Bedenkingen tegen ontwerpbeschikking nr. MW99.24545, EPON-elektriciteitscentrale


EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


AANTEKENEN _ _

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland,
Postbus 9090,
6800 GX Arnhem.

Sint Oedenrode, 6 december 1999.

Tevens, excl. bijlagen, incl. machtiging, verstuurd per fax 026 - 3599480 op 6 december 1999.

Betreft: R.M. Brockhus/Bedenkingen tegen uw van 25 november t/m 9 december 1999 ter inzage gelegde ontwerpbeschikking van 1 november 1999, nr. MW99.24545, EPON-electriciteitscentrale te Nijmegen.


  Geacht college,

Namens R.M. Brockhus, wonende aan de Westkade 227, te 1273 RJ Huizen, hierna te noemen: cliënt, tekent ondergetekende de volgende bedenkingen aan tegen uw ontwerpbeschikking van 1 november 1999, nr. MW99.24545, inzake de EPON-electriciteitscentrale te Nijmegen.

  Motivering bedenkingen.

Voor de motivering van onze namens cliënt ingediende bedenkingen verwijzen wij u naar de volgende stukken:

 • Ons namens cliënt ingediende bezwaarschrift van 9 november 1999, kenmerk: RB/prov Gld/09119/BZ, aan Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland (11 pagina's). Bijbehorende bijlagen zijn reeds in uw bezit.
 • Ons namens cliënt ingediende bezwaarschrift van 2 november 1999, kenmerk: RB/WDE/02119/BZ, bij de minister van VROM (6 pagina's).
 • Brief van 11 november 1999, kenmerk IMA 1999-18078, van de directeur afvalstoffen van het ministerie van VROM (2 pagina's).
 • Ons namens cliënt ingediende reactie van 20 november 1999 op de brief onder C aan de minister van VROM (8 pagina's)+(Cd-rom). E
 • Het artikel "Giftige schutting mag niet meer" uit het NRC-handelsblad van 13 november 1999 (1 pagina). F
 • Het artikel "Belgisch bedrijf verwerkt giftig hout uit Nederland" uit de Gazet van Antwerpen van 11 november 1999 (1 pagina).
 • Het artikel "RTL-4 live doet verslag van de jarenlange strijd om geïmpregneerd hout te verbieden" van Stichting Sociale Databank Nederland (1 pagina).
 • Getuige/deskundige rapport (pleitnotitie) van A.M.L. van Rooij van 6 januari 1996, behorend bij beroepschrift nr. E03.96.0894, ingebracht bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (17 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud, inclusief de inhoud van bijgevoegde Cd-rom, en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Wij richten aan u het nadrukkelijke verzoek om bovengenoemde feitelijke informatie volledig te betrekken in uw besluitvorming.

Bijgevoegd vindt u verder: De volmacht van cliënt (1 pagina).

Vertrouwende op een eerlijke oprechte besluitvorming, tekenen wij,


  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ing. A.M.L. van Rooij,
Milieu- en Veiligheidskundige.
Bijlage:
Dit schrijven bevat de bijlagen A t/m I, bestaande uit 48 pagina's en een Cd-rom.

Websiteadres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-gs46.htm


Disclaimer