De dumping van metallurgisch afval staat rechtop bij u in de tuin...!! Denk, denk, denk, ...... denk na...!!

Brief aan minister Pronk met een verzoek om op grond van het gelijkheidsbeginsel
aan cliënt evenveel milieusubsidie te geven voor de productie van de cd-rom

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal . . . Bijbanen

Overzicht Ecologisch Kennis Centrum m.b.t. (niet) handhaving van de milieuwetgeving

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

Mr F. Houben chanteerde C. Tissen met wolmanzouten

Recente artikelen en procedures

Aangifte van plegen strafbare feiten door de staatsraden mr. R. Cleton,
dr. J.C.K.W. Bartel, mr. R.J. Hoekstra en mr. P. v. Dijk (art 140, 225 WvS)

Brief aan HM de Koningin en voorzitter Raad van State
Ambtelijke fraude bij ruilverkaveling St.-Oedenrode

KN
Columns
De Koersgroep
Vrijwillige Milieurecherche
Buggenum versus Demkolec en groenstroom
Archief van oudere stukken, artikelen en procedures
Brief aan minister-president W. Kok over weigering van een aangifte
Edelchemie, 'n Nederlandse reus op milieugebied met de NUL-optie als oplossing
Verzetschrift tegen uitspraak nr. 200102486/2/H1 van mr. P. van Dijk van de raad van State
Staatsraden mrs. H. Troostwijk, T.M.A. Claessens en D.A.C. Slump pleegden valsheid in geschrifte
Klacht over gedragingen van de staatsraden mr. H. Troostwijk, mr. T.M.A. Claessens en mr. D.A.C. Slump
Zienswijze t.a.v. meevergassen van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale van NUON Power

   Zoeken binnen SDNL           

Op deze pagina kunt u op elk woord zoeken dat in de database van de SDN voorkomt.
Uitgezonderd zijn werkwoorden en vervoegingen daarvan. Geef een woord in en laat
het gezochte vinden binnen de website van de stichting Sociale Databank Nederland.


PERSBERICHT: Verzoek om oplegging van een dwangsom van € 50.000 per dag tot max. € 5.000.000
PERSBERICHT: Wob-verzoek over gedoogbeschikking, medeondertekend door burgemeester P. Schriek
PERSBERICHT: Valsheid in geschrift in procedure bij Raad v. State. Mr. v. Dijk verantwoordelijk!
PERSBERICHT: Gerotzooi met wetgeving bij Raad van State. Mr. van Dijk sjoemelt er lustig op los
PERSBERICHT: Illegale baggerwerkzaamheden in De Oude Gracht te Eindhoven

Aangifte tegen officieren van Justitie wegens plegen strafbare feiten (art. 361, 365, 80, 310 WvS)
Verantwoording van minister Donner geëist voor onwettige uispraak inzake Brockhus/Prov. Z-Limburg
Brief aan de KEMA over verantwoording voor het toevoegen van Poederkoolvliegas aan cement
Verzoek om informatie d.d. 16-8-2002 in uitspraaknr. 200105925/1/M1 van 31 juli 2002
 Nadere motivering bezwaarschrift over besluit, kenmerk: 807802, op ons verzoek kenmerk: 14111/vz, om
 met een dwangsom van f 50.000 p.d tot max. f 500.000 om aannemersbedrijf Mourik uit Groot-Ammers, te
 dwingen tot onmiddellijke stillegging van baggerwerkzaamheden in en nabij de 'Oude Gracht' te Eindhoven
 bezwaarschrift tegen de gedoogbeschikking voor het doen van proeven met meevergassen
 van secundaire brandstoffen in de Elektriciteitscentrale van Demkolec BV te Haelen
Zuiveringschap meet met twee maten inzake RWZI-Panheel en Edelchemie ondank klimaatverandering
Europese wetgeving m.b.t. milieu en afval wordt door de overheid genegeerd
Verzoek de jacht te openen op een van de grootste Brabantse vervuilers: Gebr. van Aarle BV
Beroepschrift tegen besluit, 8 april 2002, kenmerk 824948 van Gedep. Staten Noord Brabant
De Raad van State is in deze zaak niet onafhankelijk en zelfs belangenverstrengeld
Beroepschrift tegen het op 10 april 2002 genomen besluit, kenmerk 824948, van GS van Noord Brabant
Open pleitnotitie van 7 januari 2001 aan de voorzitter van de Raad van State
Bezwaarschrift tegen de gedoogbeschikking voor Elektriciteitscentrale Demkolec BV te Haelen
Bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluiten voor agrarische bouwvlakken en het buitengebied
De heer Huijbregts, verantwoordelijk milieuwethouder van Sint Oedenrode misbruikt bevoegdheden
Groene stroom maffia heeft vrij spel. Politiek en media en milieubeweging slapen
.Ing. A.M.L. van Rooij en J.E.M. van Rooij- van Nunen in verzet tegen
.de uitspraak no. AWB00/889 van 14 mei 2001 gewezen door mr. R.R. Winter
Bezwaarschrift tegen voorbereidingsbesluiten voor agrarische bouwvlakken en het buitengebied
Tegeneis tot het ontzetten van Chris Smitskamp uit het bestuur van Milieudefensie
Brief aan het bestuur over de rechtspersoonsverwiiseling door Chris Smitskamp van Milieudefensie
Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
Collusie vergiftigt onze bouwvakkers
Opeenvolgende PvdA-ministers van VROM, H. Alders, M. de Boer en J. Pronk zijn verantwoordelijk
Verzetschrift tegen uw uitspraak 200106097/2/M1 van staatsraad mr. J.P.H. Donner
Ook gewraakte rechters mogen beslissen! onthult Ad van Rooij in KM-magazine
 Beroepschrift tegen de weigering om te beschikken op ons dwangsomverzoek van 14 november 2001,
 kenmerk: SDN/14111/vz, door Gedeputeerde Staten van Noord Brabant en de overtredingen door het
 aannemersbedrijf Mourik in samenspanning met de gemeente Eindhoven.
 Brief aan minister Pronk met een verzoek direct handhavend op te treden tegen het bijstoken
 van afval en gevaarlijk afval in de Demkolec elektriciteitscentrale te Buggenum, omdat dit in
 strijd is met uw op 3 aug. 2000 met de elektriciteitsproductiesector afgesloten beleidsafspraak
.
 Nadere motivering van ons verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 24 oktober 2001
 verzonden besluit van 23 oktober 2001, kenmerk: 2001/46817, van Gedeputeerde Staten van Limburg.
Brandbrief aan minister Pronk over 't negeren van de Wet Openbaarheid van Bestuur door ambtenaren
Vraagtekens over onafhankelijke positie mr. Oosting als staatsraad vd Raad van State
Vraagtekens over positie van dr. D.K.J. Tommel als voorzitter van de werkgroep MER
Uitzending 2 Vandaag over milieuschandaal aan de Mosbulten, Rijtvenweg en Wolfswinkel, St. Oedenrode
Brief aan Milieudefensie uit 1990 nog niets aan actualiteit ingeboet m.b.t. consumenteninformatie
Klacht over optreden van de ambtenaren mr. F.M.A. van der Loo en mr. J. Teders namens de staatssecretaris
De overheid als afperser met dwangsommen wordt afgedekt door Justitie
Aandachtspunten voor rechtbank 's-Gravenhage, wegens geheimzinnig zwijgen van minister van Financiën
Nadere motivering hoger beroep inzake F. v/d Biggelaar aan 't Achterom 5a, Sint Oedenrode.
 Pleitnotie in de procedure voor de Raad van State t.b.v. St. tot behoud leefmilieu Buggenum,
 Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving, Holstraat 17, 6082 BA Buggenum
 Brandbrief aan Milieudefensie te Amsterdam, aan Stichting Natuur en Milieu in Utrecht.
 Wereld Natuur Fonds te Zeist. Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten in Nederland,
1,3 miljard aan strijdige EU-subsidie voor o.a. de kolenvergasser Demkolec te Buggenum
Brief aan minister Pronk met persbericht over Besluit Aanwijzing Gevaarlijke Afvalstoffen
 Zienswijze op uw in de Nederlandse Staatscourant van 17 augustus 2001 (nr.158)
 gepubliceerde ontwerpbesluit "Intrekking Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen"
Pamflet met klemmende vragen aan minister Netelenbos bij haar opening van wetland de Mosbulten
Open brief aan minister Netelenbos over 't officiële bezoek aan het nieuwe Wetland in St.-Oedenrode
 Onmiddellijke intrekking van ons verzoek om voorlopige voorziening van 26 juni 2001,
 kenmerk aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Brief aan minister Pronk met verzoek om informatie op grond Wet Openbaarheid van Bestuur
 Verzoek om voorlopige voorziening het besluit van 31-7-01, nr. CC 4877, van Ged. Staten
 van Limburg, inzake geaccepteerde verandering v.d. inrichting van Demkolec BV te Haelen.
Pleitnotitie in aanvulling van de processen-verbaal inzake de voormalige stortplaats Wolfswinkel in Son
 Brabantse milieugedeputeerde Verheijen (PvdA) maakt zich nadrukkelijk schuldig
 aan massale fraude bij de ene na de andere bodemsanering in Noord-Brabant
 Brief aan minister Pronk i.v.m. voorlopige voorziening, resp. schorsing bij de Raad van State
 Dit n.a.v. uitspraaknr: 200101634/2 (29-5-2001) van de bestuursrechter van de Raad van State
Brief van Marc Koene van St. Natuur en Milieu aan Toine van Bergen over onrust bij scholen in Olland
 Commentaar Rob Brockhus op de brief van Marc Koene (St. Natuur en Milieu)
 aan Toine van Bergen over de gevaren van speeltoestellen bij scholen in Olland
Ing. van Rooij zegt Stichting Natuur en Milieu de wacht aan wegens smaad en valse voorlichting
Stichting Natuur en Milieu geeft lagere scholen valse voorlichting over speeltoestellen. Collusie?
Annet Verspeek schrijft bezorgd voor haar kind het schoolhoofd van de St. Petrusschool in Olland
Milieurecherche vraagt St. Natuur en Milieu toelichting over ommezwaai gewolmaniseerd houten speeltoestellen
Milieurecherche volgt Arrondissementsparket Zwolle met argusogen m.b.t. de aangifte tegen Essent
Ing. v. Rooij (Ecologische Kennis Centrum) in KN-magazine: Ombudsman Oosting negeerde giffraude
 Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur i.v.m. de voorbereiding
 van een aangifte tegen alle huidige en voormalige milieu-inspecteurs binnen de regio Zuid
 De Pikmeer-arresten I en II oorzaak dat ambtenaren en bewindslieden die
 de wet overtreden strafrechtelijk immuun zijn voor strafvervolging
Raad van State werkt mee aan oplichting van de Staat der Nederlanden
 Verzoekschrift aan vice-president van de Raad van Staten mr. H.D. Tjeenk Willink om
 handhaving van ambtelijke genegeerde wetgeving en het Pikmeerarrest te laten aanpassen
Brief aan minister Pronk om handhavend op te treden tegen de milieucriminaliteit in Valkenswaard
 Drs. Ing. J.G. Vollenbroek verzoekt vice-president Raad van Staten mr. H.D. Tjeenk Willink
 om handhaving van ambtelijke genegeerde wetgeving en het Pikmeerarrest aan te late passen
Onjuiste informatieverstrekking Tweede Kamer met verstrekkende gevolgen volksgezondheid
 Dringend verzoek om opschorting van verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot
 intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden
Feitelijke en onmisbare informatie aan de Tweede Kamer met verstrekkende milieugevolgen
 Tweede verzoek om opschorting van verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot
 intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden
St. Groen Wonen Bakel zendt nadere stukken in de zaak Helmondsestraat 60 Gemert-Bakel
 St. tot behoud leefmilieu reageert op Debat in PS eind januari over provinciale
 falen rondom vergunningen en handhaving in kader Wet milieubeheer en Wet bodembescherming
St. tot behoud leefmilieu schrijft minister borst over de gevaren en gevolgen
voor de volksgezondheid door inzet secundaire brandstoffen in Willem-Alexander Centrale
Energiebedrijf Essent ontduikt belasting en misleidt haar 'Groene Stroom'-klanten
Minister van Justitie: Verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB)
Dringend  verzoek om opschorting van verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing tot
 intrekking strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren in de centrale overheid en bewindslieden
J.E.M. van Rooij-van Nunen verzoek om intrekking milieuvergunning van de aan de Gebr. van Aarle BV
Eis tot opheffing strafrechtelijke immuniteit van ambtenaren, overheid en bewindslieden
Officier van Justitie in Nijmegen aangeklaagd wegens meineed. Zie het Alg. Dagblad
 Aanvraag voor besluit om onder de oplegging van dwangsom van f.100.000.000
 per dag tot het maximum van f.1.000.000.000,- Hickson Garantor Nederland BV
Cassatieverzoek. Herziening Pikmeer-arresten, mede n.a.v. de rampen in Enschede en Volendam
Verzoek om cassatie in het belang der wet in te stellen, vanwege de Pikmeer-jurisprudentie
Ecologisch Kennis Centrum krijgt na 12 jaar gelijk van het RIVM dat met de eer wil strijken
Pleitnotitie m.b.t. de bijstook van biomassa in de Willem-Alexander Centrale in Buggenum
Eerste brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid
Tweede brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid
Derde brief aan De heer J. Blenkers, plv. regionaal inspecteur Milieuhygiëne Zuid
Gebr. van Aarle BV te Sint Oedenrode gebruikt verboden bestrijdingsmiddel Superwolmanzout-Co
 Brief aan min. Pronk met verslag chemisch onderzoek Keuringsdienst van Waren Groningen
 over het bestrijdingsmiddel 'Superwolmanzout-Co' van Hickson Garantor BV te Nijmegen
Column: Collusie dicteert de rechtbank! WIE VERGIFTIGT ONZE KINDEREN?
Product- en risicoaansprakelijkheid van de door houtimpregneerbedrijf Gebr. van Aarle BV producten
Verzoek om vervolging Gebr. v. Aarle BV, St-Oedenrode, wegens adverteren met gewolmaniseerd hout
Berufsverbot voor Ing. A.M.L. van Rooij door de Arrondissementsrechtbank van 's-Hertogenbosch
Nijdige brief aan Mr. A.B.M. Hent, coördinerend vice-president Arrondissementsrechtbank, Den Bosch
 kinderen.htm convenant tussen Pronk (VROM), Jorritsma (EZ) en de elektriciteitsmaatschappijen legt
 Nederland onder de fall-out van zware metalen. Maar geld is belangrijker dan uw gezondheid
Meneer Kok, bij mij rijst de vraag: Tot hoever heeft de corruptie zich in de top genesteld ?
Open brief van Henk Klomp aan Minister President W. Kok over openheid en zuiverheid
De merkwaardige benoeming van een drietal raadsheren te weten de Mrs. Valk, Kooijmans en De Kroon
Open brief aan B & W gemeente Valkenswaard met bezwaarschrift J.H.C. van Lieshout
Pleitnotitie Raad van State over het beroepschrift van 3 september 1999, kenmerk: SGW/Gem/24019
Verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing van 17 juli 2000, kenmerk: Bes/17070/VV
Nadere motivering bezwaarschrift inzake multifunctionele sanering van EPZ-terrein te Buggenum
Bedenkingen tegen Ontwerpbesluit Demkolec BV te Haelen i.v.m. vergunning GS Noord-Brabant
Opm. startnotitie MER meevergassen van secundaire brandstoffen in de Willem-Alexander Centrale
H.C. klomp/Antwoord Pigmans Ras, notarissen Janssen, op brief van 30-10-00, nr: 20097852/TG.
Reactie op brief van 1-11-00, kenmerk: 20097852/TG, aan de huurders van enige panden in Eindhoven.
H.C. klomp / brief aan Burgemeester en wethouders der gemeente Oirschot over intrekking beslaglegging
Brief aan Janssen & Janssen, Gerechtsdeurwaarders om intrekking van aanzegging beslaglegging
Een onthullende en begrijpende brief van de griffier van de Eerste Kamer aan Henk Klomp
Drs. Toine van Bergen: De milieuhandhaving schiet te kort terwijl het milieu onder grote druk staat
Toine van Bergen: het misleidende spel met de kolencentrales. Zware metalen in de ademlucht
Reactie op uw brief van 13 oktober 2000 aan mevrouw Derkx-Passage van de Stichting
tot behoud leefmilieu Buggenum, Haelen, Horn, Nunhem en naaste omgeving te Buggenum
Bedenkingen tegen Ontwerpbesluit locatiespecifieke omstandigheden bodemsanering (Staatscourant)
Proposal for a Nobel Prize for Ir. L.M.M. Nevels of Edelchemie
Collusie dicteert de Wetgever. De media zwijgen ....!
Collusie dicteert de landelijke overheid. De media zwijgen ....!


Disclaimer