Toezending nadere stukken op ons bezwaarschrift van 9 november 1999, kenmerk
RB/provGld/09119/BZ, tegen uw besluit van 1 oktober 1999, nr. MW1999.31325.


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

  Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


   't Achterom 9a,
   5491 XD Sint Oedenrode
   Tel. 0413-490387
   Fax. 0413-490386

  Aantekenen

  Gedeputeerde Staten van
  de provincie Gelderland
  Postbus 9090
  6800 GX Arnhem


  Sint Oedenrode, 2 januari 2000.

  Tevens, excl. CD-rom, verstuurd per fax 026 - 3599480 op 2 januari 2000.

  Ons kenmerk: RB/provGld/09119/BZ.

  Betreft:

   R.M. Brockhus/Toezending nadere stukken op ons bezwaarschrift van 9 november 1999, kenmerk RB/provGld/09119/BZ, tegen uw besluit van 1 oktober 1999, nr. MW1999.31325.


  Geacht college,

  Namens R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: appellant, laten wij u in opgemelde zaak naar aanleiding van uw brief van 29 november 1999, nummer MW1999.46537, de volgende nadere stukken toekomen:

  1. Onze brief van 31 december 1999, kenmerk: VROM/31129, aan de Staat der Nederlanden t.a.v. de minister van VROM (4 pagina's).
  2. Een CD-rom van de Sociale Databank Nederland d.d. 31-12-1999.(is bijgevoegd).

  Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en de gehele inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u o.a. opmaken dat als gevolg van het feit u passief gedoogd dat betrokken bedrijven met arseenzuur en/of chroomtrioxide geïmpregneerd hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, shredderen (= gevaarlijk afval shredderen) zonder een daartoe vereiste vergunning, deze zwarte lijststoffen steeds verder diffuus worden verspreid.

  De schade die u daarmee aanricht aan water, bodem en lucht, roerende en onroerende goederen en voedsel van derden is zo onvoorstelbaar groot, dat die nauwelijks te becijferen is. Deze schade is het gevolg van het feit dat de Nederlandse houtimpregneerbedrijven al jarenlang het 'gebrekkige' product gewolmaniseerd hout hebben geproduceerd en geleverd aan bedrijven en consument (derden) zonder hen op dat gebrek te hebben gewezen.

  Ingevolge de artikelen 175 en 176 en de artikelen 185 t/m 193 van boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek bent u wettelijk verplicht deze schade te verhalen op de Nederlandse houtimpregneerbedrijven.

  Langs deze weg laat appellant u ondubbelzinnig weten dat wanneer u, als bevoegd gezag, betrokken bedrijven met het opleggen van een dwangsom per dag niet onmiddellijk dwingt tot het stoppen van het shredderen van gewolmaniseerd hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, u er de oorzaak van bent dat bovengenoemde schade op onschuldige derden (bedrijven en consumenten) wordt afgewenteld.

  U handelt daarbij in ernstige mate onrechtmatig. In dat geval bent u, als bevoegd gezag, zeer nadrukkelijk aansprakelijk voor alle vervolgschade die ontstaat als gevolg van het shredderen van gewolmaniseerd hout, dat vrijkomt als bouw- en sloopafval, door betrokken bedrijven. Een "schade-aansprakelijkstelling" tegen u als bevoegd gezag zal dan ook prompt volgen. Daarbij zal een afschrift van deze brief worden overlegd.

  De volmacht van appellant is reeds in uw bezit.

  In afwachting van uw besluit, tekenen wij,


   Hoogachtend,

   ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
   Voor deze

   ing. A.M.L. van Rooij,
   veiligheids- en milieudeskundige

  
  

  Website adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs49.htm

  4 pagina's volgen.
  CD-rom is bijgevoegd.