Geconstateerde rechtsweigering ter protectie van de belangen van de minister van Financiën
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

President Hofhuis wekt de indruk dat hij geen verantwoordelijkheden wil nemen

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Per fax 070 - 3811972.

Sint Oedenrode, 19 mei 2002

Aan: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage.
President mr. H.F.M. Hofhuis,
Juliana van Stolberglaan 2,
Postbus 20302,
2500 EH 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: NBJ/02011/B. Uw procedurenummer: 01/17 WOB V93 BB G242.


Betreft:

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA/Minister van FinanciŽn.
 • Mijn fax/brief d.d. 10 april 2002 aan u.
 • Mijn fax/brief d.d. 10 april 2002 aan Mr. L.P. Bosma(n)
 • Mijn fax/brief d.d. 14 april 2002 aan u.
 • Uw brief d.d. 15 april 2002, ontvangen 17 april 2002.
 • Brief d.d. 15 april 2002 van griffier De Loos, ontvangen 17 april 2002.
 • Brief d.d. 23 april 2002, procedurenummer 01/17 WOB V93 BB G242, van griffier N.N.
 • mijn fax/brief d.d. 4 mei 2002 aan u
 • uw brief d.d. 7 mei 2002


Geachte President,

Naar aanleiding van de van uw rechtbank ontvangen correspondentie, vraag ik nu vast uw aandacht voor enkele opmerkingen:

 1. uw brief is zeer ontwijkend. Griffiers N.N. schijnen steeds weer op te duiken ondanks uw expliciete toezegging dat dit zich niet meer zou voordoen. Nu blijft de indruk achter dat u dit plotsklaps niet meer tot uw verantwoordelijkheden wilt rekenen.

 2. ook de beantwoording van alle andere punten van mijn brief is uitermate onvolledig en onvoldoende. Eigenlijk komt het neer op een evidente weigering om op enige vraag in te gaan en die naar behoren te beantwoorden.

 3. u weigert inschakeling van andere rechters i.v.m. de wraking in casu en daarbij stelt u, als ware dat een feit, dat er geen reden is voor enig wantrouwen jegens een van uw rechters. Maar dat is apert onjuist.

 4. kort noem ik (slechts) enkele feitelijke ervaringen van Dhr. Burhoven Jaspers:

  4.1 hij deed ervaring op met Mw. Dedel-van Walbeek en heeft daar erg slechte herinneringen aan: met bedenkelijke kronkellogica viel een vonnis in zijn nadeel uit.

  4.1 op 10 maart 1998 vond plaats een zitting voor de President van de rechtbank Den Haag, in casu Mw. Mr. Dil-Stork. Vanwege haar niet-onpartijdige optreden wraakte Burhoven Jaspers haar. Die wraking werd afgehandeld door uw wrakingskamer die de wraking terzijde schoven met een drogredenatie die niet strookt met hetgeen de wet stelt over wraking. Mw. Mr. Dil-Stork pleegde evident wraak door uit te spreken dat er voor een door zijn ex op zijn inkomen gelegd beslag geen juridische titel was, maar ongevraagd daaraan toe te voegen dat zijn ex het bedrag wel mocht houden als "voorschot". De rechter mag geen uitspraak doen over zaken die niet zijn geŽist of meer toewijzen dan is gevorderd. Het was Mw. Mr. Dil-Stork niet toegestaan om iets toe te kennen dat niet eens geŽist was. Het beginsel van de partij-autonomie werd door haar geschonden.

  4.2 in september 1998 wraakte hij de President Mr. Van Delden en Vice-President Mr. Paris. Dit is "gewoon" door President Van Delden genegeerd. In een zitting 8 oktober 1998 weigerde Mr. Paris na wraking de zitting te schorsen zoals hij volgens de wet zou moeten. Hij had er geen moeite mee de wet aan de kant te schuiven. Dit resulteerde in een voor Dhr. Burhoven Jaspers rampzalige uitspraak: zijn ex mocht "zomaar" een "voorschot" van fl 200.000 gaan verhalen.

  4.3 eind oktober / begin november 1998 werd hem zijn advocaat Mr. Bogaardt ontnomen op instigatie van President van de rechtbank Den Haag, Mr. Van Delden; zie Telegraaf 6 februari 1999

  4.4 de volgende advocaat entameerde een kort geding dat op 2 juli 1999 voorgezeten zou worden door Vice-President van uw rechtbank Mr. Paris. Maar dat kort geding betrof juist de gevolgen van de uitspraak van diezelfde Mr. Paris; zie punt 4.2. De advocaat Mr. Wilgers wraakte Mr. Paris per fax op 29 juni 1999. Op 1 juli 1999 belde de President Mr. Van Delden deze Mr. Wilgers op diens huisadres te Goes met de mededeling dat het kort geding van 2 juli 1999 kon doorgaan, omdat hij een voorzitter Mr. du Pon had, maar hij wilde bij voorbaat de verzekering hebben dat er dan niet gewraakt zou worden! Mr. Wilgers was niet thuis en het kort geding van 2 juli 1999 ging niet door. Anders was er een zitting geweest met een voorzitter en een advocate van de tegenpartij die elkaar al een decennium kenden als VP rechtbank Haarlem, respectievelijk rechter-plaatsvervanger in Haarlem.
  4.5 na enkele privé-gesprekjes van de President Van Delden met advocaat Wilgers, draaide die als een blad aan de boom om en eiste dat Burhoven Jaspers volledig moest afzien van de wraking van Mr. Paris, de affaire met Mr. du Pon moest vergeten en moest instemmen met het inzetten van Vice-President Von Maltzahn voor het bewuste kort geding. En anders zou hij Burhoven Jaspers als cliŽnt laten vallen; en dat is dan ook gebeurd na deze vorm van jurichantage.

 5. 4.6 in een arrest d.d. 30 september 1999 van het Hof te Den Haag is beslist dat de wraking van Mr. Paris (zie punt 4.2) ten onrechte niet volgens de wet was afgehandeld. Ook de tweede wraking van Mr. Paris (zie punt 4.4) is "simpelweg vergeten" en nooit afgehandeld.

 6. hetgeen Burhoven Jaspers van de zijde van de rechtbank Den Haag, c.q. de President, heeft meegemaakt, getuigt in ruime mate niet van recht, maar van onjuiste machtsuitoefening. In zijn ervaring neemt de President van de rechtbank Den Haag zonder blikken of blozen een loopje met de wet. Hij heeft dan ook ruimschoots redenen om geen vertrouwen te hebben in uw wrakingskamer, al dan niet in de door u vermelde samenstelling.

 7. voor de laatste keer vraag ik u hoe ik en Burhoven Jaspers volgens u nog enig vertrouwen kunnen hebben in enig rechter - al dan niet lid van uw wrakingskamer - van de rechtbank te Den Haag met u als President.

 8. voor de zoveelste keer verzoek ik u om alsnog, en zonder verder oponthoud, mijn brieven naar behoren te beantwoorden.

Tenslotte verzoek ik u om een onverwijld antwoord.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • N.C. Burhoven Jaspers
 • Sociale Databank Nederland (adres: http://www.sdnl.nl )