Duurzaam Nederland een sociaal alternatief voor het al te rechtse (on) Leefbaar Nederland
Duurzaam Nederland . . . . . SDN homepage

Uw TOEKOMST en die van uw en onze KINDEREN

  Programma en Partijcongres

  Duurzaam Nederland

  DUURZAAM NEDERLAND, gericht op de TOEKOMST

     Uw TOEKOMST en die van uw en onze KINDEREN

        Uw en onze KINDEREN hebben ook recht op leven

                Rijken Arm, Zwart en Wit, alle NEDERLANDERS

                    Zullen samen met elkaar moeten bouwen

                       Aan een maatschappij waar

                      Alle Nederlanders  - de Nieuwe en de Oude -

                         Met elkaar in harmonie communiceren

  Na PAARS moet het ANDERS, stem DUURZAAM

     Elke STEM telt mee voor uw TOEKOMST

        DUURZAAMHEID is de enige weg

                En MORGEN kan het TE LAAT zijn

             REGEREN is VOORUITZIEN

               Laten we SAMENWERKEN

                 Aan een KLEURRIJKE MAATSCHAPPIJ voor alle

                    NEDERLANDERS van nu en van MORGEN

                       Duurzaam Nederland, uw terechte keus

 

DUURZAAM NEDERLAND

          is de eerste en enige Nederlandse politieke partij die ontwikkelingen op lange termijn als belangrijkste uitgangspunt heeft gekozen wil de politiek dichter bij de burgers brengen door continue interactieve communicatie tussen politiek en burgers en tussen bevolkingsgroepen onderling

          wil een betere dienstverlening van de overheid aan de burgers; de overheid dient de burger

          streeft naar een allesomvattend duurzaam milieubeleid, gericht op komende generaties

          wil meer aandacht voor de individuele leerling in het onderwijs

          vraagt meer investering in de bestrijding van voorschoolse achterstand

          wil integratie en reïntegratie in de arbeidsmarkt stimuleren

          wil de zorg in Nederland structureel verbeteren en daarbij gebruik maken van mogelijkheden binnen de Nederlandse samenleving

          vindt respect voor opvattingen van anderen vanzelfsprekend

          wil de toestroom van asielzoekers afremmen door de oorzaak aan te pakken

 

DUURZAAM NEDERLAND

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN VAN Duurzaam Nederland

  Duurzaam Nederland streeft naar een duurzame samenleving. Een samenleving waarbij we respect hebben voor elkaar en voor onze leefomgeving.Daarvoor moet gestreefd worden naar duurzame ontwikkeling in Nederland en in de wereld. DN gaat hierbij uit van de omschrijving van de 'Commissie-Brundtland':

  'Duurzame ontwikkeling is die ontwikkeling waarbij aan de huidige behoefte

  wordt voldaan zonder dat dit het vermogen van de toekomstige generaties om

  aan hun behoeften te voldoen in gevaar brengt, vernietigt of ondermijnt.'

  Om te komen tot deze duurzame ontwikkelingen is een forse verandering in politiek en levenswijze, in binnen- en buitenland, nodig. Logge overheidsorganen en trage procedures remmen nieuwe ontwikkelingen af en staan goede oplossingen van actuele problemen in de weg. Er zal zuiniger met energie omgegaan moeten worden.Paars II heeft veel te veel beslissingen voor zich uit geschoven. Politici zetten zich vooral in voor het behoud van hun zetel. Beleid komt op de tweede plaats.

  Het lijkt erop dat de onvrede in de samenleving zich steeds meer gaat uiten in vreemdelingenhaat. Sommige politieke leiders veroorzaken door hun optreden een culturele en maatschappelijke tweedeling die de kern van onze democratie dreigt aan te tasten.Zo is het gemakkelijk voor de huidige problemen een zondebok te zoeken, terwijl de belangrijkste oorzaak in feite het gebrek aan daadkracht van opeenvolgende regeringen is.

  Duurzaam Nederland beschouwt de diverse samenstelling van onze bevolking juist als een uitdaging. Tengevolge van de immigratie in de tweede helft van de 20ste eeuw, die ook in de toekomst zal voortduren, is de samenstelling van de bevolking onomkeerbaar gewijzigd. De bevolking van toekomstig Nederland vormt een nieuwe dimensie in onze Nederlandse geschiedenis en luidt een nieuw tijdperk in.Wanneer wij ons allen samen inspannen, zal juist deze diversiteit tot een nieuwe bloeiperiode van de Nederlandse cultuur kunnen leiden.

  Om die verandering te bereiken zal Nederland zal zich moeten ontdoen van vooroordelen en bureaucratische belemmeringen. De nieuwe Nederlanders zullen samen met oude Nederlanders werken aan een duurzame toekomst. Daarbij draagt iedereen verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen.Ook buiten onze grenzen moet gewerkt worden aan een duurzame samenleving.Nederland zal zich moeten inzetten voor een wereldomvattend, door de Verenigde Naties gecoördineerd 'Masterplan'. Dit plan zal de rijke landen zeer veel geld en zeer veel inspanning kosten. Zonder zo'n plan zal de kloof tussen arm en rijk onoverbrugbaar worden.

  De mondiale tweedeling moet met behulp van dat masterplan worden aangepakt. Er moet een aantrekkelijk toekomstperspectief geboden worden aan de kans- en bezitsloze massa in de arme landen. Wanneer dit toekomstperspectief verwerkelijkt wordt, zal het de voedingsbodem voor  internationaal terrorisme verkleinen en zelfs wegnemen. Slagen wij er niet in hun dat perspectief te bieden, dan komen er ongecontroleerde migratiestromen van de arme naar de rijke wereld op gang, die niet meer te stuiten zijn. Het zal een lange weg zijn. Duurzaam Nederland is ervan overtuigd dat de door haar gekozen weg de enige is die op de lange termijn tot een duurzame en vreedzame nationale en mondiale samenleving zal leiden.

  Uw steun aan Duurzaam Nederland is daarvoor van het grootste belang.

  
  Steun DN en / of word lid.  www.duurzaamnederland.nl  Postbank (lid) 9234480 
  Duurzaam Nederland      t.n.v. Duurzaam Nederland
  Postbus 1528         Postbank(Donaties / Giften) 9234500, t.n.v.
  3000 BM Rotterdam      Stichting Fondsenbeheer Duurzaam Nederland


   
   Namens het campagneteam :        (Duo) voorzitter:
   Huib Poortman              Seyfi Özgüzel
   Tel.: 010-2135315            Tel.: 010-2653621 / 06-53642897
   E-mail: hh.poortman@wanadoo.nl     E-mail: ssnt@planet.nl	
   Noordmolenwerf 258           Stationssingel 93b
   3011 DJ Rotterdam           3033 HG Rotterdam