Open brief aan GS Limburg van Unie55+ en SOL over machtsmisbruik tegen nuloptie


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel b.v. - postbus 5005 - 6097 ZG Heel
St. Antoniusstraat 1a - 8097 ND Panheel


Panheel, 9 juli 2002

     
   Aan de redactie van 
   Stichting Sociale Databank Nederland
   Westkade 227 
   1273 RJ Huizen
          

      
      
_ _ _ _ e.c.o.-OPTION®

VERZOEK TOT PLAATSING


Geachte redactie,

Hierbij verzoeken wij u om onderstaande brieven op uw website openbaar te maken. De hetze tegen het bedrijf Edelchemie Panheel BV moet echt een einde hebben. De manier waarop de provincie, het zuiveringschap en zelfs de Raad van State proberen de Nuloptie van ons bedrijf te boycotten is niet alleen frustrerend, maar ronduit crimineel; zeker t.o.v. de toekomst van ons nageslacht.

Welke krachten er uiteindelijk schuil gaan zal ongetwijfeld blijken wanneer enige regering besluit om de nuloptietechnologie wettelijk te verplichten voor het verwerken van gevaarlijk afval en het wegwerken van de vuilstortplaatsen.

In afwachting van publicatie,


Hoogachtend,Ir. L.M.M. Nevels

directeur Edelchemie Panheel B.V.Bijlagen:
 • Open brief aan het College van Gedeputeerde Staten, van de statenfracties UNIE 55+ en S.O.L.
 • Brief van de Deken van Horst, R.N. Merkx, een dankbare oud-leerling van 13-11-2001
 • Brief van Hans Vijgen docent en beeldend kunstenaar met erkentelijkheid van 28-6-2002


  Kopie ter attentie van Leo Nevels: Gaarne commentaar!!

  FRACTIE UNIE 55 + - S.O.L.

  Open brief aan het College van Gedeputeerde Staten,
  Ter kennisname aan de leden van Provinciale Staten van Limburg

  Maasbracht 2 juli 2002

  Geacht College: Drie maanden geleden is met groot vertoon van macht door een handhavingsteam bij Edelchemie (14 personen inclusief politie) een onderzoek ingesteld naar de wijze van opslag van stoffen. Enkele dagen geleden vernamen wij van dit bedrijf, dat het een schrijven van U had ontvangen, waarin een voorbereiding tot een dwangsombesluit werd aangekondigd. Men was er duidelijk op uit om maar iets te vinden en het is de tweede actie van Uw Provinciaal bestuur tegen Edelchemie, met de kennelijke bedoeling het bedrijf op hoge kosten te jagen.

  U hebt bij Uw handhavingsoptreden U niet gehouden aan het goede gebruik, om bij geconstateerde overtredingen het betrokken bedrijf daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen, zodat het correcties kan toepassen. In het geval van Edelchemie wacht U drie maanden om dan een dwangsombesluit aan te kondigen. Bovendien moet opgemerkt worden dat de bewuste milieuvergunning, die aan Edelchemie verleend is, eigenlijk niet deugt, omdat de bepalingen ervan voor meer interpretaties vatbaar zijn. Uw College heeft dus 3 maanden gewacht om vlak voor de vakantieperiode het conflict met Edelchemie verder op de spits te drijven. Want kortgeleden heeft U het bedrijf een onderzoeksbevel doen toekomen, waarbij U eist, dat het een groot deel van de gemeente Heel op eigen kosten laat onderzoeken.

  Wij vragen ons af hoe lang u met deze campagne blijft doorgaan. Bent U er op uit, het bedrijf te dwingen de poorten te sluiten? Waarom heeft uw College destijds geweigerd mee te werken aan een mediation traject, dat door het ministerie van VROM geëntameerd was en waaraan alle andere instanties en Edelchemie zelf mee wilden werken?

  R.N. MERKX

  DEKEN VAN HORST
  ----------------------

  ----------------------
  HOOFDSTRAAT 7
  5961 EX HORST
  TEL. 077 398 14 16
  FAX 077 398 30 06 1 i
  rnmerkx@hetnet.nl
  ----------------------

  Horst, 13-11-2001


  Geachte heer Nevels,

  Het ral u wellicht verwonderen eert briefje te krijgen van pastoor uit Horst. De aanleiding hiervan is het artikel in het Katholiek Nieuwsblad van enkele weken geleden over de 'nuloptie'. Dat deed mijn hart sneller kloppen ....

  U zult mij niet meer kennen, maar uw gastles ergens in de jaren zeventig op het Bisschoppelijk College in Roermond heeft een enorme impact gehad op mijn leven. Ik was was als 'jonge onderzoeker' bezig met de analyse van afvalwater (zuurstofgehalte, CZV e.d.). Het enorme enthousiasme waarmee u uw betoog hield, is mij altijd bijgebleven. Het is voor mij een stimulans geweest om ook scheikunde te gaan studeren, hetgeen ik gedaan heb tussen 1977 en 1982 op de HTS in Eindhoven met enorm veel plezier.

  Na het behalen van mijn einddiploma bleek Onze Lieve Heer echter andere plannen niet mijn leven te hebben, zodat de erlenmeiers, de analytische balansen, de gaschromatograaf bij andere jonge onderzoekers belandden. Inmiddels ben ik 15 jaar priester en momenteel werkzaam als deken van Horst. Ook met heel veel plezier. Ik heb helaas geen tijd meer om de vakliteratuur bij te houden, maar toen ik uw artikel las in het Katholiek Nieuwsblad (mijn 'vakliteratuur') dacht ik: daar moet ik even op reageren.

  Scheikunde is een prachtvak. En ik heb er ook als pastoor nog iedere dag plezier van. Waar moet tegenwoordig meer geanalyseerd en gesynthetiseerd worden als in de kerk? Ik merk dat ik doordat ik geleerd heb logisch te denken ook mijn werk als priester met een hoger 'rendement' kan doen. Zo ziet u maar weer hoe het balletje in het leven kan rollen. Het deed me goed te constateren dat u nog steeds vol enthousiasme aan de weg timmert. Wij praten als kerken over 'het behoud van Gods Schepping'. U dóet het.

  Ik wens u alle goeds, vooral uithoudingsvermogen, gezondheid en enthousiasme.

  Een dankbare oud-leerling,

  Rob Merkx

  Tilburg, 28/6/2002


  Zeer geachte heer Nevels

  Ik wil u graag een kleine catalogus toesturen van een tentoonstelling die momenteel te zien is in het museum Boerhaave te Leiden.

  Het betreft een tentoonstelling van mijn beeldend werk, ontstaan vanuit de fascinatie voor de scheikunde. Een fascinatie waar mede door uw enthousiasme een grondslag voor werd gelegd. De scheikundelessen op het Bisschoppelijk College van Roermond, eind zestiger jaren, zijn achteraf bezien van grote invloed geweest op mijn ontwikkeling als docent/ beeldende kunstenaar. Deze tentoonstelling lijkt me een geschikte aanleiding om na al die jaren mijn erkentelijkheid voor uw inspirerende lessen uit te spreken.

  Met vriendelijke groet,