Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk

Open brief aan de Minister van Binnenlandse Zaken

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De USZO een willoos verlengstuk zou zijn van een deurwaarder

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


AAN: de Minister van Binnenlandse Zaken

T.a.v.: De Directeur

PER FAX EN PER POSTStichting USZO
Postbus 256
2700 AG Zoetermeer


BETREFT:

  --beslag op mijn uitkering ex art. 99 ARAR
  --uw schrijven kenmerk 1013533/17, bureau 2 d.d. 27 november 1997
  --mijn brief aan u d.d. 1 december 1997
  --uw brief d.d. 4 december 1997


  --mijn brief d.d. 17 februari 1998


Wassenaar, 18 februari 1998

Geachte Directeur,

Vandaag sprak ik telefonisch met uw medewerker Dhr. van der Berg die, kennelijk in uw opdracht, contact opnam. Over dat telefoongesprek ben ik verontwaardigd; ik heb het slechts ervaren als de zoveelste poging mij met leugenachtige smoezen 'het bos in te sturen'. De opstelling dat de USZO slechts een volstrekt willoos verlengstuk zou zijn van een deurwaarder is wel erg gemakzuchtig en ronduit schijnheilig: wat een derde ook beweert, het ontslaat de USZO c.q. de minister van Economische Zaken niet van de eigen verantwoordelijkheid t.a.v. een regeling ex art. 99 ARAR. Onder verwijzing naar onder meer artikel 475d, lid 5 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Boek II, Titel 2 vermeld ik als maandelijkse lasten een huur à fl 1415,55 en een premie ziektekostenverzekering à fl 285,83.

Als mijn ex-echtgenote, juriste en (ex)-gerechtsauditeur van de Hoge Raad, al beslag wilde leggen, dan had zij toestemming daartoe moeten verkrijgen van de president van de rechtbank. Die heeft zij voor zover bekend niet gevraagd, klaarblijkelijk er zich zeer goed van bewust dat zij die niet zou krijgen omdat er nog sprake is van verregaand verschil van mening over de juridische interpretatie van rechterlijke uitspraken. Maar kennelijk met het oogmerk discussie voor de rechter te ontlopen en op de meest grove wijze haar wil op te leggen, stuurde zij zonder enige waarschuwing een deurwaarder naar de USZO om rauwelijks beslag te leggen op mijn inkomen. En dat zonder dat de feitelijke juistheid van het door de deurwaarder overgelegde vast ligt. Misbruik van recht !

Aansluitend:

 • maakt de USZO zonder enige verificatie of waarschuwing welke dan ook, ja zonder ook maar de moeite te nemen contact te zoeken met het 'slachtoffer' , blindelings diens inkomen over november 1997, minus 90 % van de bijstandsnorm, over naar haar advocaat

 • houdt de USZO geen rekening met de van toepassing zijnde wettelijke regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, ook niet nadat ik daarop wees

 • houdt de USZO, nogmaals zonder enig overleg of consideratie, over de maanden december 1997 en januari 1998 volstrekt ten onrechte mijn totale inkomen in. Over die twee maanden ontving ik precies niet één gulden van mijn inkomen !

 • ontneemt de USZO aldus blindelings en wederrechtelijk iemand alle middelen van bestaan. Het optreden van de USZO komt evident neer op abdicatie van verantwoordelijkheden. Verder lijkt het mij uiterst kwalijk en ook getuigt een en ander van een ruime mate van immorele schofterigheid en van bepaald zéér veel misplaatste arrogantie van de macht.

Natuurlijk is het uw vrijheid om deze zaak voor maandag 23 februari 1998 geheel af te handelen of niet; dat is ook uw verantwoordelijkheid. U zult zich kunnen voorstellen dat ik mij niet meer gebonden acht aan de datum van 1 maart zoals genoemd in mijn brief aan u d.d. 17 februari 1998.

Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Zie ook:

  Brief aan Stichting USZO
  Tweede brief aan de Nationale Ombudsman
  Derde brief aan de Nationale Ombudsman
  Brief aan Minister-president W. Kok