Persbericht over grootschalige fraude en valsheid in geschrift rondom levensgevaarlijk afval


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens 't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 5 februari 2000

   PERSBERICHT

Grootschalige fraude en valsheid in geschrift rondom levensgevaarlijk afval

De minister van VWS handelt in strijd met de ADR etiketterings- en verpakkingsvoorschriften om daarmee de rechtstreeks vanuit de EG-verordening 142/97 opgelegde wettelijke verplichtingen te ontduiken.

In opdracht van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de Keuringsdienst van Waren te Groningen onderzoek verricht naar de samenstelling van het bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen. Uit de resultaten van dat onderzoek is vast komen te staan dat Superwolmanzout-Co 366 g/l arseenzuur bevat 1).

  Hiervan is de minister van VWS op de hoogte.

Ondanks deze wetenschap staat op de toelating (nr.8228N) en het etiket van betreffend bestrijdingsmiddel (houtimpregneermiddel) dat Superwolmanzout -Co 304 g/l arseenpentoxide bevat 2).

  Hiermee handelt de minister in ernstige mate in strijd met de ADR veiligheidsvoorschriften.

Arseenpentoxide staat geregistreerd onder VN-nr. 1559 en arseenzuur onder VN-nr.1553. Het betreffen om die reden geheel andere chemische verbindingen met geheel andere gevareneigenschappen 3).

Arseenzuur is veel gevaarlijker dan Arseenpentoxide en kan ook via de huid het lichaam binnendringen. In geval van een ongeluk op de weg (spoor of water) worden hulpverleners, brandweerlieden e.d. op het verkeerde been gezet en krijgen slachtoffers en het milieu in de omgeving van het ongeluk een foutieve behandeling met alle rampzalige gevolgen van dien voor hulpverleners, overige betrokkenen en omgeving.

Nog erger is dat de minister van VWS op deze manier de fabrikant en importeur van Superwolmanzout-Co (Hickson Garantor B.V.) helpt met het ontduiken van de bindende voorschriften uit de EG-verordening nr. 142/97 waaraan elke lidstaat rechtstreeks moet voldoen 4). In betreffende EG-verordening staat 'onder nummer 6 van de bijlage' arseenzuur vernoemd. Arseenpentoxide daarentegen komt daarin geheel niet voor.

Ingevolge deze EG-verordening is de fabrikant en de importeur van Superwolmanzout-Co (Hickson Garantor B.V.) wettelijk verplicht om de commissie van de Europese Gemeenschappen alle relevante en beschikbare informatie te verstrekken over de blootstelling van mens en milieu aan arseenzuur 4).

De informatie over de blootstelling heeft betrekking op de emissie van die stof of de blootstelling van menselijke populaties of milieucompartimenten aan die stof tijdens de verschillende fasen van de levenscyclus van de stof overeenkomstig artikel 3, lid 3, en bijlage I, deel A, van Verordening (EG) nr. 1488/94, met:

 • als menselijke populaties: werknemers, consumenten en via het milieu blootgestelde personen.
 • als milieucompartimenten: lucht, water en bodem met inbegrip van informatie over de lotgevallen van de stof in afvalwaterzuiveringsinstallaties en de accumulatie van de stof in de voedselketen.
 • als levenscyclus van de stof; de vervaardiging, het vervoer, de opslag, de formulering in preparaten of andere vormen van verwerking, gebruik en verwijdering of terugwinning.

Het is hierbij goed te weten dat betreffend arseenzuur een gevaarlijke afvalstof is dat vrijkomt bij metallurgische processen 5). Hiermee hebben wij deze grootschalige fraude en valsheid in geschrifte, en de betrokkenheid van ons ministerie van VWS daarin, bewezen.

  Het Europese Parlement en de Europese Commissie zijn in beweging.

Dit persbericht met bijbehorende bijlagen en vragen aan Ria Oomen-Ruijten, Lid van het Europees Parlement, vindt u bij de Sociale Databank Nederland op internet: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-pb12.htm

Met vriendelijke groeten. ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


Gebruikte referenties:

 1. Verslag chemisch onderzoek van Superwolmanzout-Co van Hickson Garantor B.V. van de Keuringsdienst van Waren te Groningen.
 2. Veiligheidsinformatie formulier van Superwolmanzout-Co, toelatingsnummer 8228N, van Hickson Garantor B.V.
 3. Een 5-tal pagina's uit de alarmgids ongevallenbestrijding gevaarlijke stoffen, Koninklijke Vermande.
 4. Verordening (EG) nr.142/97 van 27 januari 1997 van de Commissie van Europese Gemeenschappen.
 5. Een 3-tal pagina's uit het onderzoeksrapport "Duurzaam hout Goed fout" van huidig Tweede Kamer lid Remi Poppe van de Socialistische Partij.