Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Zelfs een blinde kan de belangenverstrengeling
bij Hoge Raad der Nederlanden niet ontgaan !!

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Het is ronduit onvoorstelbaar dat de rechterlijke macht (Raadsheren van de Hoge Raad,
Vice-president van de rechtbank) en het Openbaar ministerie (Procureur-generaal bij de
Hoge Raad) samen beslissen in een Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf.


NOTITIEBETREFT:

De Raad van Toezicht op het SchadeverzekeringsbedrijfVAN:
Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA 99-01-21


In mijn gegevensverzameling vind ik de volgende gegevens. Zie ook burhoven.htm: Antecedentenregister van de Rechterlijke Macht

 • Mijnssen, F.H.J.; Voorzitter
  Raadsheer van de Hoge Raad
 • Kate, T.B. ten Kate; lid
  Procureur-generaal van de Hoge Raad en allerhoogst geplaatste van het Openbaar Ministerie in Nederland
 • Herrmann, R. ; lid
  Raadsheer van de Hoge Raad door mij gewraakt bij brief d.d. 4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad
 • Haak, W.E.; lid
  Vice-president van de Hoge Raad
 • Dil-Stork, Mw. E.M.; lid
  Vice-president van de Rechtbank te Den Haag

Het is ronduit onvoorstelbaar dat de rechterlijke macht (Raadsheren van de Hoge Raad, Vice-president van de rechtbank) en het Openbaar ministerie (Procureur-generaal bij de Hoge Raad) samen beslissen in een Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf. (BIG BIG MONEY)

Onontkoombaar is de gevolgtrekking dat het gehele schadeverzekeringsbedrijf van Nederland vanuit de top beschermd en aangestuurd wordt door: De Hoge Raad der Nederlanden


  Waar blijft de democratische controle ??


Publiek geheim is sinds jaar en dag dat verzekeringsmaatschappijen in totaal aan verkeersslachtoffers slechts ongeveer 50 % uitkeren van hetgeen uitgekeerd zou moeten worden. Voor 100 %-uitkering zouden de premies sterk omhoog moeten. Verzorgingsmaatschappijen zullen daar, naar we kunnen aannemen, niet op tegen zijn want voor hen betekent het meer 'BUSINESS'. Maar dit schijnt niet te mogen van de politiek.

Hoe wordt door de 'politiek' die druk nu in concreto uitgeoefend? In achterkamertjesoverleg achter gesloten deuren met de hiervoor belichte Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf ?


...................................


  Zelf zag ik mij genoodzaakt om begin 1998 Mw. Mr. Dil-Stork te wraken. Die wraking is 'natuurlijk' ondergeschoffeld. Over het beslag op mijn inkomen door mijn ex moest Dil-Stork uiteindelijk wel vaststellen dat er geen juridische titel was.

  MAAR: ongevraagd besliste zij dat ik de ingepikte ca. fl 25.000 niet terug zou krijgen omdat mijn ex dat bedrag wel als voorschot mocht hebben. N.B.: het is de burgerlijk rechter in Nederland verboden iets toe te kennen wat niet eens geëist is (vanwege de lijdelijkheid van de rechter of m.a.w. het principe van de partij-autonomie). Over Dil-Stork heb ik een klacht neergelegd bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad; die klacht is compleet afgewimpeld. Moet het mij nog verbazen gegeven de bovenstaande belangenverstrengeling?


GEGEVENS


  DIL-STORK

E.M., geboren sep 1938; Mw.
NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Juriste consumentenbond
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Den Haag 11 dec 1981
Rechter rechtbank Den Haag 24 mrt 1983
Vice-president rechtbank Den Haag 29 jun 1988
NU
Den Haag rechter
Den Haag Vice-president
TEVENS
Lid Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid College van Beroep Stichting Milieukeur
dec 96
INFO 1
In een zaak die al klaar lag voor vonnis gaf d.d. 10 maart 1998 Mw. Dil-Stork aan Mw. M.C.M. de Kroon de kans die kwestie (beslag op het inkomen van N.C. Burhoven Jaspers) weer te gaan openbreken. Mw. Dil-Stork werd gewraakt. Later kwam van die zitting een niet-waarheidsgetrouw Proces-verbaal, ondertekend door Mw. Dil-Stork, op tafel. Een wrakingskamer werd bijeengeroepen, bestaande uit mrs. Verheij, Van der Putten-Göbbels en Eggeraat van de rechtbank te Den Haag. Deze hebben nagelaten en geweigerd de ware feiten over die wraking c.q. het valselijk opgemaakte PLAATSVERVANGER te onderzoeken en dekten deze zaak soepeltjes af in strijd met meerdere fundamentele rechtsbeginselen. Mw. DIL-STORK werd schoongewassen. Klachten over mrs Mw. Dil-Stork, Verheij, Van der Putten-Göbbels en Eggeraat werden voorgelegd aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad op basis van de klachtregeling (zogenaamde ombudsregeling) ex art. 14 e.v. van de Wet Rechterlijke Organisatie. Met drogredenen door de PGT bij de Hoge Raad ondergeschoffeld; rechters staan evident boven de wet.
INFO 2
Aansluitend (zie INFO 1 hiervoor) zag Mw. Dil-Stork zich genoodzaakt bij vonnis d.d. 20 mei 1998 te constateren dat voor het beslag op inkomen er geen juridische titel was. MAAR: Mw. mr. Dil-Stork ook en zonder dat dit door Mw. M.C.M. de Kroon was geëist dat het onrechtmatig ingehouden bedrag van ca. fl 30.000 niet terugbetaald hoefde te worden en behouden mocht worden als 'voorschot'. Dat suggereert ten onrechte, dat al vast zou staan dat Mw. M.C.M. de Kroon geld zou gaan krijgen. Niets is minder waar: het is Mw. mr. Dil-Stork bekend dat er een tegenclaim ligt op genoemde juriste, ex-gerechtsauditeur van de Hoge Raad. Bovendien mag de burgerlijk rechter niet iets toekennen dat niet geëist is.
Dit is een schandalig oneerlijke en partijdige gang van zaken; dit soort legalisatie van diefstal kan slechts overkomen als WRAAK omdat die rechter gewraakt was. Het gedrag van Mw. mr. Dil-Stork komt aldus neer op vooringenomenheid, partijdigheid, willekeur, schending van haar ambtseed en machtsmisbruik. Een klacht hierover werd neergelegd bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad op basis van de klachtregeling (zogenaamde ombudsregeling) ex art. 14 e.v. van de Wet Rechterlijke Organisatie. Met drogredenen door de PG bij de Hoge Raad ondergeschoffeld; rechters staan kennelijk boven de wet, mogen naar persoonlijke willekeur beslissen en hoeven zich niets meer aan te trekken van wet en fundamentele rechtsregels en principes.


  HAAK

W.E., geboren apr 1934
NLRM 80 87 88/89 90 91 93 94 95 96 97 98
Gymnasium-A Haarlem (1953), Kandidaatsexamen Theologie UvA (1958), rechten UvA (1963)
Advocaat en Procureur te Amsterdam 1963
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 jun 1971
Rechter rechtbank Amsterdam 1 nov 1971
Raadsheer Hof Amsterdam 5 jul 1976
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 13 feb 1979
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 28 mrt 1981
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden 1 sep 1992
NU
Hoge Raad Vice-president 2 maart 1992
TEVENS
Plaatsvervangend rechter van de Kamer van Beroep van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (1981)
Vice-voorzitter Internationaal Juridisch Instituut (1976)
Bestuurslid Fondation Custodia (1980) vice-voorzitter van de Raad van Toezicht van het Instituut Néerlandais (1993)
Voorzitter College van Beroep Nederlands Instituut van Psychologen (1989)
Lid van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (1993)
Lid van de Adviescommissie Bijzondere Leerstoelen bij de Universiteit van A'dam (1905)
Publicaties; verscheidene publicaties op internationaal privaatrechtelijke en rechtsvergelijkend gebied
waaronder 'De beroepsvoetballer; een rechtsvergelijkende schets'(1972)
Internationaal Overeenkomstenrecht Preadvies Nederlandse Vereniging voor Internationaal Recht (1975), Procederen in Rijnvaartzaken (1989)
Interregionaal Privaatrecht (1994)
Onderscheidingen; Ridder Nederlandsche Leeuw (1991)


  HERRMANN

R., geboren jan 1943
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden nov 1966 - sep 1968
Werkzaam Min. van Justitie, Stafafdeling Nieuw Burgerlijk Wetboek II. administrateur mrt 1970
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam 27 jun 1974
Rechter rechtbank Rotterdam 23 apr 1976
Raadsheer Hof Amsterdam 1 sep 1981
Vice-president Hof Amsterdam 17 jul 1989
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag 9 jul 1991
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Beroep NIVRA (1992)
Lid Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (1993)
Lid van het Bestuur van de studiekring Administratieve rechtspraak Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (1994)
INFO
Een klacht in "Straatsburg" over o.m. het punt dat hij zich had moeten verschonen in een cassatieprocedure is afgeketst. Een klacht ter zake ingediend bij de Procureur-generaal en de President van de Hoge Raad weigert men in behandeling te nemen. Werd bij brief d.d. 4 oktober 1998 aan de President van de Hoge Raad gewraakt. De Hoge Raad probeert (december 1998) onder deze wraking uit te komen door een buitenwettelijke eis te stellen dat een wraking alleen kan worden ingediend via een advocaat bij de Hoge Raad en daarom de wraker niet-ontvankelijk te verklaren. Als zelfs raadsheren van de Hoge Raad zich niet meer verplicht voelen zich conform de wet (zie Rv. artikel 29-34) en hun ambtseed te verschonen, waar blijven we dan? Schande.


  KATE

T.B. ten, geboren jun 1931 (of Th.B.)
NLRM 71 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Werkzaam Militair Juridische Dienst te Den Haag 28 dec 1955
Assistent Rijks Universiteit Leiden 1 nov 1956
Werkzaam Ministerie van Justitie als medewerker Burg. Wetboek dec 1958
Gerechtssecretaris 1e klasse rechtbank Den Haag 1 jan 1961
Substituut-griffier rechtbank Den Haag 31 jul 1962
Rechter rechtbank Den Haag 11 jan 1965
Gedetacheerd Ministerie van Justitie, nieuw Burgerlijk Wetboek 1 jan 1965
Advocaat-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 7 jul 1972
Procureur-generaal Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 9 dec 1991
NU
Hoge Raad Procureur-generaal
TEVENS
Lid van de Commissie Kerkordelijke Aangelegenheden bij de Generale Synode van de Nederlandse
Hervormde Kerk
Lid van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Lid van het Algemeen Bestuur van de Vereniging voor Burgerlijk Recht Medewerker Nederlandse Jurisprudentie
Lid Adviescommissie Burgerlijk Rechtsvordering
Lid van de Vereniging van de vergelijkende studie van het recht in Nederland en België
Advocaat-generaal bij het Benelux-hof
Directeur ( contribuerend lid) van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen
Vice-voorzitter Adviesraad Herziening Rechterlijke Organisatie
Lid van de Raad van Toezicht van de Carnegiestichting
Lid Comité van Aanbeveling van de Jonge Balie bij de Hoge Raad der Nederlanden
Lid Redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging
Ministerie van Justitie, Lid adviescommissie voor het burgerlijk procesrecht 95/96


  MIJNSSEN

F.H.J.
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 17 dec 1976
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 15 jul 1986
NU
Hoge Raad raadsheer
HOOFDFUNCTIE
Hoogleraar, buitengewoon hoogleraar, Vrije Universiteit te A'dam, faculteit der rechtsgeleerdheid,
vakgroep privaatrecht
TEVENS
Voorzitter van de Raad van Toezicht op het schadeverzekeringsbedrijf
Rechter-plaatsvervanger in het Benelux-Gerechtshof
Commissaris van het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (NECiGEF)
Lid van de adviesraad voor de door W.E.J. Tjeenk Willink B.V. uitgegeven Asser-serie;
Voorzitter van de redactieraad NIBE, bank-juridische reeks
Voorzitter van het Bestuur van de te A'dam gevestigde Stichting Alexander van der Leeuwkliniek in liquidatie.
INFO
Citaat IRM-RAPPORT.
'Eén van de raadsheren van de Hoge Raad, Mr. F.H.J. Mijnssen, verschoonde zich niet als rechter in negen cassatieprocedures. Mr. Mijnssen heeft als één van zijn nevenfuncties dat hij lid (voorzitter ) is van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf. Het betreft de procedures:

 • Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds tegen Hollandsche Brand- en Verzekeringssociëteit van 1808 N.V.; Uitspraak d.d. 25-06-93.
 • R.A.J. van Esch tegen AMEV Schadeverzekering N.V.; Uitspraak d.d. 12-11-93.
 • B.V. Visser Bouwmaatschappij tegen Assurantiekantoor E. van der Roest B.V.; Uitspraak d.d. 07-01-94.
 • J.A.W.M. Elen tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij; Uitspraak d.d. 25-03-94.
 • A.M. Boileau tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij; Uitspraak d.d. 09-09-94.
 • Modalfa Vastgoed B.V. tegen Schermer Assuradeuren B.V.; Uitspraak d.d. 19-05-95.
 • Zwolsche Algemene Schadeverzekering N.V. tegen Stichting Regionaal Ziekenfonds Midden-Nederland; Uitspraak d.d. 02-06-95.
 • W. Zevenboom tegen N.V. Amersfoortse Algemene Verzekering Maatschappij; Uitspraak d.d. 15-12-95.
 • J.H. van den Elzen tegen Nationale Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V.; Uitspraak d.d. 09-02-96'.

De Hoge Raad deed in al deze procedures ten voordele van de Verzekeraar uitspraak.