Schade t.g.v. ondeugdelijke W.V.O.-vergunning en ondeugdelijk bestuur.


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel b.v. - postbus 5005 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 1a - 8097 ND Panheel


AANTEKENEN

Panheel, 21 augustus 2002

Aan de Voorzitter van het Dagelijks Bestuur van Zuiveringschap Limburg
Ir. H.A.van Alderwegen
Postbus 314
6040 AH Roermondonze ref; 152/2002/LN/kc.

Betreft; Schade t.g.v. ondeugdelijke W.V.O.-vergunning en ondeugdelijk bestuur.


Geachte heer van Alderwegen,

Zoals u weet ontwikkelt het neerslagpatroon zich in West-Europa en ook in Limburg in een richting, die steeds grotere schade aanricht bij de bestaande infrastructuur.

Reeds vanaf 1978 heeft uw Zuiveringschap Edelchemie achtervolgd met processen en aantijgingen waartegen Edelchemie zich met succes en met extreem hoge kosten heeft kunnen verdedigen. Er is een veroordeling in Hoger Beroep geweest op basis van het z.g. Axioma van IJff, zijnde een ontkenning van een van de algemene hoofdwetten van de stromingsleer. U en ook IJff dienen in verband met uw opleiding te weten, dat hier sprake is van een valse verklaring in een Hoger Beroepzaak. (wellicht meineed).

Het bewijs voor deze valse verklaring ligt letterlijk voor 't opgraven, nl. de langzaam dichtslibbende leiding vanaf ons eindpunt het pomphuis, naar uw ontvangstpunt binnen uw RWZI-Panheel. Deze leiding mag ons inziens niet worden beroerd, omdat anders het overtuigende concrete bewijs in een nog lopende Hoger Beroep zaak, wordt verstoord. U heeft er groot belang bij, dat Edelchemie dit bewijs ondeugdelijk zou maken.

Edelchemie zal gezien het bovenstaande niets ondernemen om uw slib uit de leiding te verwijderen. In 1997 ontwikkelde de provincie Limburg het RIVM en de Milieu-Inspectie Zuid, met het Zuiveringschap en de gemeente Heel een hetze tegen Edelchemie, compleet met bewonersbrief, en neponderzoek van het RIVM. Het ging toen over de extreem gevaarlijke uitworp van Chinon-Hydrochinon en CS2, alles door Edelchemie in het milieu gebracht.

De Limburgse pers werd voorzien van valse gegevens en veroorzaakte een golf van negatieve publiciteit en zeer veel schade. Voor deze schade hebben wij de provincie Limburg en het Zuiveringschap Limburg aansprakelijk gesteld. Voor de goede orde herhalen wij dit hier.

Vanaf 25 Maart 2002, startte een nieuwe hetze tegen Edelchemie onder leiding van de provincie Limburg, het Zuiveringschap Limburg, de Milieu-Inspectie Zuid, waarbij de Limburgse pers vanaf het begin van valse gegevens werd voorzien. Een en ander ging gepaard met opnieuw negatieve publiciteit en het ophitsen van de bevolking en de gemeente Heel. Drie maanden later hadden de hetzedrijvers een rapport geproduceerd, waaruit moet blijken hoe slecht en gevaarlijk Edelchemie omgaat met afvalstoffen. Van vele van deze afvalstoffen moet men zich met verbazing afvragen waar die gebleven zijn, voordat ze bij Edelchemie duurzaam onschadelijk worden gemaakt. Wellicht moet hier 'n verband gelegd worden met het ontstaan van zoveel branden bij afvalinzamelaars.

Edelchemie werd direct gedreigd met dwangsommen en diende binnen 14 dagen te reageren op een rapport, waaraan meer dan 10 ambtenaren 3 maanden hadden gewerkt. Een zaak staat als een paal boven water. Dit rapport bewijst het bestaan van een ondeugdelijke W.M. en W-V.O.-vergunning. Bovendien bewijst dit rapport ondeugdelijk en kwaadaardig bestuur.

Vanaf Maandag 19.08.2002 tot heden om 10.00 uur is in Panheel meer dan 30 mm regen gevallen. Gezien de regenhoeveelheden van de laatste 4 weken en de reeds eerder gemelde schade moeten wij u weer aansprakelijk stellen voor een verdere schade. De 4 basins met gaswasvloeistof zijn praktisch geheel volgelopen met terreinwater waardoor 600 ton gaswasvloeistof extra moet worden verwerkt. De directe schade, t.g.v. de ondeugdelijke W.V.O.-vergunning bedraagt 600 x 200 = 120.000 Euro.

Wij stellen u en uw Zuiveringschap verantwoordelijk voor deze schade.

Aangezien de totale buffer-reserve voor thans nog 400 m3 bedraagt en er geen opvang elders op ons terrein bestaat zal bij een verdere regenval vandaag en de komende dagen van 11,5 mm een veel grotere schade ontstaan. Wij vragen u wederom, wat ons te doen staat bij verdere regenval ? Wij verzoeken u, deze brief als openbaar te beschouwen, immers democraten in een democratie moeten over objectieve feiten kunnen beschikken.


Hoogachtend,Ir. L.M.M. Nevels
directeur Edelchemie Panheel B. V.

Bijlage: berichten over noodweer