en de minister van Binnenlandse Zaken met het verzoek genoemde miljoenen corruptie tot in de bodem te laten uitzoeken en appellant, zijn vrouw, kinderen en ouders een continue politiebescherming te geven. Ook dit verzoek ik U mij per omgaande schriftelijk te bevestigen. Ook verzoek ik U een afschrift van deze brief te versturen aan de commissaris van de Koningin van Noord Brabant de heer Houben met het verzoek de al jarenlang voortdurende corrupte handelwijze van burgemeester P. Schriek tot aan de bodem te laten uitzoeken.

  Hoe corrupt die handelwijze is kunt U ook lezen in bijgevoegd artikel "Burgemeester schakelt vertrouwensarts in" uit het Eindhovens Dagblad van 1 september 1992. (Bijlage J, 1 pagina) Ook dit verzoek ik U mij per omgaande schriftelijk te bevestigen. Aan de Minister-president W. Kok heb ik zelf een afschrift van deze brief laten toekomen. Aan alle overige personen, organisaties en instanties waaraan ik een afschrift van deze brief heb laten toekomen doe ik geen mededeling, zodat de miljoenen corruptie die niet kan intimideren en bedreigingen.

   Volmacht van appellant.

  De volmacht van appellant vindt U bijgevoegd. (bijlage K, 1 pagina)

   Registratie bij de Sociale Databank Nederland.

  Deze brief heb ik laten registreren bij de Sociale Databank Nederland op het site adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-rvs1.htm

   Hoogachtend,

   Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

   Ing. A.M.L. van Rooij,
   veiligheids- en milieudeskundige


  4 pagina's volgen.