Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

Eerste en Tweede Kamerleden ontvingen op naam de cd-rom van SDN

Kiesdistricten . . Advies . . . Kiesregister . . SDN . . Mens & spirit . . EuroStaete

Compliment dat u als oud-Tweede Kamerlid (CDA) het aandurft uit de school te klappen

Onze overheid, de grote leugenaar
en de Nederlandse pers doet gezapig mee

Huizen, 26 mei 2000

Drs. A.C.H.M. de Kok
J. van Gaesbeeklaan 1a
1391 CA Abcoude

Geachte heer de Kok

Allereerst een groot compliment dat u het als oud-Tweede Kamerlid (CDA) hebt aangedurfd om uit de school te klappen over het volledig ontbreken van iedere vorm van democratie rond de besluitvorming om militairen uit te zenden naar Bosnië. Uw standpunt dat met name de Kamerleden niet gekozen worden, maar aangesteld door de partijen, geeft helder weer dat de grondwettelijke vertegenwoordiging niets voorstelt. Ik wist dat al heel lang. Het is dan ook vechten tegen de bierkaai om structurele onderwerpen aan de orde gesteld te krijgen, zoals met veel onderwerpen bij de St. Sociale Databank Nederland het geval is.

Ook uw opmerking dat de Nederlandse pers er bij heeft gezeten en ernaar heeft gekeken zonder iets te doen is tekenend voor de kwaliteit van de journalistiek, maar het toont ook aan dat politiek en media hevig verstrengeld zijn. De Nederlandse bevolking wordt daar het slachtoffer van, omdat ze niet alleen door de politiek, maar ook door 'Het geweten van de natie' belazerd wordt. Het is daarom dat mensen hun toevlucht hebben genomen tot de mogelijkheden van internet en als afspiegeling daarvan 'n cd-rom.

Om u nog meer inzicht te geven over de verstrengeling van de macht sturen wij u de eerste cd-rom van de SDN hierbij toe, zodat u daaraan materiaal kunt ontlenen om oud-collega's - die u ongetwijfeld van nestbevuiling zullen beschuldigen - compleet voor het blok te zetten. Dat het politieke systeem in ons land ook rond de verkiezingen en de kandidaatstelling drastisch moet veranderen staat vast.

Nogmaals 'n groot compliment voor uw moed om een en ander naar buiten te brengen. Klokkenluiders als u hebben we dringend nodig. Graag hoor ik namens de stichting Sociale Databank Nederland en al die mensen die hun inbreng hebben geleverd voor de opbouw van de website en van de cd-rom, een reactie. Brisant materiaal is op de cd-rom en op het internet ruimschoots te vinden. Bekijk eerst de , dan hebt u een goede indruk waarover het gaat.

Met respect,

P.s.

De onderstaande brief is op dinsdag 16 mei op naam aan alle Kamerleden aangeboden. Hoewel aan alle fractievoorzitters twee weken daarvoor een verzoek was gedaan om iemand namens de fractie deze brief met cd-rom officieel in ontvangst te nemen, en op de dag van aanbieding zelf ook 's morgens nog een fax is gestuurd naar zowel de fracties als naar de landelijke en politieke pers, heeft niemand de moeite genomen om vijf minuten te investeren in de meest directe vorm van democratie. Alleen de fractie van GroenLinks stuurde een medewerker (milieu) die al heel wat bleek af te weten van de SDN als platform, evenals van de politieke rotzooi rond de wolmanzouten.

Kamerlid mevr. Varma zou - zoals toegezegd - in eerste instantie zelf haar brief in ontvangst nemen, maar zij had het met de chaos van de ramp met de vuurwerkfabriek in Enschede te druk om haar toezegging gestand te doen (zei iemand van de fractie). Bij toeval kwam zij iemand rond het geplande tijdstip van 13.45 in de hal van de Tweede Kamer uitgeleide doen, zodat ik de kans te baat nam om haar aan te spreken, en haar alsnog de brief aanbood. Tot mijn grote verbazing bleek zij van niets te weten, hetgeen duidelijk maakt dat de Tweede Kamer der Staten Generaal met haar leden een zeer naar binnen gekeerde, narcistische organisatie is. Datzelfde geldt ook voor de Eerste Kamer.

Na aanbieding van de 150 brieven aan de Tweede Kamerleden en 75 aan de Eerste Kamerleden kwam de delegatie van de SDN staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Hoogervorst tegen. Hem boden wij een extra exemplaar aan. Maar bij de vraag of hij de SDN kende zei hij: 'er nog nooit van gehoord te hebben'. Narcisme ten top, want de brieven aan het ministerie met de verwijzing naar het internet zijn legio.

Ook de voorzitter van de Eerste Kamer mr. Korthals Altes liepen we tegen het lijf (figuurlijk dan) en aan hem boden wij eveneens een exemplaar aan. Hij bedankte beleefd voor het aanbod omdat hij 'al meer dan genoeg van die dingen toegestuurd kreeg'. Hij zei verder: 'Onlangs kreeg ik nog zo'n ding in een brief met de vermelding dat de houder geacht werd de inhoud te kennen. Nou zo werkt dat niet'. Wij hielden toen de cd-rom voor zijn neus en ik zei: 'Bedoelt u deze meneer Korthals?' Hij herkende deze en liep goedlachs naar de ingang van de Eerste Kamer.


Deze brief kunt u vinden op internetadres: cd-rom4.htm


Brief aan het bestuurlijk echelon van Nederland

Als direct betrokken organisatie zenden wij u hierbij de eerste cd-rom die Stichting Sociale Databank Nederland uitbrengt. Op deze cd-rom treft u een veelheid van onderwerpen en procedures aan die met name het milieu en de juridische consequenties raken voor de samenleving als geheel en voor de consument en het bedrijfsleven in het bijzonder. De wijzigingen in nationale en Europese wetgeving, plus de productaansprakelijkheid van producenten maken bijgaande cd-rom een onmisbaar element voor beleid en voor het economisch en politiek functioneren van alle betrokkenen. De financiële gevolgen van deze wettelijke (noodzakelijke) veranderingen zijn namelijk zeer verstrekkend.

Met vriendelijke groet, R.M. Brockhus (secretaris SDN)


Bijlage:
Stichting Sociale Databank Nederland op cd-rom (ISBN 90 805586 13)


Wanneer de cd-rom niet vanzelf start, DUBBEL-KLIK dan op AUTORUN.EXE of op START


Lectori salutem,

Hierbij bent u in het bezit gekomen van de eerste versie van de cd-rom van SDN. Voor de Stichting Sociale Databank Nederland is dat een duidelijke mijlpaal. Opgericht door de stichting Grondvest is de SDN nu enkele jaren actief op het internet en geeft met deze cd-rom een overzicht van de internetsite zoals die op 20 januari 2000 was samengesteld, plus een aantal interviews met sympathisanten en video-opnamen van tv-uitzendingen van Twee Vandaag, RVU en Brabant-tv. Bij danken de betrokken omroepen voor het aanleveren van hoge kwaliteit beeldmateriaal.

De SDN heeft verschillende groepen van onderwerpen die leidraad zijn voor haar activiteiten. Uitgangspunt is daarbij altijd geweest de filosofie van Henry George (1839-1897) die als econoom en als politicus stelde dat de aarde en al datgene wat in die aarde aan bodemschatten aanwezig is ten dienste zou moeten staan aan alle levende wezens en niet alleen aan een toevallige eigenaar. George was een sociaal voelend mens die meende dat ook - voor die tijd al zeer progressief - de vrouw een inkomen zou moeten hebben voor datgene wat zij voor het gezin en de samenleving doet. Dit werk kan betaald worden uit de single-tax (grondrechtinning) die voldoende moet kunnen opbrengen om alles te betalen; en ook alle belastingen op arbeid te vervangen.

  Enkele onderdelen op deze cd-rom zijn:

  GRONDVEST voor milieu en economie
  RECHT en WET voor juridische aspecten
  ECOLOGIE voor milieu en acties van het EKC
  ECONOMIE en de geldpolitiek
  KINDERBESCHERMING en perikelen daaromtrent
  DEMOCRATIE en de disfunctie daarvan in Nederland

Wij hopen dat u een nuttig gebruik zult kunnen maken van de inhoud, met name voor het onderwijs is deze CD een ware bron van informatie. Zie de verzendlijst van waarnaar deze cd-rom is toegezonden voor journalistieke en politieke referentie op website cd-adres.htm

  
  R.M. Brockhus                  W.A. Sweers
  
  Secr./webmaster SDN           voorzitter SDN en Grondvest
  Giro NL57 INGB 0000 7084 52                   Giro 2446600
  
  
  Westkade 227, 1273 RJ Huizen
  Tel. 035-5244141 (redactie)

  Stichting Sociale Databank Nederland
  E-mailadres: sdn@planet.nl
  Internet site: http://www.sdnl.nl
  tel./fax 026-3610689


Vanaf 28 maart 1996 heeft de Stichting Sociale Databank Nederland toegang verkregen tot het wereldwijde internet. Het bestuur van de stichting heeft daarmee een van haar doelstellingen bereikt om diverse standpunten, meningen en theorieën die mede gebaseerd zijn op een georgistische levensvisie - dat de Aarde met haar bodemschatten, waarvan de grond de drager van alle leven is, principieel aan de gehele mensheid toebehoren - breder in de openbaarheid te kunnen brengen. Stichting Grondvest is een van de initiatiefnemers van het SDN-project en geeft periodiek een kleine brochure uit met artikelen die een ecologisch duurzame en sociaal rechtvaardige maatschappijopbouw voorstaan. De redactie daarvoor wordt verzorgd door Wim Sweers. De medewerkers van Stichting SDN en Stichting Grondvest vieren het heugelijke feit dat 'n belangrijke doelstelling bereikt is. Namelijk het dienen van de sociale cohesie in een werkelijk democratische vorm. Een ieder die zich hierin kan vinden nodigen wij uit daaraan mee te werken. Namens de Stichting Sociale Databank Nederland,

  W.A. Sweers (voorzitter)           R.M. Brockhus (secretaris) 
  
  Comité van aanbeveling (Grondvest)

  Prof. dr. S.W. Couwenberg,
  Mr. dr. Th. Holterman
  Prof. H.B. Kossen, Prof. J. Wiersma
  Prof. J. Tinbergen (postuum)
  Kamer van Koophandel: S-41052377

Tel.: 06-17125374

St. Sociale Databank Nederland

Deze uitgave is vooralsnog beperkt in aantal. Indien u relaties een kopie wilt laten toekomen, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er kan dan een exemplaar à fl. 25 per stuk worden toegezonden aan dat adres. Voor grotere aantallen kunt u contact opnemen met de Stichting Sociale Databank Nederland.


SDN op cd-rom

Directe democratie via Internet

Eureka! riep Archimedes; en na die kreet van inzicht rende hij naakt de straat op.

Wij hopen de leden van de Eerste en Tweede Kamer net zo in extase te kunnen brengen. Want na het paasreces overhandigt de Sociale Databank Nederland SDN aan 'n prominent lid van de Tweede Kamer en aan de receptie voor alle leden van ons parlement dit bericht met een cd-rom, waarop de gehele inhoud van de internet-site van de SDN staat. Bovendien bevat deze cd-rom acht video-interviews met tv-uitzendingen van Twee Vandaag, de RVU en TV-Brabant, enz.

Particulieren en bedrijven hebben de middelen bijeengebracht om de publicatie van de cd-rom, waaraan jaren is gewerkt, te bekostigen. Zij begrijpen dat het huidige beleid aangaande Milieu, Economie en Recht fundamenteel en totaal faalt. Al te veel denkt men in termen van oneindige groei en subsidieert men schijnoplossingen die later dan weer leiden tot nog grotere problemen. Al te vaak is er sprake van criminele samenspanning en corruptie tot aan het hoogste niveau.

De beste toegang tot de inhoud van de cd-rom is via de serie tv- en videobeelden vanaf het startscherm. Daarmee hebt u in grote lijnen zicht op de opbouw van de SDN-website en kunt u aansluitend verder zoeken naar meer specifieke kwesties. Met het oog op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen wordt deze cd-rom in duizenden exemplaren uitgebracht.

Op de verzendlijst staan:

 • Hare Majesteit de Koningin
 • De leden van Eerste en Tweede Kamer
 • De Ministers en Staatssecretarissen van het kabinet Kok
 • SG's en DG's van de ministeries
 • Het College van Procureurs-generaal
 • De Commissarissen van de Koningin
 • De Colleges van Gedeputeerde Staten
 • De Presidenten van Rechtbanken, Gerechtshoven en de Hoge Raad
 • De omroepen in Hilversum, de grote dagbladen en persagentschappen
 • Hoogleraren en universiteiten
 • Raad van State, Rekenkamer, Nationale Ombudsman
 • Maatschappelijke organisaties van werkgevers en werknemers
 • Europese instanties en organisaties
 • Diegenen waarvan wij denken dat zij zouden moeten weten, enz. enz.


Wij menen dat de bezitter van een cd-rom van Stichting Sociale Databank Nederland geacht kan worden de inhoud ervan te kennen.

SDN-redactie:
Westkade 227, 1273 RJ Huizen
Website: http://sdnl.nl
E-mail: sdn@planet.nl

Telefoon: 035-5244141

Later verkrijgbaar via de boekhandel: ISBN 90 805586 13


  KRINKELTJE SIGARENROOK

Vrije fantasie in een democratie; een verhaaltje voor het slapen gaan.

De grootste geheimen zijn vaak het meest zichtbaar (oude Chinese wijsheid)

Hebben wij Nederlanders allemaal zo'n lange neus dat wij daarbij gevat werden? De Victory Boogie Woogie? Hoe zat dat ook al weer? Dat stuk onaf linnen met verfvlekken voor 80 miljoen Florijnen? O ja, vreemde zaak was dat. Heel raar. Was dat 'n sigaar uit eigen doos of niet meer dan 'n sigarenbandje? Of een smookgordijn?

Het was allemaal begonnen omdat we van de gulden overgingen op de euro. De Nederlandse Bank gaf aan het Nederlandse volk voor de gelegenheid een cadeautje. Oei, oei; toch heel aardig! En niet niks zeg! Wel 120 florijnen miljoen werden uitgetrokken om via een kunststichting van Mr. Boll besteed te worden. Het schilderij 'Victory Boogie Woogie' werd aangekocht voor wel 80 miljoen florijntjes. Hierover werd heel geheimzinnig gedaan want er zouden kapers op de kust geweest zijn; later is de onwaarheid daarvan in de media uiteengezet. Mr. Boll werd blootstelling aan de TV-camera niet bespaard.

Het democratische gehalte van de hele affaire was nihil. Schande voor zo ongeveer de oudste democratie ter wereld. Premier Kok moest zich verontschuldigen; in deze sorry-democratie boog hij in het stof en beloofde plechtig dat hij het niet meer zou doen. Echt waar niet! Nooit niet! Maar dat is ook niet zo heel vreselijk, want we kunnen de gulden niet nóg een keer afschaffen. Recidive van Wim Kok zit er dus niet in.

Wat veranderde er nou werkelijk met de overgang van Gulden naar Euro?

Tot op dat moment had de Nederlandse Bank als Nationale Centrale Bank valuta van de landen die zouden gaan behoren tot de Eurozone in voorraad om in de internationale valutahandel de wisselkoersen te kunnen beïnvloeden, speculatie te bestrijden en de gulden te stabiliseren, c.q. binnen de bandbreedte te houden. In de kelders van de Nederlandse Bank lag dus een enorme hoop vreemde valuta; baar. Maar hoeveel?

Naar schatting voor ca. 20 à 25 miljard florijnen. Na de overgang van de Gulden op de Euro waren die buitenlandse muntspeciën met één klap niet meer nodig; zij verloren hun functie. Wel liggen er in de kelders van de Nationale Centrale en/of de Europese Centrale Bank natuurlijk nog bergen Dollars, Yen, enz., enz., om te kunnen interveniëren in de handel van valuta van landen buiten de Eurozone. Maar daarom gaat het niet; het gaat om die valuta die opgegaan zijn in de Euro. Waar zijn die 20 à 25 miljard gebleven?

Ik weet het niet. U wel? Laat het me dan even weten. Misschien zijn ze wel doorgeschoven naar de Europese Centrale Bank, maar heeft Nederland dan niet veel meer betaald dan andere Eurolanden zoals Italië? Is dat niet een zaak van hen die ons politiek vertegenwoordigen?

Als zoiets nou van te voren voorgekookt zou moeten worden, hoe zou je dat dan doen? Nou, dan geef je toch een mooi cadeau? Dat doet het altijd goed om de kritische zin van de ontvanger op nul te stellen; de Romeinen wisten dat ook al: pas op voor Grieken als die met geschenken komen. Maar dat moet je dan wel goed voorbereiden. Zorgvuldige planning en implementatie is het halve leven, niet?

Wat beter dan de Haagsche Schouw, met z'n 100 leden kennelijk erfgenaam van de spreekwoordelijke "200 van Mertens", en de leden daarvan:

 • de voormalige president van de Nederlandse Bank, nu president van de Europese Centrale Bank. Die heeft het geld in de kluis; de miljarden.

 • een eerdere en de nieuwe President van de Nederlandse Bank, tevens penningmeester van de club.

 • de voorzitter van de club, de President van de Rechtbank te Den Haag, waar de procedures aangespannen tegen de Staat der Nederlanden worden gevoerd. Stel je voor dat er een procedure aangespannen zou worden tegen de Staat der Nederlanden vanwege verkwisting van Hollandse guldens? Dat kun je dus beter bij voorbaat afgeregeld hebben. Hoort een president van een gerecht eigenlijk wel thuis in zo'n gezelschap van de macht? Doet dat niet afbreuk aan zijn, o zo cruciale, rechterlijke onafhankelijkheid en onpartijdigheid?

 • Topbonzen van het Nederlandse bedrijfsleven, bankwezen en effectenhandel. Die kunnen natuurlijk overtuigd worden dat een dergelijk ruim gebaar van de Nederlandse Bank door een ieder luide dient te worden toegejuicht; eigenlijk kost het niets. Hoezee, hoezee, driewerf hoezee!

 • Voor de Minister-president moet zoiets natuurlijk volledig gaar worden voorgestoofd, al dan niet met de legendarische Hollandse spruitjeslucht. Nou dat doe je dan toch via een lid / Raadadviseur bij Algemene Zaken; lid van het Kabinet van de Minister-president? Ja nu zelfs plaatsvervangend Secretaris-Generaal, dus 2e rechterhand van Wim Kok! En verder voor de politiek?

 • Een oud-minister en een oud-voorzitter van de Tweede Kamer, burgemeester van het museum waar dat stuk beklad linnen nu hangt, is ook niet weg als lid. Dat schouw je toch wel?

 • De Directeur van het Kabinet van Hare Majesteit en loodzware adviseurs. Duidelijk; goudomrande dekking.

 • De Nationale Ombudsman. Stel je voor dat hierover enige Nederlander een klacht zou neerleggen bij deNationale Ombudsman wegens nadelige behandeling door een overheid?

 • Wat beter dan dat van tevoren afdekken? Een gewaarschuwd mens telt voor twee, niet? Wat doet de Nationale Ombudsman eigenlijk in zo'n clubje waar hij aanschurkt tegen de macht? Hij hoort zich verre te houden van dit soort concentratie van macht, afgeschermd voor enige democratische controle. Maar er zitten meerdere Staatsraden bij. En de Directeur van het kabinet van H.M.. Zou dit zijn benoeming tot lid van de Raad van State nou hebben bevorderd of belemmerd?

 • en dan vooral de Staatsraad die een kunststichting onder zich heeft en al sinds jaar en dag weet om te gaan met kapitalen in kunst en de echte bezitters daarvan ? Nuttig hoor, ook voor z'n kunstgebeuren.

 • de pecunia, de pecunia ! Natuurlijk: pecunia non olet, maar we mogen de bonentellers niet vergeten. De vorm moet gerespecteerd worden. Het Ministerie van Financiën heeft nog zoiets als een Thesaurier-generaal, net woord voor super toeziend boekhouder van 's lands gelden. En de Rekenkamer als ABO, Alziend Bonenteller-Oog? Zitten erbij; geregeld.

 • Verder nog wat topadvocaten; dat is ook een echt fijn ingrediënt, je weet maar nooit.

 • Zouden bedrijven zich gepakt voelen? Geen probleem met de Kamer Van Koophandel.

 • Hoe moet het buitenland dit soort kaaskoppendelirium verstaan? BEB, Ministerie van EZ.

 • De museumwereld. priori steun van een directeur van een belangrijk rijksmuseum, van een universiteitsbibliotheek en van een algemeen bekend tv-kunstkenner past toch keurig in het stramien van de aankoop van dit onafgemaakte (kunst)werk?

 • De pers? Ach kom, dat hebben we toch allemaal in huis met een paar man van de Sijthof-pers en de banden met de Haagsche Courant en de GPD?

 • En de flankdekking? We hebben alles in de kast: NAVO, luchtmacht en via de Rotary nog X generaals en zo tussen de coulissen.

 • De zegen van boven regel je nog even af met een dominee. Je moet toch echt wel aan alle kanten gedekt zijn; je weet maar nooit.


  Lezer, die nu bijna in slaap gevallen zal zijn: ik leg u een vraag voor.

  Wat is de waarschijnlijkheid dat deze 'Victory Boogie Woogie'-affaire zorgvuldig voorgekookt werd om de aandacht af te leiden van een vraag met veel meer gewicht aan goud: waar zijn de valuta gebleven die met de overgang naar de Euro niet meer nodig waren? Met zeg 20 miljard florijnen is dat een hele grote doos sigaren en heeft het Nederlandse volk met ca. 100 miljoen niet eens een sigaar uit eigen doos gekregen, maar hooguit een kleurrijk sigarenbandje. Wie zit er nu te paffen?

  In geval van meevallers van 'slechts' een paar miljard dreigen er volgens de media in de politiek al voortdurend stammenoorlogen, of bijkans burgeroorlog, uit te breken: moeten die gelden benut worden om de staatsschuld te verminderen of om andere 'leuke' dingen voor de kiezer te doen? En die ca. 20 miljard dan ??

  Lezer,

  zouden er niet veel meer uiterst zwaarwegende besluiten de facto genomen worden in deze Haegsche kring en/of andere schimmige clubjes die zich volledig onttrekken aan het kritisch oog van de democratische controle? Verwordt ons parlement tot een schijnoperette?

  Moeten we bij de sorry-democratie het woord democratie maar niet schrappen?

  Wat is er over van de democratie?

  En van recht dat toch al vervangen is door macht?

  Wat doen die sigarendozen met dure Havanna's er eigenlijk nog toe?

  Waar maak ik mij nog druk om; ik rook al 13 jaar niet meer.

  Maar toch: waar zijn die 20 à 25 miljard gebleven? Dat wil ik graag weten, ook al val ik in slaap. Dit dan was het verhaaltje voor het slapen gaan; de Fabeltjeskrant zit er weer op. Nu lekker gaan slapen hoor. Snaveltjes toe, oogjes dicht. Slaap kindje slaap.  Wegens
  Wonderen van
  Warrige Wanen
  Wieg ik op een
  Wazig Wit
  Wolkje van
  Wollige
  Watten
  Weg.


  INTERNET:

  Kolya de Verschrikkelijke. 20-05-00

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers
  Van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar
  070-5118922