Essentie van democratie is niet uw Kamerzetel, maar of een onderwerp ter sprake komt. Met KAMERZETEL 151 kan dat...!!

De vraag is: "Waar komen toch al die miljarden vandaan? Moeten we daarover rente betalen?"

EKC . . . Kamerzetel 151 . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Crisisdebat

Grote problemen voor de Staat der Nederlanden
te verwachten door de uitspraak (EVRM) van 't
Europees Hof wegens ARSENICUM-vergiftiging

De Staatscourant nr. 56 van 23 maart 1998
meldt in de rubriek Recht en rechter - milieurecht


Informatie en de kwaliteit van het leven

Een kilometer van het Italiaanse stadje Manfredonia stond een fabriek waar kunstmest werd gemaakt en caprolactam, een grondstof voor onder andere nylon. De fabriek bracht nogal wat risico's met zich mee voor de inwoners van het stadje. De schoorstenen braakten grote hoeveelheden brandbare en arsenicumhoudende gassen uit, die vaak rechtstreeks in het stadje terechtkwamen. Verder was in 1976 een toren om gassen te scheiden ontploft, waarbij tonnen van een arseen bevattende oplossing waren vrijgekomen. Honderdvijftig mensen moesten toen wegens acute arsenicumvergiftiging in >t ziekenhuis worden opgenomen.

Arsenicum is in principe in al zijn verbindingen kankerverwekkend, omdat het in het lichaam wordt omgezet in arsenaat, dat de plaats van fosfaatgroepen in het DNA inneemt. Dat leidt tot fouten bij de celdeling. Bij verschillende werknemers van de fabriek was kanker geconstateerd. De ongezonde situatie duurde jaren voort zonder dat de overheid er veel aan deed. Een aantal bewoners van Manfredonia diende toen, na de nodige nationale procedures, drie klachten in bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Ten eerste vonden ze dat de Italiaanse autoriteiten hun recht op leven en fysieke integriteit hadden geschonden, door weinig aanstalten te maken om het vervuilingsrisico te verkleinen. Ten tweede klaagden ze erover dat de overheid hun geen informatie had verschaft over de risico's die ze liepen en over hoe ze moesten handelen bij calamiteiten. De autoriteiten bezaten al jaren een veiligheidsrapport, maar de inhoud daarvan werd niet aan de Manfredonianen prijsgegeven. Dat beschouwden ze als strijdig met de vrijheid van informatie, die door het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) wordt beschermd. Dat verzuim vonden ze bovendien ook in strijd met hun recht op leven en hun recht op respect voor hun privé-leven (hun derde klacht).

Het Straatsburgse Hof verklaarde de eerste klacht niet-ontvankelijk, omdat nog niet alle mogelijkheden bij Italiaanse rechters waren benut om maatregelen tegen de verontreiniging af te dwingen. De klachten tegen de tekortgeschoten informatie werden wel in behandeling genomen. Het hof overwoog dat de informatievrijheid van artikel 10 EVRM overheden verbiedt om burgers te beperken in hun mogelijkheden om denkbeelden en inlichtingen van anderen, zoals de media, te ontvangen. Artikel 10 verplicht staten echter niet om zelf informatie te vergaren en te verspreiden. Het artikel was dus niet van toepassing op deze zaak.

Het recht op respect voor het privé-leven, artikel 8 EVRM, kan echter wel een actieve rol voor de overheid impliceren. In dit geval hield die actieve rol onder andere in, dat de Italiaanse staat de omwonenden op de hoogte had moeten stellen van de risico's, die ze liepen als ze in Manfredonia bleven wonen. Die informatie was voor de inwoners immers essentieel om hun privé-leven een acceptabele vorm te geven. In een eerdere uitspraak had het hof al bepaald dat ernstige milieuverontreiniging het privé-leven nadelig kan beïnvloeden (zie de Staatscourant van 4 september 1995). Italië had artikel 8 EVRM dus overtreden en het hof kende iedere appellant elfduizend gulden immateriële schadevergoeding toe. De vraag of ook het recht op leven en fysieke integriteit was geschonden, hoefde daardoor niet meer aan bod te komen.

Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 19 februari 1998, nr. 116/1996/735/932. JB 1998, nr. 49.


De harde feiten in Nederland.

 • Per jaar wordt ca. 300.000 kilo arsenicumverbindingen ter "verduurzaming" geperst in hout en in het milieu verspreid in de vorm van schuttingen, tuinpaaltjes, hout voor kinderspeeltoestellen enz. Het arsenicum spoelt uit, of komt vrij als dergelijk hout geleidelijk toch verteert of verstookt wordt in houtkachel, in open haarden, op brandstapels en in elektriciteitscentrales.
 • De totale hoeveelheid komt neer op zo'n 10 maal de dodelijke dosis per Nederlander per jaar. En dat cumuleert in het milieu steeds verder, jaar op jaar!
 • Het gebruik van met arsenicum doordrenkt hout wordt zwaar gesubsidieerd (tot 75%); zo betalen wij via de belasting onze eigen massale vergiftiging.
 • Deze praktijken zijn in strijd met EEG-regels. Enkelen hebben hieraan groot financieel belang; voor alle anderen is het een levensgevaarlijke tijdbom, vanwege kanker en genetische schade.


INFO op internet bij de Sociale Databank Nederland: claim-1.htm

claim

ARSENICUM-vergiftiging in Nederland


Buiten kijf kan gesteld worden dat in Nederland de overheid de eigen inwoners verregaand onvoldoende heeft ingelicht over het gebruik van arsenicum op grote schaal en over de risico's van het diffuus in het milieu verspreiden van enorme hoeveelheden arsenicum via geïmpregneerd hout. De medische dreiging is er: vergiftiging, kanker en genetische schade.

Er lijkt geen enkele reden te zijn waarom u, en eigenlijk een ieder van ons, niet een schadeclaim van zeg € 5.000 zou indienen bij de Staat der Nederlanden op basis van het recente en glasheldere arrest d.d. 19 februari 1998 van het Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak van Manfredonia tegen de Staat Italië. Per slot van rekening leven wij vandaag de dag in een verenigd Europa.

U zou zelf een schadeclaim kunnen indienen conform de hiernavolgende formulering, te richten aan de Staat der Nederlanden, en op te sturen ter attentie van de Minister-president, Ministerie van Algemene Zaken, Binnenhof 20 2513 AA Den Haag.

Wanneer u niet zelf voor de (aangetekende) indiening en afwikkeling (invordering) wilt zorgen, kunt u uw schadeclaim ook laten indienen en afhandelen door het Ecologisch Kennis Centrum dat in ruime mate beschikt over de terzake noodzakelijke deskundigheid:


't Achterom 9a
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

De administratieve kosten voor registratie en het aangetekend indienen bedragen € 50.
Verder richt het EKC zich op een vergoeding van 10% van de door de Staat te
realiseren schadecompensatie. Voor nadere informatie, bel of fax ! z.o.z.

Toelichting . . . .


Aan de Staat der Nederlanden,
ter attentie van de Minister-president,
Ministerie van Algemene Zaken,
Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag.

(Fax: 070-3564683)

SCHADECLAIM


Hierbij dien ik,

  
  
  

  _______________________________________________________ (naam)

  _______________________________________________________ (adres)

  _______________________________________________________ (woonplaats)

bij de Staat der Nederlanden een schadeclaim in van € 5.000 (zegge: tienduizend gulden) wegens het in het milieu brengen, of door derden doen of laten brengen van arsenicumverbindingen, zonder mijn medeweten en zonder dat ik ook maar op minimale basis ben geïnformeerd door de overheid over de gigantische risico's daarvan in de vorm van kanker en genetische schade.

Daarbij baseer ik mij op het arrest nummer 116/1996/735/932 d.d. 19-02-1998, van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Gaarne ontvang ik van u een schriftelijke ontvangstbevestiging van deze claim.

Hoogachtend,Handtekening: ______________________________________________

Datum: ______________ Plaats: ___________________________________