Onderzoek gevolgen riooloverstorten voor gezondheid vee


Edelchemie . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Edelchemie Panheel B.V. - Postbus 5008 - 6097 ZG Heel___
St. Antoniusstraat 15 - Tel. (0475) 572220 Fax (0475) 572835___


RIZA, RIVM, TNO, etc. weten al zeer lang wat de gevolgen zijn

De Limburger van .........


* In hoeverre heeft vervuiling van sloten en beken door riooloverstorten directe gevolgen voor de gezondheid van het vee dat uit die sloten en beken drinkt? Die vraag ligt op dit moment op tafel bij het Zuiveringschap Limburg in Roermand dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de provincie.

Riooloverstorten, waarvan Limburg er ongeveer tachtig telt, fungeren als veiligheidskleppen in het rioleringsstelsel. Ze treden in werking als het riool bij forse hoosbuien of langdurige regenval het water niet meer kan verwerken. om te voorkomen dat de druk in de riolering zo hoog wordt dat het water eruit wordt geperst en straten of woningen blank zet, wordt het overtollige water dan via een overloop' overgeheveld naar sloten en beken. Keerzijde van de medaille: er komt verontreinigd rioolwater in die waterlopen terecht.

Veehouders met weilanden langs sloten in de omgeving van zo'n riooloverstort zijn niet gelukkig met die situatie Ze zijn bang dat zich in het bodemslib en het slootwater rond zon overstort allerlei bacteriën en ziektekiemen kunnen nestelen die de gezondheid van hun vee bedreigen. Een vermoeden dat gesterkt wordt door een aantal incidenten. waarvan het meest recente, begin dit jaar, een boer in Brabant zijn hele veestapel (tweehonderd koeien) kostte. Daarbij is nadrukkelijk vuil slootwater genoemd als mogelijke bron van de mysterieuze ziekte' die de dieren fataal werd. Een direct verband tussen riooloverstorten en veesterfte is in Nederland nog niet aangetoond. Maar de onrust die incidenten als dat in Brabant hebben veroorzaakt, is voor de Nederlandse Unie van Waterschappen aanleiding genoeg om een landelijk onderzoek in te stellen.

"Wij zijn op dit moment bezig met het verzamelen van de relevante gegevens voor Limburg", zegt een woordvoerster van liet Zuiveringschap In Roermond. "Er zijn bij onze Vuilwaterwacht tot op heden geen klachten bekend die op een verband tussen veeziekten en vervuiling door riooloverstorten wijzen. Maar we proberen de omvang van eventuele verontreinigingen en de risico's toch zo goed mogelijk in kaart te brengen. Uiterlijk op 1 november moet het onderzoek afgerond zijn." .

Los daarvan wordt in Limburg al volop gewerkt aan het terugdringen van het aantal riooloverstorten. Een milieumaatregel die door het rijk In de derde nota waterhuishouding is afgekondigd. De Limburgse gemeenten hebben in principe tot het jaar 2001 de tijd om milieuvervuilende overstorten te saneren of (als dat financieel niet op zo'n korte termijn lukt) zich contractueel te verplichten dat zo snel. mogelijk te doen. De overstorten kunnen bij voorbeeld vervangen worden door grote opvangbassins die overwater vasthouden in plaats van het rechtstreeks op beken te lozen. Het Zuiveringschap schat de kosten var. zo'n operatie in Limburg op 500 tot 600 miljoen gulden.


commentaar ir. Nevels van Edelchemie

Onderzoek m.b.t. overstorten is al zeer vaak en uitvoerig gedaan. Zie Noord-Zuid-Holland etc. RIZA, RIVM, TNO, etc. weten al zeer lang wat de gevolgen zijn. De instituten zijn "gekocht" en niet onafhankelijk. Hun naam wordt gebruikt om het volk te misleiden. Ook de boerenorganisaties zijn niet onafhankelijk! Zie gewolmaniseerd hout. Dat weet men ook al 25 jaar. Wie is verantwoordelijk, wie betaalt de schade?

Edelchemie wordt vervolgd omdat ze de kat de bel aanbindt en laat zien hoe het wel moet. Daarom probeert het Zuiveringschap Edelchemie de nek om te draaien.