Jaarlijks sterven in Nederland ruim 2500 werknemers door gevaarlijk werk

EuroStaete . . . Milieu . . . Klokkenluiders <====> SDN . . . Schandpaal

Championmest vormde een gigantisch gifschandaal in 1982

27 februari 1998

De tomatentelers hebben toen besloten ervan af te zien de zaak in de publiciteit te brengen

Begin 1982 werden circa 30 glastuinders de dupe van een gifschandaal door het gebruik van champignonmest in hun bedrijven. De champignonmest die aan hen geleverd werd bevatte het zeer giftige pentachloorfenol. Dat dit middel in de aan hen geleverde champignonmest aanwezig was werd door het CIVO/TNO onderzoek te Zeist vastgesteld. De schade aan de gewassen bij de tuinders die al spoedig de schade bij Interpolis/NCB aanmeldden liep uiteen van enkele duizenden guldens tot enkele tonnen.

Al spoedig werd een coördinatiecommissie samengesteld welke bestond uit Ir. H. Naber van de PD te Wageningen. Mr. W. Peeters, van de Stichting Rechtsbijstand van Interpolis, Ing. R. Simonse, van het proefstation te Naaldwijk en J. van Hooren, secretaris Tuindersvakbond NCB. Na circa 9 maanden ontvingen de tuinders G. van der Schoot, M. van de Langenberg, de Gebr. Lenssen en H. van Rijn van de Stichting Rechtsbijstand van Interpolis het volgende schrijven:

Het is al weer een enige tijd geleden dat u in de zaak betreffende de champignonmest van ons hebt vernomen. In die tijd is er evenwel het nodige gebeurd en in het bijzonder wat betreft het onderzoek naar het schadelijke bestanddeel in de champignonmest. Zoals u wellicht weet heeft het onderzoek tot op dit moment nog geen voor ons gunstig resultaat opgeleverd, doch men zet het onderzoek voort. Het komt ons op dit moment niet erg zinvol voor nog langer op enig resultaat uit het onderzoek te wachten, reden waarom wij ons met u willen beraden over de verdere gang van zaken.

In verband hiermede nodigen wij u uit voor een bespreking op dinsdag 09-11-1982 te 14.00 uur in het Interpolis-gebouw aan de Conservatoriumlaan 15 te Tilburg.

In het vertrouwen u alsdan te mogen begroeten,


  Hoogachtend,


    STICHTING RECHTSBIJSTAND


    Mr. W.B.V.M. Peters
Tijdens deze bespreking waren aanwezig: de directeur Stichting Rechtsbijstand (de heer van Hasselt), Mr. W Peters coördinatiecommissie, Chr. Meesters schade-expert. Namens de tuinders: de Gebr. Lenssen, M. van de Langenberg, H. van Rijn en G. van der Schoot.

Door de directeur rechtsbijstand werd met klem aan de aanwezige tuinders verzocht de gifzaak niet in de openbaarheid te brengen, dit in algemeen belang! Er wordt voor u een proefprocedure opgestart, ondanks de uitkomst hiervan wordt voor de aanwezige tuinders altijd een passende oplossing gezocht.

De tomatentelers hebben toen besloten ervan af te zien de zaak in de publiciteit te brengen op grond van de kant van de diverse belanghebbenden naar voren gebrachte argumenten. Te weten: verminderde consumptie zowel in binnen- en buitenland van Nederlandse tomaten en eventuele andere glastuinbouwproducten, alsmede champignons en dientengevolge een zeer slechte prijsontwikkeling en schade van de goede naam gedurende vele jaren van de Nederlandse tuinbouw en champignonteelt in het buitenland.

Echter na 16 jaar is Interpolis/Rechtsbijstand, NCB en de advocaat Mr. G.W.A. Bernards die namens de gedupeerde tuinders optreedt nog steeds niet in staat om voor de gedupeerde tuinders een passende oplossing te zorgen, ondanks dat hier tijdens de bespreking van 09-11-1982 duidelijk toezeggingen door de directeur Rechtsbijstand zijn gemaakt, dit in bijzijn van alle aanwezigen. (Dat er geen oplossing kwam voor de gedupeerden stond vast. De zaak moest in de doofpot!) De gedupeerde tuinders zijn dan ook diep teleurgesteld in de belangenorganisaties die voor hen de champignonmest-zaak volgens afspraak tot een passende oplossing zouden hebben moeten brengen. Omdat de tuinders destijds in het algemene belang hebben moeten zwijgen vinden de gedupeerde tuinders het van groot belang dat de afspraken die destijds in het Interpolis-gebouw zijn gemaakt nu op schrift worden gesteld.

  
  Gebr. Lenssen   De heer M. van de Langenberg   De heer G. van der Schoot
  Horstweg 172   Donksestraat 1          Boterwijkse straat 8
  5926 RM Venlo   5271 TN Sint-Michielsgestel   5688 Oirschot
  
De handtekeningen van de getroffen tuinders

  De heer H. van Rijn
  Genraydelweg 9
  5916 NZ	Venlo
  
De champost-zaak is één grote beerput
Championmest vormde een gigantisch gifschandaal in 1982
Jaarlijks sterven in Nederland ruim 2500 werknemers door gevaarlijk werk

Fax per 15 maart 1998 t.a.v. Henriëtte van Rijsingen (Twee Vandaag)

  Van Ad van Rooij hoorde ik dat jullie aandacht willen besteden aan het schandaal rond
  de giftige champignonmest. Op de site van de SDN staat de getekende verklaring van vier
  van die tuinders, en dat ze hebben moeten zwijgen over gif in hun tomaten en andere
  tuinbouwgewassen, om de export van tuinbouwproducten naar Europa niet te laten instorten.
  Ze bleken achteraf flink belazerd te zijn door de organisatie die hun compensatie zou
  verschaffen. Met vriendelijke groet,
  Rob Brockhus (sysop SDN)

  Tuinders dupe van milieuschandaal, de champost-zaak is één grote beerput
  Championmest vormde een gigantisch gifschandaal in 1982
  Jaarlijks sterven in Nederland ruim 2500 werknemers door gevaarlijk werk
  Milieu, erfelijke vergiftiging, milieuvergiftiging, vervuiling en duurzaamheid
  Overzicht van reacties op de oproep aan integere rechters en officieren van Justitie