Edelchemie Panheel BV


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel___
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835___


PERSBERICHT

Elf rechtszaken bij de Raad van State

Ir. L.M.M. Nevels ontwikkelde de 'Nuloptie technologie' om afvalstoffen te verwerken tot onschadelijk of herbruikbaar materiaal; ook chemisch gevaarlijk afval met zware metalenNuloptie door VROM erkend en geboycot
English / French / German
Het bedrijf Edelchemie
Luchtfoto

Huizen, 13 maart 2000

Gefaxt naar de meeste adressen van de faxlijst voor pers en politiek

Op dinsdag 14 maart zal vanaf 10.00 uur bij de Raad van State een aantal (11) unieke zittingen plaatsvinden. Het gaat om het beëindigden van onbehoorlijk bestuur en het misbruik van macht door het Zuiveringschap Limburg tegenover het recyclingsbedrijf Edelchemie Panheel BV.

Uit recente documenten is gebleken dat het Zuiveringschap Limburg een groot belang heeft bij het vertrek - eventueel vanuit faillissement - van het bedrijf Edelchemie Panheel BV, omdat het zuiveringschap de grond nodig heeft om te kunnen voldoen aan de stikstofnormen die nationaal en Europees zijn voorgeschreven. Zonder de bedrijfsterreinen van Edelchemie Panheel BV heeft het Zuiveringschap Limburg geen mogelijkheden om de stikstofnormen te halen omdat uitbreiding van haar terrein nodig is voor de effectuering van de milieudoelstellingen.

Het Zuiveringschap heeft er alles aan gedaan om het bedrijf weg te pesten met dwangsommen, onuitvoerbare milieunormen, invallen en beslagleggingen en irreële en concurrentievervalsende eisen die voor andere bedrijven van gelijke aard niet gelden. De eisen van het Zuiveringschap zijn dermate extreem dat die door geen enkel bedrijf in Nederland gehaald kunnen worden.

Het misbruik van bevoegdheden is te verklaren vanuit de bedreiging van 't eigen voortbestaan van de RWZI Panheel. De wettelijke normen voor uitsloot van stikstof - waaraan zonder uitbreiding van de verwerkingscapaciteit niet kan worden voldaan - bedreigt het Zuiveringschap met sluiting. Bovendien bestaat er een onacceptabele situatie m.b.t. de tientallen overstorten die bij de RWZI's van het zuiveringschap voorkomen en het oppervlaktewater bedreigen. Het zuiveringschap spreekt bij deze overstorten van mechanische zuivering en de heffing betalende burger wordt zo misleid.. Dat kan voorkomen worden met uitbreiding van het bedrijfsterrein van Edelchemie Panheel BV.

Het is duidelijk dat eigenbelang van het Zuiveringschap een grote rol speelt bij de overschrijding van de bevoegdheden en de manipulatie van metingen en normen die het mogelijk moeten maken om het terrein - en mogelijk ook de patenten voor milieutechnologie - vrij te krijgen, zodat het voortbestaan van de Zuiveringschap zelf en de huidige subsidiestromen niet in gevaar zouden komen. Het is aan de Nederlandse media om hierover vragen te stellen.

Met grote bezorgdheid over de kwaliteit van het binnenlands bestuur,

Redactie van de St. Sociale Databank Nederland

P.S.:

U wordt attent gemaakt om de zittingen bij de Raad van State bij te wonen en verslag te doen. Aanvang van de elf rechtszaken om 10.00 uur, die zijn op die dag van fundamenteel belang voor de milieubeleid van de landelijke, provinciale en gemeentelijke overheid.

R.M. Brockhus (redacteur SDN)
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Website http://www.sdnl.nl