Partijdigheid, vooringenomenheid, belangenverstrengeling en corruptie verzieken ons rechtssysteem! Wie durft vragen stellen?

Open brief aan het Nederlandse parlement

IRM . . Juristen . . Court Watch <===> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Mr. P.P.M. Ruijs

Zwenkgras 69
2804 NH Gouda
telefoon: 0182-538171Gouda, 21 snel 1997Geachte volksvertegenwoordigers,

Openbaarheid van rechtspraak in een democratische rechtsstaat geen onderwerp van discussie te zijn.

Artikel l 3. 10 van het voorontwerp Rv luidt dan ook:

  1. De uitspraak geschiedt in het openbaar.

  2. Onverminderd de artikelen 2.11.3 en 3,4.13, derde lid, wordt aan een ieder op diens verzoek Inzage verleend in vonnissen, arresten en beschikkingen en tegen een vergoeding een afschrift verstrekt.

Bij onze tweede poging om inzage te krijgen in civiele arresten van de Hoge Raad kregen wij (de verontruste burgers) van Mr. Daalder, advocaat van het kantoor Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn (Landsadvocaat) bij brief van 14 mei jl. via onze advocaat te horen:

    "Voor de goede orde bericht ik u namens de President en de Griffier dat uw cliënten niet in de gelegenheid zullen worden gesteld om de betreffende arresten in te zien".

Ronduit verontrustend was de volgende passage uit die brief:

    "Het voornemen bestaat de voorgestelde tekst van artikel 1.3.10 van het voorontwerp van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in die zin te passen dat daarin uitsluitend een recht op afschrift of uittreksel wordt opgenomen. Ook naar komend recht zal er dus geen recht op inzage, zoals door cliënten verlangd, bestaan".

Gesteld dat de President serieus genomen moet worden (het omgekeerde levert ook een probleem op) dan doet hij hier een politieke uitspraak waarvan hij zich in het kader van de scheiding der machten dient te onthouden. Zijn uitspraak staat haaks op bestaande voornemens van u en de minister (werkgroep Moltmaker inzake openbaarmaking jurisprudentie op internet) en met hetgeen in iedere fatsoenlijke democratische rechtsstaat vanzelfsprekend hoort te zijn. Het onderwerp leek ons belangrijk genoeg om u er langs deze weg op te wijzen. De minister werd per separaat schrijven hiervan op de hoogte gesteld.


de 'Verontruste Burgers'


steun SDN op bankgiro NL57 INGB 0000 7084 52 Stichting Sociale Databank Nederland
E-mailadres:
sdn@planet.nl
Internet site: irm-5.htm
Westkade 227, 1273 RJ Huizen (NH)
Tel.: (31)-35-5244141

Disclaimer