Duurzaam Nederland een sociaal alternatief voor het al te rechtse (on) Leefbaar Nederland
Duurzaam Nederland . . . . . SDN homepage

De opvattingen van Duurzaam Nederland staan haaks op die van Pim Fortuyn

Programma en Partijcongres en flyer

Duurzaam Nederland

PERSBERICHT

Pim Fortuyn doet schim van Janmaat verbleken

Het bestuur van Duurzaam Nederland heeft met verbijstering kennisgenomen van de uitlatingen van de lijsttrekker van Leefbaar Nederland, Pim Fortuyn in 'De Volkskrant' van 9 februari. Door zijn uitspraak: 'De Islam is een achterlijke cultuur' zet hij zichzelf op één lijn met Jean le Pen in Frankrijk en Filip de Winter in België. Hij doet de schim van Janmaat verbleken. Zou bij een nieuwe opinie-peiling een nog groter deel van de kiezers zijn voorkeur uitspreken voor Fortuyn, dan is het in ons land wel heel erg mis! Wie Artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt, wil afschaffen sloopt één van de hoekstenen van onze samenleving en verlaagt zichzelf. De lijsttrekker van Leefbaar Nederland heeft zichzelf en zijn partij hiermee buiten de beschaafde samenleving geplaatst.

De opvattingen van Duurzaam Nederland staan haaks op die van Pim Fortuyn. DN beschouwt de diversiteit van onze samenleving als een goudmijn vol talenten, die wachten om benut te worden. Er wordt niet ontkend dat er in ons land problemen zijn die samenhangen het de grote verscheidenheid aan bevolkingsgroepen. DN zoekt de oorzaak echter niet in afkomst of religie, maar vooral in de ongelijke startpositie van veel 'nieuwe Nederlanders' en in het ontbreken van voldoende inzicht in de verhoudingen binnen onze samenleving. Het zal noodzakelijk zijn te investeren in communicatie tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Communicatie is 'n belangrijke voorwaarde om de positie van de normen en waarden die ons allen verbinden te verstevigen. Investeren in respect voor elkaar zal een toekomstige dialoog ten goede komen. Duurzaam Nederland is ervan overtuigd dat alleen een samenleving waarin alle bevolkingsgroepen gelijkwaardig behandeld worden en waar de sociale mobiliteit van de nieuwe Nederlanders wordt aangemoedigd een duurzame harmonie kan ontstaan.

De belangrijkste doelstelling van Duurzaam Nederland is een blijvend duurzame samenleving waarin voor alle Nederlanders plaats is, waar geproduceerd wordt in kringloopprocessen en waar ruimte is voor natuur en milieu. De toekomstvisie van DN gaat uit van een maatschappij waarin de groei nooit ten koste mag gaan van het welzijn van toekomstige generaties. De sociale structuur van onze samenleving zal moeten worden verbeterd. Daarvoor is de medewerking van alle bevolkingsgroepen nodig. Iedere burger is in eerste instantie zelf verantwoorde lijk, maar de mens kan zich slechts dan verantwoordelijk gedragen, wanneer hem voldoende kansen op ontwikkeling worden geboden. De mens heeft uitdagingen nodig om zich verder te ontwikkelen. Onderwijs en opvoeding zullen erop gericht moeten zijn om achterstanden die verband houden met herkomst of cultuur weg te nemen. Daarbij wordt niet gestreefd naar eenvormigheid, maar naar ' n rijke cultuur, gebaseerd op de bouwstenen die alle Nederlanders, de 'nieuwe' en de 'oude', samen aanleveren.

Ook voor Duurzaam Nederland is het vanzelfsprekend dat onze grenzen niet voor iedereen open staan. De Europese Unie is in eerste instantie verantwoordelijk voor de instroom van buiten. Ongewenste instroom kan worden tegengegaan door investeringen met een preventieve werking in mogelijke emigratiegebieden. Deze investeringen moeten vluchtelingenstromen voorkomen, Wel verwacht DN dat een gecontroleerde instroom van immigranten in de toekomst zal bijdragen aan 'n evenwichtige opbouw van onze vergrijzende bevolking. Duurzaam Nederland roept iedereen op afstand te nemen van Pim Fortuyn en Leefbaar Nederland. Voor iedereen die mee wil werken aan een werkelijke verandering van de bestaande orde is Duurzaam Nederland 'n realistisch alternatief

Namens het campagneteam :   
Huib Poortman           Seyfi Özgüzel
Tel.: 010-2135315         Tel.: 010-2653621 / 06-53642897
E-mail: hh.poortman@wanadoo.nl   E-mail: ssnt@planet.nl	
Noordmolenwerf 258        Stationssingel 93b
3011 DJ Rotterdam         3033 HG Rotterdam

Democratie moet niet iets zijn van eens in de vier jaar, maar van elke dag zie: De Zeepkist