Kritiek op Zuiveringschap Limburg vanwege het gelijkheidsbeginsel en valse concurrentie


EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Nuloptie http://www.sdnl.nl/nuloptie.htm">

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens  't Achterom 9a
  5491 XD
  Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

Sint Oedenrode, 11 februari 1999.

Aantekenen

Tevens verstuurd per fax 0475 - 311605 op 6 april 1999.

Ons kenmerk: EC/zuiv/06049/av.

Het dagelijks bestuur van het Zuiveringschap Limburg,
Postbus 314,
6040 AH Roermond.

Betreft:
  Edelchemie Panheel B.V./Aanvraag voor het nemen van een besluit dat op grond van het gelijkheidsbeginsel en ter voorkoming van valse concurrentieverhoudingen voor Interchemie B.V. te Maasbracht gelijke WVO vergunningsvoorschriften worden opgelegd als voor Edelchemie Panheel B.V.


Geacht College,

Namens de heer L.M.M. Nevels, directeur van Edelchemie Panheel B.V., gevestigd aan het adres St. Antoniusstraat 15 te Panheel, hierna te noemen: cliënt, verzoeken wij u op grond van het gelijkheidsbeginsel en ter voorkoming van valse concurrentieverhoudingen het besluit te nemen dat aan Interchemie B.V. Hazenspoor 6-8, 6051 AB te Maasbracht, dezelfde WVO-vergunningsvoorschriften worden opgelegd als voor Edelchemie.

Motivering aanvraag.

Interchemie B.V. verwerkt hetzelfde afval als Edelchemie en is als zodanig een concurrent van cliënt, gelegen binnen één en hetzelfde rechtsgebied op slechts 3 km. afstand van elkaar.

Al jarenlang legt u voor Edelchemie zodanig strenge en met elkaar strijdige voorschriften op:

  dat cliënt altijd voorschriften moet overtreden.

  dat cliënt hierdoor grote materiele en immateriële schade lijdt.

In 1998 bedroeg de directe schade f. 989.500,-.

  dat cliënt hierdoor continue wordt bedreigd met allerlei strafzaken vanwege de honderden overschrijdingen van de vergunningsvoorwaarden.

Interchemie B.V. daartegen legt u geen enkele belemmering op.

Met oplegging van deze discriminerende voorschriften belemmert u de activiteiten van Edelchemie met een lage vuilbelasting (500 ve) en bevordert u de activiteiten van Interchemie B.V. met een zeer hoge vuilbelasting (10.000 ve).

Hieraan dient onmiddellijk een eind te komen. Temeer omdat Edelchemie met zijn afvalverwerking voldoet aan de minimum standaard zoals dat is vastgelegd in het meerjarenplan Gevaarlijke Afvalstoffen II (MJP-GAII) en Interchemie B.V. daar niet aan voldoet.  Interchemie B.V.

Op grond van de van kracht zijnde WVO vergunning nr. V95-95 van 28 november 1995 heeft u bij Interchemie de volgende voorschriften opgelegd.

J1) Hemelwater dat op verharde oppervlakken en daken valt wordt niet aangemerkt als te lozen afvalwater.

J2) De vervuilingswaarde van het afvalwater, exclusief het hemelwater, mag op jaarbasis niet meer dan 10.000 ve's bedragen.

J3) Aan het te lozen afvalwater worden geen maximaal toelaatbare temperatuureisen gesteld.

J4) Het te lozen afvalwater mag de sulfaatvracht van 1800 kg./etmaal niet overschrijden.

J5) Het afvalwater mag de volgende 4-weekse vracht niet overschrijden

1999-2000

  Cadmium         420 gr.   420 gr.
  Chroom         6300 gr.   6300 gr.
  Koper          4200 gr.   4200 gr.
  Nikkel         6300 gr.   6300 gr.
  Lood          6300 gr.   6300 gr.
  Zink          6300 gr.   6300 gr.
  Zilver         10500 gr.  10500 gr.
  Kwik           geen eis gesteld.
  

J6) Het te lozen afvalwater mag in een proportioneel etmaalmonster maximaal de volgende

concentraties aan stoffen bevatten.

  Cadmium             0,1 mg/l
  Chroom             1,0 mg/l
  Koper              1,0 mg/l
  Nikkel             1,5 mg/l
  Lood              1,5 mg/l
  Zink              1,5 mg/l
  Zilver             1.0 mg/l
  Kwik            geen eis gesteld
  Onopgeloste bestanddelen  geen eis gesteld
  

J7) Het afvalwater dient éénmaal per maand door steekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de parameters koper, chroom, nikkel, lood, zink, zilver en cadmium.
Op kwik behoeft niet te worden gecontroleerd.
Op onopgeloste bestanddelen behoeft niet te worden gecontroleerd.

J8) Continue debietmeting en proportionele bemonstering is niet noodzakelijk.  Edelchemie Panheel B.V.

Op grond van WVO vergunning nr. V97-164 van 5 november 1998 zijn voor cliënt de volgende voorschriften opgelegd.

E1) Hemelwater dat op verharde oppervlakken en daken valt wordt wel aangemerkt als te lozen afvalwater.

E2) De vervuilingswaarde van het afvalwater, inclusief het hemelwater, mag op jaarbasis niet meer dan 500 ve's bedragen.

E3) Het te lozen afvalwater mag niet warmer zijn dan 30C.

E4) Het te lozen afvalwater mag de sulfaatvracht van 300 kg./etmaal niet overschrijden.

E5) Het te lozen afvalwater mag de volgende 4-weekse vracht niet overschrijden:

1999 - 2000

  Cadmium         100 gr.     100 gr.
  Chroom         1500 gr.    1500 gr.
  Koper          1000 gr.    1000 gr.
  Nikkel         3000 gr.    3000 gr.
  Lood          3500 gr.    2135 gr.
  Zink          4000 gr.    3200 gr.
  Zilver          700 gr.     525 gr.
  Kwik           10 gr.     10 gr.
  

E6) Het te lozen afvalwater mag in een proportioneel etmaalmonster maximaal de volgende concentraties aan stoffen bevatten:

  Cadmium           0,1 mg/l
  Chroom           1,0 mg/l
  Koper            1,0 mg/l
  Nikkel           1,5 mg/l
  Lood            1,5 mg/l
  Zink            1,5 mg/l
  Zilver           0,5 mg/l
  Kwik            0,05 mg/l
  Onopgeloste bestanddelen  30,0 mg/l
  

E7) Het afvalwater dient éénmaal per week door volumeproportionele weekbemonstering en analyse te worden gecontroleerd op de parameters koper, chroom, nikkel, lood, zink, zilver, kwik, cadmium.
Op kwik moet wel worden gecontroleerd.
Op onopgeloste bestanddelen moet ook worden gecontroleerd.

Juist de controle op kwik en onopgeloste bestanddelen brengen hoge kosten met zich mee.

E8) Het bedrijfsafvalwater dient te allen tijde te kunnen worden onderworpen aan een continue debietmeting en proportionele bemonstering.

Wij verzoeken u de bindend opgelegde voorschriften J1 t/m J8 van Interchemie B.V. te vergelijken met de bindend opgelegde voorschriften E1 t/m E8 van Edelchemie. Daaruit kan niet anders dan worden geconcludeerd dat hier sprake is van een ernstige vorm van ongelijke behandeling van twee bedrijven die hetzelfde afval verwerken in één en hetzelfde rechtsgebied.

Daarmee is tevens vast komen te staan dat u al jarenlang uw bevoegdheden heeft misbruikt om Interchemie B.V. te bevoordelen ten koste van Edelchemie. Deze concurrentievervalsing heeft u opzettelijk gecreëerd. Als gevolg daarvan heeft cliënt reeds miljoenen guldens aan schade geleden, waarvoor wij u volledig aansprakelijk stellen.

Wij verzoeken u deze ongelijke behandeling onmiddellijk te beëindigen door het opleggen van gelijke voorschriften voor Interchemie B.V. en Edelchemie en wel binnen 8 dagen na heden.

Ingevolge artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht is het redelijke termijn, waarbinnen u een besluit op deze aanvraag moet nemen, in ieder geval na acht weken verstreken. Ingeval u binnen acht weken na heden op deze aanvraag geen besluit heeft genomen, dan betreft dat een weigering om te beschikken (fictieve beschikking), waartegen bij u een bezwaarschrift kan worden ingediend en de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State om voorlopige voorziening resp. schorsing kan worden verzocht. De volmacht van cliënt vindt u bijgevoegd (bijlage).

  Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.


Website-adres: edelch10.htm.

C.c.
 • Ir. L.M.M. Nevels, directeur Edelchemie Panheel B.V.
 • 1 pagina volgt