Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Antecedenten Mr. M.C.M de Kroon
IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Waarschijnlijk is u inmiddels bekend het antecedentenregister van de jurikaste op het Internet

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Per fax en per aangetekende post

AAN :
    De President van het Gerechtshof te Arnhem
    Mr. L.R. van der Weij
    Walburgstraat 2-4, 6811 CD Arnhem
    Postbus 9030, 6800 EM Arnhem


BETREFT: eerdere correspondentie, waaronder mijn brief aan u d.d. 28 augustus 2000


Wassenaar, 30 januari 2001


Geachte heer Van der Weij,

Waarschijnlijk is u inmiddels bekend het antecedentenregister van de jurikaste op het Internet: zie http//www.sdnl.nl/burhoven.htm.

Dat soort gegevens moet natuurlijk in de loop van de tijd worden aangepast.

In verband met de aanpassing van die gegevens doe ik u hierbij toekomen een voorlopige versie van de update van de gegevens betreffende Mw.Mr M.C.M. de Kroon, een van de raadsheren waarvoor u als President van het Gerechtshof te Arnhem verantwoordelijkheid draagt, in casu ook ten aanzien van de benoeming.

Om u nog verder van dienst te zijn, stuur ik u over de post een exemplaar van een cd-rom van de Sociale Databank Nederland SDN d.d. 26 oktober 2000. Zie ook http://www.sdnl.nl

Voorgeval u enig commentaar mocht hebben ten aanzien van het hierbijgaande concept, verzoek ik u om commentaar op zo kort mogelijke termijn.

Bij voorbaat dank ik u voor de te nemen moeite.

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 31 70 5118922
nburjas@wxs.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

CONCEPT

Gegevens voor het antecedentenregister van de Jurikaste op het Internet Zie: burhoven.htm

KROON, Mw. M.C.M. de, (Mathilde Cornelia Maria; roepnaam Tilleke),
geboren 25 sep 1943 te Oisterwijk;
NLRM 86 87 88/89 90 99/00
Gymnasium Eindhoven
Afgestudeerd rechten in Utrecht 1968 Werkzaam bij fiscaal bureau Zeven en Timmers te Heerlen 1978 - 1982 De Boer & van Keulen Amsterdam ; Accountants/fiscaal adviesbureau 1982 - 1984
Gerechtsauditeur fiscale zaken Hoge Raad der Nederlanden 11 jul 1984 - 1991
Ontslag voorjaar 1991 na crimineel gekonkel/collusie met de Inspecteur der Belastingen in het najaar 1990.
Vanuit haar functie van gerechtsauditeur fiscale zaken bij de Hoge Raad kreeg zij zonder slag of stoot, naar het latere verhaal gaat met één telefoontje, van de Inspecteur der Belastingen fiscale gegevens van haar ex-man: gegevens die zij aansluitend onmiddellijk en met veel bombarie, maar uiteindelijk zonder enig resultaat, overgelegd heeft in de boedelscheidingsprocedure waarin zij uiterst peremptoir stond.

Tussen een rechterlijk ambtenaar van de Hoge Raad en een fiscaal ambtenaar van de Fiscus is het voor privé-doeleinden toespelen van gegevens over een derde kennelijk de eenvoudigste zaak van de wereld. Simpelweg zo gepiept; één telefoontje. Wordt toch wel gedekt door de Minister van Financiën, de Raadsheren van het Hof, de President van de Hoge Raad en niet te vergeten de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, per slot van rekening de hoogste van het parket in Nederland. In deze kwestie komt de Nationale Ombudsman Mr. Oosting in 1991 na uitgebreid en grondig onderzoek tot het oordeel van onbehoorlijk optreden aan de zijde van de Minister van Financiën, destijds Dhr. Wim Kok, als eindverantwoordelijke voor de Fiscus. Toch werd M.C.M. de Kroon in het voorjaar 1991 beleidsmedewerkster bij het Ministerie van Financiën; onder diezelfde minister Kok.

Haar criminele samenspanning met de inspecteur van de belasting werd in een procedure ex art 12 Strafvordering afgedekt door het Hof op verzoek van de Procureur-Generaal van het Hof Den Haag (Advocaat-Generaal) Mr. P.J. Wurzer. (zie WURZER, P.J.) omdat zij door deze affaire haar functie bij de Hoge Raad achter zich had moeten laten. Zij werd bij het Ministerie van Financiën langdurig geschorst, lopende een FIOD-onderzoek naar haar handel en wandel. De Minister van Financiën Dhr. Zalm weigert in 2000, en tot op de dag van vandaag, de inhoud van het betreffende FIOD-rapport te openbaren; wegens gestelde zogeheten eerbiediging van de private levenssfeer. Kennelijk moet voor de zoveelste keer de mantel der liefde alle zaken toedekken.

Ontslag door de Minister van Financiën Dhr. G. Zalm, voor zover bekend, in oktober 1998. Echter: deze minister van Financiën weigert ook daarover iedere opening van zaken. Dat geeft ten zeerste te denken. Zie: http:// ....... http:// ....... http:// ....... Raadsheer Gerechtshof Arnhem; belastingrechter. Benoeming voor het leven per Koninklijk Besluit 7 juni 1999 NU [nov 2000] Arnhem Hof Raadsheer TEVENS Griffier van de Raad van Beroep van de Federatie van Belastingadviseurs INFO Was getrouwd op huwelijkse voorwaarden: die stellen, omdat dat zij dat zo wilde, totale uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen. Zij brak het huwelijk af door in mei 1986 weg te rennen. In het najaar 1985 was zij ook al weggerend vanwege het laatste tentamen van haar postdoctorale opleiding fiscaal recht. Eind mei 1986 richtte zij een handgeschreven ongedateerde brief aan de Swiss Bank Corporation en gaf, als ware zij en niet haar man de rekeninghouder, opdracht rekeningen te openen op haar meisjesnaam en geld en aandelen over te maken. Zie: http:// ........

De bepaald niet onverdienstelijke namaakhandtekening werd door de bank niet herkend als vervalsing; de overval werd niet doorzien. De bank ging de opdrachten uitvoeren. Op vrijdag 13 juni 1986 vernam zij telefonisch van de SBC dat de transacties zouden zijn/worden afgerond. Aansluitend, op zaterdag 14 juni 1986, schreef zij haar man een brief waarin zij een echtscheiding aankondigde met als reden dat zij "vleugellam geworden was", zonder ook maar met één woord te reppen van haar criminele Zwitserse escapade. Zo heeft zij bewezen geen enkel probleem te hebben met koelbloedig geplande en uitgevoerde verduistering en bankoverval. Zij deinst er echt niet voor terug ijskoud in bancair verkeer op te treden in valse hoedanigheid om de hand uit te steken (voor ca. fl 150.000 in 1986) naar andermans gelden op een bankrekening in Zwitserland, inbegrepen namaak van diens handtekening. Dit is valsheid in geschrift van het zuiverste water. De wetgever stelt op dergelijk handelen vrijheidsstraffen van jaren. Zie burhoven.htm en bur-sws1.htm.

Het Openbaar Ministerie weigerde strafvervolging in te stellen naar deze bankoverval/ verduistering; de Officier van Justitie seponeerde. In een aansluitend gevoerde klachtprocedure ex art 12 Strafvordering werd deze kwestie afgedekt onder / door Mw. Mr. W. Sorgdrager, eerst als Procureur-Generaal van het Hof Den Haag, aansluitend als Minister van Justitie en door de Procureur-Generaal van het Hof te Den Haag (weer dezelfde Advocaat-Generaal WURZER, P.J.). Bij die procedure is gehandeld apert in strijd met de wettelijk verplicht voorgeschreven procedure (artikel 12 d Strafvordering). Dit heeft geleid tot herhaalde vragen in de Tweede Kamer gericht aan de Minister van Justitie Mw. Sorgdrager, maar de zaak werd daarmee niet opengebroken. Aansluitend heeft ook de Nationale Ombudsman deze affaire afgedekt (Zie WOEI-A-TSOI, D.N.G.).

N.B.: Mw. Mr. M.C.M. de Kroon wordt sinds 1986 door de rechterlijke macht tot aan de Raadsheren van de Hoge Raad, haar eerdere werkgever, stelselmatig bevoordeeld in een echtscheiding / boedelscheiding, waarin zij nog nooit IETS bewezen heeft en die in 2000 in strijd met de Rechten van de Mens na 14 jaar nog niet is afgehandeld. Zo wordt zij onvoorwaardelijk gedekt ook wat betreft haar criminele optreden, zelfs door de ene President van de Hoge Raad na de andere {waaronder Mr. S.K. Martens, voormalig Raadsheer namens Nederland in het EHRM Europees Hof van de Rechten van de Mens (Zie MARTENS, S.K.)}, de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden Mr. Ten Kate en een serie Raadsheren. Raadsheren van de Hoge Raad die haar kennen weigeren keer op keer zich te verschonen zoals dat zij dat behoren te doen (Mrs. W. Snijders , W.H. Heemskerk , R.Herrmann , C.H.M. Jansen en O. de Savornin Lohman, Roelvink, Neleman)

Wraking van 4 Raadsheren ( Roelvink , Heemskerk , Herrmann en Neleman) in oktober 1998 is door de Hoge Raad met een buitenwettelijk c.q. onrechtmatig obstakel verijdeld. Zie http://www.sdnl.nl ..... http://www.sdnl.nl ..... ....

Zelfs het EHRM, het Europese Hof voor de Rechten van de Mens, te Straatsburg wendt stelselmatig het hoofd af en dekt zo deze zaak af. Zie http: //www. ........ Protectie van acteurs op het hoogste niveau van het nationale rechtsbestel heeft in Straatsburg kennelijk het primaat. Waar blijven dan de meest fundamentele rechten van een enkel individu? Mw. Mr. M.C.M. de Kroon heeft belasting ontdoken (IB en VB) in verband met buitenlandse gelden op haar naam en werd daarop aangesproken door de Fiscus (navordering met boete), maar doet nu uitspraken als belastingrechter in het Gerechtshof te Arnhem. De President van het Hof te Arnhem (Zie Mr. WEIJ, L.R. van der) is op de hoogte maar grijpt voorzover bekend niet in. Het voorstel voor haar benoeming (tezamen met Mrs. Kooijmans en Valk; zie ook http:// ) moet van hem, en van het parket c.q. de Procureur-Generaal zijn uitgegaan.

Mw. Mr. M.C.M. de Kroon is persoonlijk bekende van Mr. Van Delden, President van de rechtbank te Den Haag (Zie Mr. Van DELDEN, A.H.), ook via haar beste en oudste studievriendin (Zie: BRUIN, Mw. Mr. L. de), de Substituut-Nationale Ombudsman van 1993 tot mei 2000. Zie ook http://....... De Minister van Justitie (KORTHALS, A.H.) weigert (februari 1999) deze zaak te onderzoeken c.q. te doen onderzoeken door het Openbaar Ministerie ondanks schriftelijk verzoek daartoe. De Heer Wim Kok, niet meer als Minister van Financiën, maar nu als Minister-President heeft een schriftelijk verzoek in 1998 om deze zaak te laten onderzoeken door competente neutrale derden naast zich neergelegd. Desondanks moet Mw. Mr M.C.M. de Kroon onder de verantwoordelijkheid van diezelfde Minister van Justitie en diezelfde Minister-President aan Hare Majesteit zijn voorgedragen voor benoeming per Koninklijk Besluit tot Raadsheer in het Hof te Arnhem. Het is eenvoudig ondenkbaar dat Hare Majesteit daarbij adequaat zou zijn geïnformeerd over de ware achtergronden.

Maar in Arnhem doet Mw. Mr. M.C.M. de Kroon nu uitspraken als belastingrechter van het Hof! Zie ook de Staatscourant voor annotaties bij arresten. De president van het Hof te Arnhem, Mr. v/d Weij weigert openheid te geven over door haar gedane uitspraken. Als je als juriste eenmaal gerechtsauditeur bij de Hoge Raad bent, kun je dan met alles wegkomen? Wat moet je dan toch tot je beschikking hebben om de topacteurs in het rechtsbestel zó ver te kunnen krijgen ? Klaarblijkelijk loont misdaad wel. Als je in die situatie een delict pleegt, bewijs je daarmee dan juist niet je toegangsrecht tot de club? Wie wil Nederland nog een democratische rechtsstaat noemen ?