Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden,
rechter Mw. Mr. M.D.J. Reenen-Stroebel en President Mr. H.F.M. Hofhuis

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Ik merk op dat het misbruik van macht, c.q. optreden als politieke rechtbank ter dekking van het
Bestuur door het optreden van de President Mr. H.F.M. Hofhuis ruimschoots bevestigd is en wordt

Katholiek Nieuwsblad van 5 april 2002: 'Rechtsgeleerden moeten hoger mikken'

 

Aangetekend
Wassenaar, 23 april 2002

AAN :
  De Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden
  Prof. Mr. A.S. Hartkamp
  Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

KLACHT tegen :

 • de rechtbank te Den Haag
 • rechter van de rechtbank te Den Haag Mw. Mr. M.D.J. Reenen-Stroebel
 • President van de rechtbank te Den Haag Mr. H.F.M. Hofhuis

Aard van de klacht :

 • optreden in strijd met de wet en met fundamentele rechtsbeginselen, c.q. misbruik van macht.
  c.q. optreden als politieke rechtbank ter dekking van het Bestuur
 • mijn brief aan u d.d. 31 maart 2002


Geachte Procureur-Generaal,

Bijgaand treft u aan kopie van de brief d.d. 20 april 2002 van het EKC , c.q. directeur Ing. A.M.L. van Rooij, gericht aan de Rechtbank te den Haag, c.q. President Mr. H.F.M. Hofhuis. Kopie van enkele andere relevante brieven is toegevoegd.

Hierbij verzoek ik u die brieven, waarvan de inhoud voor zich moge spreken, te beschouwen als geheel herhaald en ingelast. Dit materiaal leg ik aan u voor als uitbreiding van mijn strafklacht gevat in mijn brief d.d. 31 maart 2002. Daarbij merk ik op dat mijn verzoek tot strafvordering nu ook betreft Mr. L.P. Bosma.

Ik merk op dat het misbruik van macht, c.q. optreden als politieke rechtbank ter dekking van het Bestuur door het optreden van de President Mr. H.F.M. Hofhuis ruimschoots bevestigd is en wordt.

Tenslotte merk ik op dat het optreden van de rechtbank, c.q. de President, geheel in het verlengde ligt van het optreden dat ik eerder jarenlang meemaakte onder de voorganger-President Mr. A.H. van Delden. Een klacht daarover werd voorgelegd aan Mr. Th.B. ten Kate, Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, die mijn klachten echter achteloos met enkele verbale spitsvondigheden terzijde schoof.  Hoogachtend,


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  e-mail: nc.burhovenjaspers@hccnet.nl
  van Polanenpark 58
  2241 RS WassenaarBijlagen:

 1. schrijven d.d. 20 april 2002 van Dhr. Ing. A.M.L. van Rooij, directeur van het EKC aan de President van de Rechtbank te Den Haag, Mr. H.F.M. Hofhuis
 2. brief d.d. 15 april 2002 van griffier De Loos, ontvangen 17 april 2002
 3. brief d.d. 15 april 2002 van Mr. H.F.M. Hofhuis
 4. fax/brief d.d. 14 april 2002 van Ing. A.M.L. van Rooij, directeur EKC, aan Mr. H.F.M. Hofhuis, President van de rechtbank te Den Haag
 5. fax/brief d.d. 10 april 2002 van Ing. A.M.L. van Rooij, directeur EKC, aan Mr. L.P. Bosma(n)
 6. fax/brief d.d. 10 april 2002 van Ing. A.M.L. van Rooij, directeur EKC, aan Mr. H.F.M. Hofhuis President van de rechtbank Den Haag

C.c.: De voorzitter van het College van Procureurs-Generaal Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

Per fax 070 - 3811972.

Sint Oedenrode, 14 april 2002.

Aan: Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage.
President mr. H.F.M. Hofhuis,
Juliana van Stolberglaan 2,
Postbus 20302,
2500 EH 's-Gravenhage.

  OPEN BRIEF


Ons kenmerk: NBJ/02011/B.

Uw procedurenummer: 01/17 WOB V93 BB G242.

Betreft:

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA/Minister van Financiën.
 • Toezending nadere stukken in opgemelde zaak.
 • Verzoek om opschorting van de behandeling ter zitting.
 • Mijn brief van 10 april 2002 aan u.
 • Uw weigering te reageren op mijn brief van 10 april 2002 aan u.


Geachte President,

Dringend vraag ik uw aandacht voor enkele opmerkingen.

 1. In goede orde ontving ik een brief d.d. 10 april 2002 van griffier De Loos naar aanleiding van mijn schrijven d.d. 2 april j.l. Dit bericht kan ik slechts terzijde schuiven gezien de inhoud van mijn berichten d.d. 10 april 2002 aan u en aan Mr. Bosman, waarvan de inhoud voor zich moge spreken.

 2. Het uitblijven van enige reactie op mijn faxberichten d.d. 10 april 2002 aan mr. L.P. Bosma en aan u vormt bewijs van evidente weigering te beantwoorden. Weer bewijst u met alle geweld te willen doordrammen ten aanzien van de zitting "ge-appointeerd" voor 15 april 2002. Expliciet verzoek ik u de inhoud van mijn faxberichten te beschouwen als herhaald en ingelast.

 3. Het uitblijven van enige reactie komt wederom overeen met abdicatie van verantwoordelijkheid, in het bijzonder van u als President van de rechtbank. U hebt geweigerd en blijft weigeren ondanks verzoek daartoe, duidelijkheid te verschaffen over de zogenaamde beslissing van de rechter d.d. 4 oktober j.l., de motivering daarvan en het proces-verbaal van de bewuste zitting. Eveneens hebt u geweigerd en blijft u weigeren, ondanks verzoek daartoe, duidelijkheid te verschaffen over het doel en functie van de zitting "ge-appointeerd" voor 15 april 2002. De scheiding der machten en fundamentele juridische basisprincipes zoals de openbaarheid van ons recht zijn kennelijk voor u een gepasseerd station. Uw optreden lijkt mij in strijd met het EVRM en met het Ontwerp-Handvest voor de grondrechten van de Europese Unie.

 4. Op het internet staat op www.rechtspraak.nl bij de rechtbank vermeld ene Mr. L.P. Bosman met 0 nevenfuncties. Ondanks mijn fax aan u d.d. 10 april weigert u mij opheldering te verschaffen over deze mysterieuze Mr. L.P. Bosman. Wellicht gaat het om uw Mr. L.P. Bosma, maar die staat niet vermeld op het internet en heeft dus ook geheel niet de nevenfuncties of dubbelfuncties vermeld, ondanks wettelijke verplichting daartoe. Dit is misschien in zoverre begrijpelijk omdat u als president de verantwoordelijkheid draagt voor het openbare register van nevenfuncties en volledige openbaarheid daarvan uw speelruimte zou kunnen beperken.

 5. Mr. L.P. Bosma is sinds 1998 rechter-plaatsvervanger, maar dit is niet conform wettelijke verplichting vermeld op het Internet. Ik maak daartegen bezwaar; ik meen dat de Nederlander recht heeft op een professionele rechter. Als ik om medische redenen onder het mes moet dan wil ik niet ontwaken uit de narcose om te horen te krijgen dat ik ge-opereerd ben door plaatsvervanger/veearts Beun de Haas.

  Ik verzoek u de volgende publicaties te beschouwen als herhaald en ingelast:

 6. Maar wat er echt aan de hand is, is nu zonneklaar, Mr. L.P. Bosma, de door u ingezette rechterplaatsvervanger, is Regionaal Hoofd Rechtskundige Dienst FNV te Amsterdam. Ook dat staat niet vermeld op uw register op www.rechtspraak.nl ; dit is in strijd met wettelijke verplichting. De zaak waar het over gaat, is gericht tegen de Minister van Financiën Dr. G. Zalm, maar evenzeer natuurlijk tegen Wim Kok. Niet alleen draagt de heer Wim Kok, als Minister President nu volledige medeverantwoordelijkheid, maar ook was het Wim Kok, als Minister van Financiën en Vice-Premier, onder wie Mw. Mr. M.C.M. de Kroon werd geschorst, toen naar haar handel en wandel de FIOD onderzoek deed. Kennelijk is nu juist dit waarover de Minister van Financiën in de lopende procedure geen opening van zaken wil geven.

  Het FIOD-rapport moet onder het kleed geveegd worden, evenals de bewuste projectgroep en de irreguliere benoeming van de Drie van Arnhem, en dit alles wordt kennelijk door uw rechtbank gedekt. Dat is uitermate bedenkelijk. Bovendien verkreeg Mw. M.C.M. de Kroon, zoals u bekend, vanuit haar functie van gerechtsauditeur fiscale zaken bij de Hoge Raad in november 1990 van de fiscus fiscale gegevens van haar ex-echtgenoot ten behoeve van een zitting voor uw rechtbank. Kennelijk moet ook dat afgedekt worden. De Nationale Ombudsman onderzocht die kwestie en kwam tot het oordeel van onbehoorlijk bestuur door de Minister van Financiën Wim Kok.
  Maar Mw. Mr. M.C.M. de Kroon was toen al vertrokken bij de Hoge Raad, waar zij niet meer kon worden gehandhaafd, naar een functie onder diezelfde minister van Financiën Wim Kok! Mr. L.P. Bosma als Regionaal Hoofd rechtskundige Dienst FNV is de ideale persoon om Wim Kok af te dekken, die immers een indrukwekkend verleden vanuit de vakbeweging, c.q. FNV heeft. Hier worden soepeltjes, en weer achter een onrechtmatig gordijn van geheimzinnigheid via een kameraad van Wim Kok de stukken klaar gezet om deze kwestie definitief en geruisloos onder het kleed te vegen.

 7. De zitting d.d. 15 april a.s. is dus evident verregaand onrechtmatig. Als die zitting doorgaat is dat evident onrechtmatig misbruik van macht ten faveure van het bestuur. Uw positionering zal daarmee expliciet en eenduidig bepaald zijn: u gedraagt zich als een politieke rechtbank, waarbij mede door uw toedoen geen sprake meer is van onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter. De nalatigheid die uwerzijds uitgebreid ten toon is gespreid, is onacceptabel. De hele gang van zaken lijkt eerder te passen onder een fascistisch bewind, dan te behoren bij een democratische rechtsstaat.

  Tenslotte.

U schendt bewust en herhaaldelijk de scheiding van de drie machten en dat is schandelijk misbruik van uw positie. Eens hebt u als burger de ambtseed afgelegd en daarmee beloofd om de wet te handhaven en recht te spreken conform die wet, zoals dat zou moeten in een democratische rechtsstaat. Daarmee hebt u zich verplicht aan de Nederlander. Als u verkiest u daaraan niet te houden, en ik denk dat die conclusie nu onvermijdelijk is, draagt u nog steeds volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid als burger.

Een onverwijld bericht van uw zijde lijkt mij in de rede te liggen.

  Hoogachtend,

  ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
  Voor deze

  Ing. A.M.L. van Rooij,
  directeur.


C.c.

 • N.C. Burhoven Jaspers
 • Sociale Databank Nederland (adres: http://www.sdnl.nl)

Zie ook: www.sdnl.nl/burhoven.htm
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden I
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden II
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden III
Klacht tegen de rechtbank te Den Haag bij de Hoge Raad der Nederlanden IV
Klacht aan het College van Procureurs-Generaal, Jhr. Mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn