Beschaving van 'n land is af te meten aan het aantal daklozen, armen en voedselbanken om te concurreren met het buitenland!

Eerste CD-rom met website van Sociale Databank Nederland is 'n feit

Kiesdistricten . . Advies . . . Kiesregister . . SDN . . Mens & spirit . . EuroStaete

Oplossingen voor onaanvaardbare milieuproblemen, bestuursrechtelijke en juridische onvolkomenheden

Video- en TV-presentaties (alleen voor CD-rom) _

Geadresseerden die al een cd-rom ontvingen
Geadresseerden die de originele cd-rom met ontvingen


Website Sociale Databank Nederland op cd-rom


Hij/zij die de buik vol heeft van het zwijgen over
onrecht, wantoestanden, sociale desintegratie; en
oog heeft voor 't milieu en de toekomst van kinderen

Huizen/Velp, 25 januari 2000.


    Lectori salutem.

Op 25 januari 2000 besloten een aantal ondernemers en particulieren om de website van de stichting Sociale Databank Nederland in grotere aantallen te laten drukken en zo de kennis over oplossingen voor onaanvaardbare milieuproblemen, bestuursrechtelijke en juridische onvolkomenheden en belangenverstrengeling aan de kaak te stellen. Zij brachten voldoende geld bij elkaar om er 3000 te laten drukken en te verzenden.

Bezoekers van de website zullen misschien ook behoefte voelen om anderen met die kennis in contact te brengen, en eveneens willen beschikken over een aantal exemplaren die zij op hun beurt weer aan anderen ter beschikking stellen. Wij hebben vastgesteld dat het overbrengen van de informatie op deze manier buitengewoon doeltreffend werkt, en stellen u voor om u ook aan te melden als sponsor/distributeur van de SDN cd-rom.

Aspirant sponsors van het project 'SDN cd-rom ' vragen wij om hun deelname aan de financiering van de TWEEDE sociaal-politieke cd-rom in Nederland over te maken op de postgirorekening van de stichting Sociale Databank Nederland, nummer NL93 RABO 0339 9134 44 (zes cijfers). KvK nr. S-41052377.

De cd-rom zal in simpele tweekleurendruk verschijnen en in een hoesje worden aangeleverd. Wij vragen u om ons te laten weten hoeveel exemplaren u wilt ontvangen om deze in uw eigen relatiekring te verspreiden. De totale oplaag voor de eerste druk is - zoals gezegd - 3000 stuks. Het aantal exemplaren dat u wenst is niet zozeer afhankelijk van uw financiële bijdrage als zodanig, want het gaat ons om de spreiding van kennis. We nemen evenwel aan dat u de kosten en baten in alle redelijkheid zult betrekken bij uw aanvraag. Wel willen wij - nadat u uw cd-roms hebt verspreid - graag weten naar welke adressen die verzonden zijn. Dat kan misschien voor de toekomst belangrijk zijn.


Met vriendelijke groet, namen het bestuur van de SDN

Rob Brockhus (webmaster SDN)Kamer van Koophandel Arnhem: S-41052377
Redactie: Westkade 227, 1273 RJ Huizen - 035-5244141
Tel.: 06-17125374 en


    voor donaties Postgiro: NL93 RABO 0339 9134 44

P.s.

Directe democratie via Internet

Wanneer alles goed gaat is de eerste versie van de SDN cd-rom begin april verkrijgbaar.

Elke nieuwe uitgave is beperkt in aantal. Indien u een relatie een kopie wilt laten toekomen vanuit de stichting SDN, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Er kan dan een exemplaar f. 25 per stuk worden toegezonden aan dat adres. Dat is tamelijk arbeidsintensief, vandaar de prijs van 10 euro gulden. Bovendien moet de betaling daarvoor vooraf geschieden, omdat een administratie voor deze kleine bedragen te kostbaar is. Voor grotere aantallen kunt u contact opnemen met de Stichting Sociale Databank Nederland.

E-mail aan de Sociale Databank Nederland

Website http://www.sdnl.nl