Bezwaarschrift Edelchemie Panheel BV tegen besluit 005762 inzake afvoer afvalstoffen naar AVR


Edelchemie. . Kamerzetel 151 . . Klokkenluiders <===> SDN . . Nuloptie http://www.sdnl.nl/nuloptie.htm"> . . EuroStaete

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


AANTEKENEN _ _

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland,
Postbus 165,
4330 AD Middelburg.

Sint Oedenrode, 17 juli 2000.

   OPEN BRIEF

Tevens verstuurd per fax 0118 - 634756 op 17 juli 2000.

Ons kenmerk: EC/ProvZ/17070/BZ.

Betreft:

  Edelchemie Panheel B.V. / Bezwaarschrift tegen uw op 9 juni 2000 verzonden besluit van 7 juni 2000, kenmerk: 005762, aan Verstraeten Verbrugge Milieubeheer B.V., Postbus 445, 4530 AK Terneuzen; inzake afvoer afvalstoffen naar AVR.


  Geacht College,

Namens Edelchemie Panheel B.V. gevestigd aan het adres St. Antoniusstraat 15 te 6097 ND Panheel, hierna te noemen: appellant, tekent ondergetekende hierbij tegen uw bovenvermeld besluit van 7 juni 2000, kenmerk: 005762, de volgende bezwaren aan:

  1e bezwaar

U heeft het in geding zijnde besluit d.d. 7 juni 2000 gebaseerd op de door Verstraeten Verbrugge Groep bij brief van 25 april 2000, kenmerk BP031/00/evd. ingediende LCA vergelijking. Bij besluit van 28 juni 2000, kenmerk: MBA, nr. 2000075176,W95, heeft de minister van VROM gereageerd op hetzelfde door Verstraeten Verbrugge Groep bij brief van 25 april 2000, kenmerk: BP031/00/evd, ingediende LCA vergelijking. Betreffend besluit vindt u bijgevoegd (bijlage 1)(11 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Hiermee is vast komen te staan dat de reactie (het advies) van de minister van VROM op dezelfde LCA vergelijking 21 dagen later tot stand is gekomen dan het in geding zijnde besluit. Hiermee is tevens vast komen te staan dat u deze bij brief van 28 juni 2000 door de minister van VROM afgegeven reactie (advies) niet hebt betrokken in uw besluit van 7 juni 2000. Uw in geding zijnde besluit kan hierop dan ook nooit in stand blijven. Temeer omdat appellant, als belanghebbende, tegen dit besluit van 28 juni 2000 van de minister van VROM binnen 6 weken bezwaar zal aantekenen bij de minister van VROM en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening zal verzoeken.

  2e bezwaar

U heeft het in geding zijnde besluit d.d. 7 juni 2000 gebaseerd op de LCA van Verstraeten Verbrugge Milieubeheer B.V. dat tot stand is gekomen in samenwerking met de bedrijven Van Vlodrop en Argentia. De bedrijven Van Vlodrop en Argentia zijn rechtstreekse concurrenten van Edelchemie (appellant). Betreffende LCA is derhalve niet onafhankelijk. Het in geding zijnde besluit dat op deze LCA is gebaseerd is eveneens niet onafhankelijk en dient ook hierop te worden vernietigd.

Dat hier zelfs sprake is van samenspannende criminele collusie blijkt uit het feit dat de firma Verstraeten Verbrugge Milieubeheer B.V. deze LCA-vergelijking met twee concurrenten van appellant tot stand heeft laten komen zonder dat Edelchemie, als direct betrokkene, daarin zijn visie kenbaar heeft kunnen maken. Deze samenspannende criminele collusie wordt nog eens bevestigd, met o.a. de volgende zinsnede op pagina 3, uit de LCA. Daarin staat letterlijk het volgende geschreven:

  Het enige bedrijf in Nederland dat de minimumstandaard operationeel heeft kampt onder meer met milieuproblemen.

Deze uitspraak is op geen enkele wijze inhoudelijk onderbouwd. Dit kunnen zij ook niet. De totale milieubelasting van de nuloptie-technologie van Edelchemie is bij de verwerking van hetzelfde afval namelijk minder dan bij de firma's Van Vlodrop en Argentia.

Onze volgende briefwisselingen met R. van der Graaf (directeur) van de firma Van Vlodrop en de heer G. Vogelaar (hoofdredacteur) van het dagblad De Limburger laten zien hoe diep deze criminele collusie zit:

 • Onze brief van 27 februari 1999, kenmerk: EC/27029/L, aan Van Vlodrop Processing B.V. t.a.v. R. van der Graaf (bijlage 2)(2 pagina's).
 • De brief van 8 maart 1999, ref: RvdG/jvdd/99088, van Van Vlodrop Processing B.V. als antwoord op bovengenoemde brief (bijlage 3) (1 pagina).
 • Onze brief van 19 maart 1999, kenmerk EC/19039/L, aan het dagblad De Limburger t.a.v. G. Vogelaar (bijlage 4)(2 pagina's).
 • De brief van 25 maart 1999, kenmerk: GB/fk 99219, van het dagblad De Limburger als antwoord op bovengenoemde brief (bijlage 5) (1 pagina).
 • Onze brief van 28 maart 1999, kenmerk: EC/27029/L, aan Van Vlodrop Processing B.V. t.a.v. R. van der Graaf (bijlage 6)(1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat R. van der Graaf van Van Vlodrop Processing B.V. over de kwaliteit van Edelchemie opzettelijk leugens heeft laten schrijven in het dagblad De Limburger en dat hij die leugens weigert te corrigeren. Hiermee is vast komen te staan dat R. van der Graaf, directeur van Van Vlodrop Processing B.V., het dagblad De Limburger over de kwaliteit van Edelchemie opzettelijk voorliegt om bewerkstelligt te krijgen dat de Nederlandse bevolking denkt dat Edelchemie met milieuproblemen kampt. Dit is puur misdadig.

Hoe ver R. van der Graaf (directeur) van de firma Van Vlodrop hiermee gaat blijkt ook nog eens uit de volgende briefwisselingen:

 • Onze brief van 4 juni 1999, kenmerk EC/04069/L, aan Van Vlodrop Processing B.V. t.a.v. R. van der Graaf (bijlage 7)(2 pagina's).
 • De brief van 21 juni 1999, ref: RvdG/jvdd/99211, van Van Vlodrop Processing B.V. als antwoord op bovengenoemde brief (bijlage 8) (1 pagina).
 • Onze brief van 22 juni 1999, kenmerk: EC/22069/L, aan Van Vlodrop Processing B.V. als reactie op bovengenoemde brief (bijlage 9) (1 pagina).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Uit die inhoud kunt u opmaken dat R. van der Graaf van Van Vlodrop Processing B.V. in het dagblad De Limburger heeft laten schrijven dat Edelchemie te weinig zilver terugwint uit afval. Op ons verzoek om deze via het dagblad De Limburger aan de Nederlandse bevolking verstrekte 'leugen' met feitelijk bewijsmateriaal te onderbouwen krijgen wij van R. van der Graaf al ruim een jaar lang geen antwoord. Hier is derhalve zeer nadrukkelijk sprake van opzettelijke criminele collusie waarvoor het dagblad De Limburger zich door Van Vlodrop Processing B.V. laat misbruiken.

Hoe ver deze criminele collusie gaat kunt u ook lezen in:

 • Het artikel "collusie vergiftigt " uit Kleintje Muurkrant van 2 juni 2000 (bijlage 10)(2 pagina's).
 • Het artikel "collusie verrijkt witteboordcriminelen" uit Kleintje Muurkrant van 30 juni 2000 (bijlage 11)(3 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als woordelijk herhaald en ingelaste te beschouwen.


  3e bezwaar.

Bijgevoegd vindt u het verslag van 3 februari 1999 van het overleg tussen deelprojectgroep FGA, producenten en verwerkers met het ministerie van VROM (bijlage 12)(4 pagina's). Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

Op pagina 4 van betreffend verslag staat letterlijk het volgende:

  De heer Luttikhuizen deelt mede dat met de Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen, die momenteel geïmplementeerd wordt, ook de KGA-inzamelaars sturingsvoorschriften in hun vergunningen krijgen. Daardoor is het hun niet meer toegestaan om FGA af te geven aan anderen dan de verwerkers die voldoen aan de minimumstandaard.

Op grond hiervan mogen indampresiduen van FGA enkel en alleen worden verwerkt door verwerkers die voldoen aan de minimumstandaard.

Op grond van vorenstaand 3-tal bezwaren kan het in geding zijnde besluit niet in stand blijven. Wij richten aan u daarom het nadrukkelijke verzoek om het in geding zijnde besluit hierop te vernietigen. Tevens verzoeken wij u ondergetekende hierover in ieder geval te horen op een dinsdag of donderdag in afstemming met zijn drukke agenda. De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd. (bijlage 13) (1 pagina).


  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  ing. A.M.L. van Rooij,
  veiligheids- en milieudeskundige


Bijlagen:
  Dit verzoek bevat een 13-tal bijlagen bestaande uit 32 pagina's.

  Website adres: edelch21.htmHenry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  't Achterom 9a, 5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386


AANTEKENEN _ _

Voorzitter van de Raad van State,
Afdeling bestuursrechtspraak,
Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage.

Sint Oedenrode, 17 juli 2000.

   OPEN BRIEF

Tevens, excl. bijlagen, verstuurd per fax 070 - 3651380 op 17 juli 2000.

Ons kenmerk: EC/provZ/17070/VV.

Betreft:

  Edelchemie Panheel B.V. / Verzoek om het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van het op 9 juni 2000 verzonden besluit van 7 juni 2000, kenmerk: 005762, van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan Verstraeten Verbrugge Milieubeheer B.V., Postbus 445, 4530 AK Terneuzen: inzake afvoer afvalstoffen naar de AVR.


  Geachte voorzitter,

Namens Edelchemie Panheel B.V., gevestigd aan het adres St. Antoniusstraat 15 te 6097 ND Panheel, hierna te noemen: appellant, verzoekt ondergetekende u hierbij tot het treffen van voorlopige voorziening resp. schorsing van bovenvermeld besluit van 7 juni 2000, kenmerk: 005762, van Gedeputeerde Staten van Zeeland aan Verstraeten Verbrugge Milieubeheer B.V. inzake afvoer afvalstoffen naar AVR. Van het bestreden besluit vindt u een kopie bijgevoegd (bijlage A) (45 pagina's).

  Motivering verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing.

De gronden van dit verzoek om voorlopige voorziening resp. schorsing zijn gelijk aan de gronden in bijbehorend bezwaarschrift van 17 juli 2000, kenmerk: EC/provZ/17070/BZ. Bijbehorend bezwaarschrift vindt u bijgevoegd (bijlage B)(36pagina's). De inhoud daarvan dient u hier als woordelijk herhaald en ingelast te beschouwen. Op grond van vorenstaande feitelijke informatie (de 3-tal bezwaren uit bijbehorend bezwaarschrift) kan het in geding zijnde besluit nooit in stand blijven.

Wij richten aan u daarom het verzoek:

 • Het in geding zijnde besluit gedurende de bezwarenprocedure te schorsen.
 • Gedeputeerde Staten van Zeeland te veroordelen in de proceskosten.

Expliciet maken wij u kenbaar dat de griffiekosten ten laste van de rekening courant nummer 705 - 151R gebracht moeten worden. Tenslotte verzoeken wij u ondergetekende te horen op een dinsdag of donderdag. Dit vanwege het feit dat ondergetekende op die andere dagen verplichtingen elders heeft. De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (bijlage C)(1 pagina).

Bijgevoegd vindt u verder:

 • uittreksel KvK, met dossiernummer 13009765, van Edelchemie Panheel B.V. (bijlage D)(2 pagina's)
 • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (bijlage E)(2 pagina's).
 • Uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (bijlage F)(2 pagina's).


  Hoogachtend,

  Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige

  ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur.


Bijlagen:

  Websiteadres: edelch21.htm.

  Bijlage: Dit verzoek bevat de bijlagen A t/m F, bestaande uit 88 pagina's.