Oproep aan de Tweede Kamer: Stop met de vergiftigingspolitiek !

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode
    STOP MET DE VERGIFTIGINGSPOLITIEK !

Beste lezers, hierbij roep ik u allen op om de Nederlandse vergiftigingspolitiek te laten stoppen. U kunt mij daarmee helpen door een brief te sturen aan de hoofdofficier van Justitie mr. R.W.M. Craemer, arrondissementsparket 's-Hertogenbosch, Postbus 70581, 5201 CZ te 's-Hertogenbosch. (fax: 073 - 6202085) met de volgende vraag:

Na 7 jaar heeft u nog steeds geen beslissing genomen op de aangifte van 1 oktober 1995 van A.M.L. van Rooij tegen een houtimpregneerbedrijf in Sint Oedenrode; wanneer kan de heer Van Rooij een beslissing daarop van u tegemoet zien?

    Door Ad van Rooij.

Een houtimpregneerbedrijf in Sint Oedenrode brengt met de door hen geproduceerde geïmpregneerde producten, waaronder kinderspeeltoestellen, jaarlijks zo'n 5650 kg. arseen en 7900 kg. chroom VI (zwarte lijststoffen) op een ongecontroleerde wijze in water, bodem en lucht. Dit met de wetenschap dat zwarte lijststoffen zo gevaarlijk zijn voor mens, dier en milieu dat in internationaal verband is besloten dat deze stoffen met de best bestaande techniek via een maximale brongerichte aanpak uit het milieu moeten worden geweerd.

Met het op deze wijze in het milieu brengen van jaarlijks duizenden kilogrammen zwarte lijststoffen pleegt betreffend houtimpregneerbedrijf een strafbaar feit zoals dat staat beschreven in artikel 173a van het Wetboek van Strafrecht. Hiervoor staat een gevangenisstraf van 12-15 jaar. Omdat de hoofdofficier van Justitie in Den Bosch blijft weigeren een beslissing te nemen op mijn aangifte van 1 oktober 1995 word ik al 7 jaar lang geblokkeerd in mijn beklagmogelijkheid bij het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, zoals dat staat beschreven in artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering.

Bij brief van 15 november 1995 heeft de hoofdofficier van Justitie mr. J.M. Jansen mij bericht dat hij om politieke redenen niet mag beslissen op mijn aangifte. Hierover heb ik diverse brieven naar Minister-President W. Kok gestuurd, met het verzoek om de politiek hierop te wijzigen. Meerdere malen heeft de heer Kok mij kenbaar gemaakt dat hij de politiek hierop niet kan aanpassen. Toen ik naar aanleiding daarvan aan Minister-President W.Kok enkele vragen stelde, bleef beantwoording daarop uit. Daartegen heb ik een klacht ingediend bij de Nationale Ombudsman prof. Mr. R. Fernhout. Deze klacht werd op 2 oktober 2002 door de heer Fernhout afgesloten met een valselijk opgemaakt openbaar rapport (nummer: 2002/296). Van het dossier waarop de heer Fernhout zijn openbaar rapport heeft gebaseerd krijg ik geen copie. Dat houdt hij voor mij als klager geheim. Voor meer informatie hierover verwijs ik u naar de Sociale Databank Nederland, webpagina's: www.sdnl.nl/ekc-omb1.htm en www.sdnl.nl/ekc-omb2.htm

Ik hoop dat u met mij in actie wilt komen tegen deze machtsmisbruikende Nederlandse vergiftigingspolitiek en aan de hoofdofficier van Justitie in Den Bosch de hierboven vermelde vraag gaat stellen.

noot:
Ad van Rooij is hogere veiligheidskundige en betrokken bij het Ecologisch Kennis Centrum te Sint Oedenrode. www.sdnl.nl/ekc.htm

Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 372, 11 oktober 2002