Minister Borst-Eilers gedoogt valsheid in geschrifte

EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode


De column van Ad van Rooij voor Kleintje Muurkrant

COLLUSIE ALS SLUIPMOORDENAAR!!

Minister Borst-Eilers (VWS) pleegt hiervoor valsheid in geschrifte

  Wat is collusie?

Veel mensen weten dat niet. Waarom zouden wij ons hierover druk maken? Het gaat toch goed in Nederland? Wij kunnen driemaal per jaar op vakantie. Wij hebben economisch gouden tijden. Zo wordt veelal gedacht. Juist in deze tijden slaapt het volk en slaat de collusie haar slag.

De dikke van Dale schrijft over collusie het volgende:

 • collusie is; een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning van ambtenaren tot het plegen van ambtsdelicten.

Criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk schrijft in zijn brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch over collusie letterlijk het volgende:

 • bij georganiseerde misdaad denkt men vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren, maar dat hoeft geenszins het geval te zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met de overheid omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelost.

Het omkopen van één enkele ambtenaar op een cruciale plek in combinatie met een slapend volk kan het begin zijn van een algehele vergiftiging van het gehele Nederlandse volk omwille van de winst voor enkelen. Geïmpregneerd hout is hiervan een voorbeeld. Onze landelijke overheid (ministerie van VROM, VWS, LNV en SZW) ontwikkelt een bestrijdingsmiddelenwet met de tekortkoming:

 • dat met de toelating van een bestrijdingsmiddel geen rekening gehouden mag worden met de milieu- en gezondheidsschade na de gebruikersfase van dat bestrijdingsmiddel.

Deze bestrijdingsmiddelenwet wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Tweede Kamer. De niet voldoende deskundige Tweede Kamerleden keuren deze bestrijdingsmiddelenwet goed, waarmee de basis is gelegd voor het ontstaan van een collusienetwerk "vergiftigen omwille van de winst" dat als sluipmoordenaar een geheel volk vergiftigt.

  Hoe werkt dit??

Na goedkeuring door de Tweede Kamer rukt o.a. het bedrijf Hickson Garantor B.V. te Nijmegen op. Zij halen zeer hoog problematisch gevaarlijk afval op bij de metaalindustrie en ertssmelterijen hetgeen financieel zeer lucratief is. Het alternatief, het eeuwig opslaan van dat uiterst gevaarlijk afval kost immers te veel geld. Vervolgens wordt dit uiterst gevaarlijk afval geschikt gemaakt om daarmee hout te impregneren. Daarna dient Hickson Garantor B.V. hiervoor een aanvraag in bij het College voor de toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) onder de naam "superwolmanzout-Co".

Het CTB moet hiervoor toelating verlenen. Zij mogen deze toelating namelijk alleen maar toetsen binnen de reikwijdte van de bestrijdingsmiddelenwet, zijnde de productiefase en gebruikersfase van het bestrijdingsmiddel, dus tot op het moment dat de houtimpregneerbedrijven het in het hout hebben geperst. Na de toelating wordt dat uiterst gevaarlijk afval onder de naam "superwolmanzout-Co" voor zo'n 5 gulden winst per liter verkocht aan Nederlandse houtimpregneerbedrijven. Deze Nederlandse houtimpregneerbedrijven persen schoon hout tot aan de kern toe vol met dit uiterst gevaarlijke afval en maken daarmee het nieuwe product "geïmpregneerd hout". Via dit nieuwe product heeft het collusienetwerk intussen geheel Nederland vergiftigd met enorme hoeveelheden uiterst kankerverwekkend "arseenzuur" en "chroomtrioxide". Alleen al gemeten aan arseen wordt er 10 maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar over Nederland uitgespreid.

De gevolgen van al dat geïmpregneerde hout voor mens en milieu zijn niet direct zichtbaar maar zijn veel ernstiger dan de meeste rampen die ons kunnen overkomen. Het gaat om een chemische ramp die ons op kousenvoeten besluipt, zonder grote explosies of rookwolken. De reeds aangerichte milieu- en gezondheidsschade is onomkeerbaar en is met honderden miljarden guldens niet meer goed te maken.
De oorzaak hiervan zit hem in die tekortkoming van de bestrijdingsmiddelenwet, waarvoor de ministers van VWS, VROM, LNV en SZW verantwoordelijk zijn en welke door de gehele Tweede Kamer is goedgekeurd. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies en omdat de enorme daaruit voortvloeiende schade door de Staat der Nederlanden nooit meer kan worden opgebracht. Hiermee hebben de bedrijven die heel veel geld verdienen aan het vergiftigen van geheel Nederland en vanuit Nederland van geheel Europa, waaronder o.a. Hickson Garantor B.V. te Nijmegen, betrokken ministers, de landelijke politiek en daarmee ook de lokale politiek totaal in hun greep.

Wat Hickson Garantor B.V. zegt wordt door de verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer blindelings uitgevoerd. De lokale overheden volgen, ook al ligt dat buitengewoon moeilijk.

 • Een extreem voorbeeld is het "komo-keur" voor geïmpregneerd hout. Dit keur wordt opgenomen in de streekgewest-verordeningen voor duurzaam bouwen. Particulieren die onder het predikaat komo-keur met "arseenzuur" en "chroomtrioxide" geïmpregneerd hout kopen komen in aanmerking voor een milieusubsidie tot maximaal 75%. Op deze manier worden vele miljoenen guldens gemeenschapsgeld uitgegeven aan particulieren, die daarmee hun eigen woon- en leefomgeving vergiftigen met grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen. De waanzin ten top!

 • Een ander extreem voorbeeld is het plegen van valsheid in geschrift door de verantwoordelijke minister van VWS om daarmee de bindende voorschriften uit de EG-verordening nr. 142/97 te ontduiken. Arseenzuur staat in die EG-verordening als extreem gevaarlijk genoemd en mag op grond daarvan absoluut niet via geïmpregneerd hout over geheel Nederland en vanuit Nederland over geheel Europa worden uitgespreid. Arseenpentoxide staat niet als zodanig in die EG-verordening genoemd. Onder druk van Hickson Garantor B.V. verandert de minister van VWS op de toelating voor Superwolmanzout-Co arseenzuur in arseenpentoxide, terwijl het toch echt gewoon arseenzuur is gebleven. De milieu- en gezondheidsschade als gevolg hiervan zal op termijn voor miljoenen mensen catastrofaal zijn.

Al op 5 februari 2000 heb ik hierover een persbericht laten uitgaan en bij de stichting Sociale Databank Nederland op internet laten zetten onder adres: http://www.sdnl.nl/ekc/ekc-pb12.htm. Geen enkele krant of omroep heeft hierop tot op heden gereageerd. De media zwijgen. Hopelijk doorbreekt Kleintje Muurkrant dit zwijgen van de media met dit artikel, waarvoor veel mensen deze krant later dankbaar zullen zijn.

Al 7 jaar geleden heeft criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk bij brief van 21 juni 1993 aan mr. Ficq, toenmalig hoofdofficier van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch, al aandacht gevraagd voor deze zaak en hem verzocht om ter wille van de bestrijding van organisatiecriminaliteit direct met een onderzoek te beginnen. Deze brief van criminoloog prof. dr. F. Bovenkerk kunt u vinden bij stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: irm-24htm.

Heden na 7 jaar is mr. Ficq nog steeds niet met een dergelijk onderzoek begonnen. Wel heeft de heer Ficq een bliksemcarrière naar boven gemaakt tot Procureur Generaal met in zijn portefeuille de bestrijding van de zware georganiseerde milieucriminaliteit. In werkelijkheid heeft hij op die hoogste post precies het tegenovergestelde gedaan en deze organisatiecriminaliteit 7 jaar lang afgedekt. Dit zijn 7 gouden jaren geweest voor degenen die nagenoeg alles hebben vergiftigd omwille van de winst.

 • Aan wie moet mr. Ficq hiervoor verantwoording afleggen?
 • Aan wie moet minister Borst-Eilers voor haar valsheid in geschrift verantwoording afleggen?
 • Aan wie moeten de ministers van VWS, VROM, LNV en SZW verantwoording afleggen voor genoemde tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet?
 • Aan wie moeten de 150 tweede kamerleden voor de goedkeuring van genoemde tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet hun verantwoording afleggen?

Er is hiervoor maar één uitweg en dat is eerlijke voorlichting aan het gehele Nederlandse volk totdat de onderste steen boven is. Vergist u zich niet; dit gaat iedere Nederlander aan, ook u! Het gaat niet alleen om vergiftigde schuttingen, pergola's, cement e.d. Het gaat ook om de eeuwige vergiftiging van al ons toekomstig drinkwater!

  Ad van Rooij.
  Ecologisch Kennis Centrum B.V.