Nederland al vanaf 1996 milieucriminele organisatie

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Nederland negeert alle internationale wetten en verdragen op milieugebied

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens

  Ongelooflijke waarheid

Wie had dat ooit kunnen denken;
de Staat der Nederlanden is al vanaf 1996
voorzitter van een wereldwijd vertakte
milieucriminele organisatie.

Wie had dat ooit kunnen denken. Gedeputeerde-Staten van Limburg misbruiken hun macht om daarmee de Staat der Nederlanden, die al vanaf 1986 voorzitter is van een wereldwijd vertakte milieucriminele organisatie, behulpzaam te zijn.

Ad van Rooij

In het artikel "ongelooflijke waarheid" in Kleintje Muurkrant van 16 mei 2003 heeft u kunnen lezen dat de Staat der Nederlanden al vanaf 1986 voorzitter is van het chemische afvalstoffen verwerkende bedrijf "AVR-chemie B.V." waarin de overheid een meerderheidsbelang van 55% heeft en waarin de resterende 45% in handen is van de volgende acht industriële ondernemingen: AKZO N.V., Dow Chemical (Nederland) B.V., Du Pont de Nemours (Nederland) B.V. Hoechst Holland N.V., Hoogovens Groep B.V., SHELL Nederland B.V., Naamloze Vennootschap DSM en Nederlandse Unilever Bedrijven B.V.

In dat artikel heeft u ook kunnen lezen dat de Staat der Nederlanden tekortkomingen in de Bestrijdingsmiddelenwet en in de milieuvergunningen bij de Nederlandse houtimpregneerbedrijven heeft (laten) inbouwen. Dit om daarmee bewerkstelligt te krijgen dat deze chemiegiganten, waaronder SHELL, hun hoogproblematisch gevaarlijk afval in plaats van duur eeuwig te laten opslaan hebben kunnen verkopen om het vervolgens door de houtimpregneerbedrijven in geïmpregneerd hout te laten stoppen. Op deze wijze hebben genoemde multinationals tot op heden o.a. zo'n 13 miljoen kg. arseen en zo'n 30 miljoen kg. chroom VI via deze houtimpregneerbedrijven bij miljoenen mensen in huizen, schuurtjes, houten buitenobjecten, zoals tuinmeubelen, schuttingen, picknicktafels, pergola's, vlonders en zelfs kinderspeeltoestellen kunnen dumpen.

Dat Nederland nu is overgoten met zo'n 43 miljoen kg. arseen en chroom VI komt omdat de verantwoordelijke ministers van VROM E. Nijpels (VVD), H. Alders (PvdA), M. de Boer (PvdA) en J. Pronk (PvdA) vanaf 1986 opzettelijk het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal vastgestelde Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1986-1990 hebben overtreden. Daarin staat geschreven dat arseen en chroom VI " Zwarte lijststoffen" zijn en in het milieu brengen ervan vanwege hun uiterst gevaarlijke eigenschappen, als giftigheid, carcinogeniteit, mutageniteit, teratogeniteit, afbreekbaarheid en (bio)accumulatie via een maximale brongerichte aanpak vermeden moet worden.

Deze ministers hebben met de dumping via geïmpregneerd hout precies het tegenovergestelde gedaan. Andere Nederlanders gaan voor in het milieu brengen van enkele kilogrammen zwarte lijststoffen al jarenlang de gevangenis in. Deze ministers daarentegen worden voor in het milieu brengen van een miljoen maal die hoeveelheid beloond met goed betaalde functies zoals Commissaris van de Koningin, waaronder Ed Nijpels en Hans Alders. Als je in Nederland dus eenmaal minister bent geweest dan wordt misdaad niet meer gestraft maar beloond.

Deze al 17 jaar lang voortdurende overheidscriminaliteit onder leiding van genoemde vijf opvolgende minister van VROM heeft het hout, dat vrijkomt als sloopafval, sterk vergiftigd met o.a. hoge concentratie's aan arseen en chroom VI. Als gevolg van jarenlang uitloging door langsstromend (regen)water is ook het RWZI-slib sterk vergiftigd met deze zwarte lijststoffen. Voor de oplossing van dit probleem had minister Jan Pronk van VROM een slimme oplossing bedacht. Deze minister heeft het geïmpregneerde hout en RWZI-slib enige jaren geleden tot ' biomassa' bestempeld. Zo kan het - met subsidie - in kolengestookte elektriciteitscentrales worden bij gestookt voor de opwekking van groene stroom, zo ook in de naar kroonprins genoemde Willem Alexander Centrale te Buggenum (Limburg). Dit alles zonder de daarvoor vereiste vergunningen.

Dat ging de Raad van State te ver en hebben om die reden bij uitspraak van 16 april 2003, nummer 200202376/1/M1, de op 12 maart 2002 niet toereikende milieuvergunning van Nuon Power Buggenum B.V. vernietigd. Ondanks deze onherroepelijke vernietigende uitspraak van de Raad van State laat de commissaris van de Koningin van Limburg, baron mr. B.J.M. van Voorst tot Voorst, zijn collega commissarissen van de Koningin Ed Nijpels van Friesland en Hans Alders van Groningen niet vallen en hebben ------->


Gedeputeerde Staten van Limburg onder zijn voorzitterschap op 20 mei 2003 een gedoogbeschikking afgegeven aan Nuon Power Buggenum B.V. voor het mee vergassen van dit chemisch besmet sloophout en RWZI-slib zonder de daartoe vereiste Wm- en Wvo-vergunningen. Dat daarmee maar liefst 21 tot 1471 maal zoveel kankerverwekkende zware metalen (zwarte lijststoffen) in het milieu worden gebracht wordt verzwegen. Deze 21 tot 1471 maal hogere concentratie aan zware metalen worden óf uitgestoten naar de lucht óf blijven achter in het vliegas. Zware metalen kunnen namelijk niet worden verbrand.

Voormalig milieugedeputeerde in Limburg drs. C.E.M. de Waal was voorzitter van de landelijke overleggroep milieubeleidsadvies betonmortel- en betonproductenindustrie (MBA) en vertegenwoordigde vanuit het Inter Provinciaal Overleg (IPO) daarin alle provincie's. Vanuit deze functie heeft hij weten te bewerkstelligen dat vliegas uit elektriciteitscentrales als grondstof wordt toegevoegd aan cement en beton. Gedeputeerde Staten van Limburg denken daarmee het doordumpen van dit met zware metalen vergiftigde vliegas in cement en beton geregeld te hebben. Het gevolg van deze op 30 mei 2003 afgegeven gedoogbeschikking is dat daardoor (op termijn) levensgevaar voor duizenden omwonenden, bouwvakkers, wegenbouwers e.d. te duchten valt. Dit met zware metalen vergiftigde vliegas wordt namelijk toegevoegd aan cement of aan andere bouwmaterialen. Hierdoor bevat de Nederlandse cement o.a. meer dan 10 ppm oplosbaar chroom VI. Dit is in strijd met het op 27 maart 2003 door het Europees parlement genomen besluit (dossier 76/796/EEG).

Op grond van dat besluit mag er namelijk niet meer dan 2 ppm oplosbaar chroom VI in cement zitten. Oplosbaar chroom VI is een genotoxische carcinogeen. Dit betekent dat het de zwaarste klasse (klasse 1) van kankerverwekkende stoffen betreft waarvoor de Arbeidsomstandighedenwet in Nederland een maximale brongerichte aanpak en voorkomingsbeleid voorschrijft. Ondanks deze wetenschap is in Nederland geen cement te koop met minder dan 10 ppm oplosbaar chroom VI. Dit in tegenstelling met Duitsland en de Scandinavische landen daar is men wettelijk verplicht om cement te gebruiken met minder dan 2 ppm oplosbaar chroom VI. Dit betekent dat het in geding zijnde gedoogbesluit ondermeer ook tot gevolg heeft dat de Nederlandse overheid alle bouwbedrijven verplicht om met cement te werken, waarin meer dan 10 ppm oplosbaar chroom VI zit en daarmee in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet. Duizenden Nederlandse bouwvakkers zullen als gevolg daarvan ernstig ziek worden tot de (kanker)dood erop volgt.

Een dergelijk crimineel handelen van Gedeputeerde-Staten van Limburg gaat de Stichting tot Behoud Leefmilieu Buggenum te ver en hebben van de provincie geëist dat zij Nuon Power Buggenum B.V. met de oplegging van een dwangsom van één miljoen euro per dag moeten dwingen het mee vergassen van dit afval in deze kolengestookte elektriciteitscentrale te laten stoppen. Gebeurt dat niet dan zijn Gedeputeerde-Staten van Limburg zeer nadrukkelijk medeplichtig aan deze mensvernietigende vergiftiging en zal door deze stichting daarvan aangifte worden gedaan bij de politie in Heythuysen.

Wanneer stopt deze overheidsmisdaad ? Wanneer wordt de Staat der Nederlanden hiervoor door de Europese Commissie ter verantwoording geroepen? Wanneer treden de landelijke milieuorganisaties als Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu hiertegen op ? Wanneer komt dit in de grote media ? Wanneer geeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal dit alles toe en komt er een parlementaire enquête ?

  Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 380, 13 juni 2003

(Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. Een overstelpende hoeveelheid informatie over dit soort zaken kunt u vinden bij de stichting Sociale Databank Nederland www.sdnl.nl/ekc.htm en in eerdere afleveringen van Kleintje Muurkrant, zie archief op www.stelling.nl/kleintje.)

Dit artikel is verschenen in
Kleintje Muurkrant nr 378, 18 april 2003

De columns van Ad van Rooij


  Columns
  Rubrieken bij SDN
  Pikmeer-arresten en ambtelijke immuniteit voor strafvervolging
  Verzoek om in cassatie in het belang van de wet het Pikmeer-arrest te herzien
  Sommige categorieën Nederlanders niet aan strafvervolging kunnen worden blootgesteld
  Homepage milieu-onderwerpen
  Homepage Edelchemie voor milieutechnologie
  Homepage van het Ecologisch Kennis Centrum (EKC)

  Terug naar het begin