De Nederlandse dictatuur vergiftigt letterlijk alles
EuroStaete . . EKC . . Klokkenluiders <===> SDN . . Wolmanzouten . . English

De Pikmeer-arresten van de Hoge Raad maken ambtenaren tot milieucriminelen

Ing. A.M.L. van Rooij is directeur van het Ecologisch Kennis Centrum in Stint-Oedenrode


Vergiftiging van het milieu omwille van de winst


  Column door Ad van Rooij
  voor de Universiteit van Twente

Al 12 jaar lang voer ik de strijd tegen het impregneren van hout met wolmanzouten. Geheel Nederland staat er intussen vol mee. Het wordt gebruikt voor tuinhuisjes, tuinschuttingen, pergola's, kinderspeeltoestellen, picknicktafels, houten skeletwoningen, schuren, balklagen, raamkozijnen, oeverbeschoeiingen, etc.etc.

Gewolmaniseerd hout bevat zeer hoge concentraties aan 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide'. Dit zijn extreem gevaarlijke kankerverwekkende stoffen die ook de vruchtbaarheid van man en vrouw aantasten en genetische afwijkingen in het nageslacht kunnen veroorzaken. Na duizenden briefwisselingen met de landelijke en lokale overheden. Na oeverloze besprekingen met leden van de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden in samenhang met het voeren van honderden juridische geschillen staat voor mij vast dat er van onafhankelijk rechtspraak in Nederland geen sprake meer is. Er is sprake van een dictatuur die voortvloeit uit belangenverstrengeling, onkunde, collusie, machtsmisbruik, corruptie e.d. Steeds meer mensen krijgen een gevoel van onacceptabele machteloosheid.

Hoe heeft het kunnen gebeuren dat Nederland is afgezakt naar een dictatuur die alles vergiftigt?

Dit heeft als volgt kunnen gebeuren: Enkele ambtenaren bereiden de bestrijdingsmiddelenwet voor. De minister van VWS, VROM, LNV en SZW zijn verantwoordelijk voor de inhoud van die bestrijdingsmiddelenwet en de Tweede Kamer keurt deze goed. Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB) heeft intussen binnen de reikwijdte van die bestrijdingsmiddelenwet enorme hoeveelheden agrarische en niet-agrarische bestrijdingsmiddelen toegelaten. Later blijkt dat die bestrijdingsmiddelenwet een zeer ernstige tekortkoming bevat te weten:

 • Bij de toelating van een bestrijdingsmiddel mag geen rekening worden gehouden met de milieu- en gezondheidsconsequenties die betreffend bestrijdingsmiddel aanricht na de gebruikersfase en derhalve in de afvalfase.

Onze overheid, de politiek, zijn verantwoordelijk voor deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet en alle daaruit voortvloeiende schade. Desbetreffende ministers en Tweede Kamerleden willen deze fout niet toegeven, vanwege gezichtsverlies, en de enorme daaruit voortvloeiende schade van honderden miljarden guldens, die nooit meer opgebracht kunnen worden e.d. Hier ligt de basis van collusie en een daaruit voortvloeiende alles vergiftigende dictatuur binnen de rechterlijke macht.

  Wat is collusie?

De dikke Van Dale schrijft over collusie het volgende:

 • collusie is een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren; een samenspanning van ambtenaren tot het plegen van ambtsdelicten.

Criminoloog Prof. dr. Bovenkerk schrijft in zijn brief van 21 juni 1993 aan de hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch over collusie letterlijk het volgende:

 • bij georganiseerde misdaad denkt men vaak aan regelrechte omkoping of chantage van ambtenaren, maar dat hoeft geenszins het geval te zijn. Vaak komt het voor dat malafide bedrijven samengaan met de overheid omdat hun belangen parallel lopen en een probleem wordt opgelost.

Deze collusie speelt zich ook af rondom het niet-agrarische bestrijdingsmiddel "Superwolmanzout-Co" van Hickson Garantor B.V. te Nijmegen en de Vereniging van Houtimpregneerinrichtingen Nederland (VHN) waarbinnen Hickson Garantor B.V. de scepter zwaait.

  Wat zijn de gevolgen?

Hickson Garantor B.V. heeft weet van deze ernstige tekortkoming in de bestrijdingsmiddelenwet waarvoor de overheid verantwoordelijk is en weet dat de daaruit voortvloeiende schade zo gigantisch groot is dat die nooit meer door de Staat der Nederlanden kan worden opgebracht. Er ontstaat dus een gezamenlijk probleem. Er wordt gezocht naar creatieve oplossingen. Hickson Garantor B.V. en de VHN hebben hiermee de overheid (politiek) in hun greep.

  Waar leidt dit toe?

Hickson Garantor B.V. te Nijmegen haalt hoog problematisch gevaarlijk afval op bij de metaalindustrie en ertssmelterijen. Dit is zeer lucratief. Het alternatief, het eeuwig opslaan van dit uiterst gevaarlijk afval kost immers te veel geld. Vervolgens wordt dit uiterst gevaarlijk afval geschikt gemaakt om daarmee hout te impregneren. Daarna dient Hickson Garantor B.V. hiervoor een aanvraag in bij het College voor de Toelating van bestrijdingsmiddelen (CTB) onder de naam "Superwolmanzout-Co". Het CTB moet hiervoor toelating verlenen. Zij mogen deze toelating namelijk alleen maar toetsen binnen de reikwijdte van de bestrijdingsmiddelenwet, zijnde de productiefase en gebruikersfase van het bestrijdingsmiddel, dus tot het moment de houtimpregneerbedrijven het in het hout hebben geperst. Na de toelating wordt betreffend uiterst gevaarlijk afval onder de naam "superwolmanzout-Co" voor zo'n 5 gulden per liter verkocht aan de Nederlandse houtimpregneerbedrijven. Deze Nederlandse houtimpregneerbedrijven persen schoon hout tot aan de kern toe vol met dit uiterst gevaarlijk afval en maken daarmee het nieuwe product "geïmpregneerd hout". Via deze houtimpregneerbedrijven als dekmantel, - de producenten van geïmpregneerd hout-, is intussen geheel Nederland vergiftigd met enorme hoeveelheden uiterst kankerverwekkend "arseenzuur" en "chroomtrioxide".

  Creatieve oplossing zoals:

 • geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval vermalen tot houtspaanders en die uiterst giftige en kankerverwekkende houtspaanders verkopen als schone grondstof voor de productie van spaanplaat.

 • geïmpregneerd hout dat vrijkomt als bouw- en sloopafval vermalen tot houtspaanders en die uiterst giftige en kankerverwekkende houtspaanders verkopen als "schone" brandstof (biomassa) voor het bijstoken in kolengestookte elektriciteitscentrales, waarna het extreem gevaarlijke vliegas dat overblijft als grondstof kan worden toegevoegd aan cement, beton, asfalt e.d.???

zijn gedoemd te mislukken, maar hebben intussen een nog veel grotere schade veroorzaakt waarvoor eveneens de Staat der Nederlanden volledig verantwoordelijk is. Hieruit vloeien duizenden gerechtelijke procedures voort. Deze schade mag niet verhaald worden op de Staat der Nederlanden (de politiek). De bestuurders (politici) moeten kost wat kost buiten schot blijven. Rechters, met politieke oriëntatie, worden door de politiek hierover benaderd en denken mee aan "creatieve oplossingen".


  Welk creatieve oplossingen worden door de rechtbanken,
  Raad van State en het Openbaar Ministerie zoal bedacht?

Uit een scala van honderden creatieve oplossingen vindt u hieronder enkele voorbeelden:

 1. Er wordt door de rechtbank (Raad van State) eerder beslist op het beroepschrift dan dat de president (voorzitter) heeft beslist op bijbehorend verzoek om voorlopige voorziening. Dit alles vindt plaats zonder hoorzitting en zonder toestemming van degene die de zaak heeft aangespannen. Op deze manier worden 'kortsluitende uitspraken' omzeild en wordt het wraken van rechters onmogelijk gemaakt. Wraken van rechters dient immers vóór de uitspraak te gebeuren. Degene die de zaak heeft aangespannen krijgt onverwachts en onaangekondigd deze uitspraken in zijn brievenbus, het wraken vóóraf is hiermee onmogelijk geworden.

 2. Het misbruiken van termijnen. Het in behandeling nemen van de voor de collusie lastige verzoeken om voorlopige voorziening (schorsingen) duurt maanden en soms zelfs jaren. De voor de collusie gunstige verzoeken om voorlopige voorziening (schorsingen) daarentegen vinden veelal plaats binnen 14 dagen en soms zelfs binnen 2 dagen.

 3. Het misbruiken van het voorbewerkingstraject. De behandelend ambtenaren binnen de diverse rechtbanken en Raad van State voegen en splitsen de diverse aangespannen rechtszaken zodanig en plaatsen die voor behandeling zodanig in de tijd zodat in het voorbewerkingstraject al is bepaald of een rechtzaak wordt verloren of gewonnen.

 4. Beroepschriften worden teruggestuurd naar het bevoegde gezag om het te laten behandelen als bezwaarschrift, terwijl het toch echt als beroepschrift behandeld moet worden.

 5. Het toekennen van één nummer aan diverse verschillende beroepszaken en/of verzoeken om voorlopige voorzieningen.

 6. Indien alle trucs mislukken en een zaak wordt gewonnen weigert het betrokken bevoegde gezag aan deze bindende uitspraak van de rechtbank of de Raad van State uitvoering te geven. Hiervan wordt aangifte gedaan bij de politie of officier van justitie. Deze officier van justitie stelt geen strafrechtelijke onderzoek in, en wijst alles op basis van opportuniteitsgronden af.

Hiermee is de alles vergiftigende dictatuur in Nederland een feit geworden.

  Waar leidt dit toe?

Dit leidt tot een steeds verdere criminalisering en vergiftiging van geheel Nederland en vanuit Nederland van geheel Europa.

 • Een extreem voorbeeld hiervan is het "komo-keur' voor geïmpregneerd hout. Dit keur is opgenomen in de streekgewest verordeningen voor duurzaam bouwen. Particulieren die onder het predikaat komo-keur met 'arseenzuur' en 'chroomtrioxide' geïmpregneerd hout kopen komen in aanmerking voor een milieusubsidie tot maximaal 75%. Op deze manier worden vele miljoenen guldens gemeenschapsgeld uitgegeven aan particulieren die daarmee hun eigen woon- en leefomgeving vergiftigen met grote hoeveelheden uiterst giftige kankerverwekkende stoffen. De waanzin ten top!

 • Een ander extreem voorbeeld is het plegen van valsheid in geschrift door de minister van VWS om daarmee de bindende voorschriften uit de EG-verordening nr. 142/97 te ontduiken. Arseenzuur staat in die EG-verordening namelijk als extreem gevaarlijk genoemd en mag op grond daarvan absoluut niet via het geïmpregneerde hout over geheel Nederland en vanuit Nederland over geheel Europa te worden uitgespreid. Arseenpentoxide staat niet als zodanig in die EG-verordening nr. 142/97 genoemd.

Onder druk van Hickson Garantor B.V. verandert de minister van VWS op de toelating van Superwolmanzout-Co arseenzuur in arseenpentoxide, terwijl het toch echt "gewoon" arseenzuur is gebleven. De milieu- en gezondheidsschade als gevolg hiervan zal op termijn voor miljoenen mensen catastrofaal zijn. Het gaat om een chemische ramp waarbij geen sirene afgaat maar die ons op kousenvoeten besluipt, zonder grote explosies of rookwolken.

  Wanneer komt hieraan een eind?

Al 7 jaar geleden heeft criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk bij brief van 21 juni 1993 aan mr. Ficq, toenmalig hoofdofficier van justitie van het arrondissementsparket te 's-Hertogenbosch, al aandacht gevraagd voor deze zaak en hem verzocht om ter wille van de bestrijding van organisatiecriminaliteit direct met een onderzoek te beginnen. Deze brief van criminoloog prof. Dr. F. Bovenkerk kunt u vinden bij Stichting Sociale Databank Nederland op internetadres: irm-24htm.

Heden (na 7 jaar) heeft mr. Ficq daarop nog steeds niet gereageerd. De laatste jaren bekleedde mr. Ficq als Procureur Generaal in Nederland te hoogste post op dit gebied. Hij had daar namelijk de bestrijding van de zware georganiseerde milieucriminaliteit in zijn portefeuille. Ondanks dat is hij nog steeds niet aan een dergelijk onderzoek begonnen. Dit baart ons grote zorgen, zeker wanneer nu nog steeds niet met een dergelijk onderzoek wordt begonnen.

Vergist u zich niet; dit gaat iedere Nederlander aan, ook u! Het gaat niet alleen om vergiftigde schuttingen, pergola's, cement e.d. Het gaat om de eeuwige vergiftiging van al ons toekomstig drinkwater.

Waar kan hierover meer informatie worden gevonden?

Meer informatie hierover kunt u vinden bij de Stichting Sociale Databank Nederland op internet adres: sdnl.nl.

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  Directeur van het
  Ecologisch Kennis Centrum B.V.
  tevens veiligheidskundige.