Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht bij de ombudsman tegen de Minister en de Staatssecretaris van Justitie

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De gerechtsauditeurs staan het gerecht in zijn werkzaamheden bij

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Per fax en per Post

AAN:

  Prof. Mr. R. Fernhout
  De Nationale Ombudsman
  Het Bureau van de Nationale Ombudsman
  Stadhoudersplantsoen 2, Postbus 29729
  2502 LS den Haag


BETREFT: KLACHT

  Wassenaar, 30 juni 2003

Geachte Ombudsman,

Hierbij leg ik aan u voor een klacht over de Minister van Economische Zaken, respectievelijk tegen Mw. Jorritsma-Lebbink als zodanig.

Ingesloten treft u aan kopie van mijn brief d.d. 1 juli 2002 aan de Minister van Economische Zaken Mw. Jorritsma-Lebbink. De inhoud moge voor zich spreken. Na rappel stuurde het ministerie mij na lange tijd enige in te vullen formulieren met een begeleidend briefje dat volstrekt niet kan worden beschouwd als een redelijk antwoord op mijn brief d.d. 1 juli 2002.

Ter aanvulling voeg ik toe kopie van mijn brief d.d. 18 juni 2002 aan de Minister-President Dhr. W. Kok en kopie van het artikel "Mijn ex speelt enkel thuiswedstrijden" uit het Katholiek Nieuwsblad van 23 augustus 2002.

Het komt mij voor dat het een evident gegeven is dat iedere functionaris met publieke verantwoordelijkheid, zoals bijvoorbeeld een minister, correspondentie binnen redelijke termijn en inhoudelijk naar behoren dient te (laten) beantwoorden. Ik ga er van uit dat dit ook uw standpunt is. Mocht u van mening verschillen dan verneem ik gaarne eenduidig uw standpunt.

In casu lijkt het eerder weer eens zo'n geval te zijn waarbij een minister niet eigen verantwoordelijkheid neemt om een brief te beantwoorden, maar eigen bevoegdheid c.q. macht ge-/misbruikt om eigen verantwoordelijkheid te ontlopen, c.q. een kwestie onder het spreekwoordelijke kleed te schuiven.

Ik verzoek u al het ingesloten materiaal te beschouwen als herhaald en ingelast.

Hoogachtend, Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

tel + fax: 31 70 5118922
E-mail nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
The Netherlands


BIJLAGEN:

 • brief d.d. 1 juli 2002 aan de Minister van Economische Zaken, Mw. Jorritsma-Lebbink
 • brief d.d. 18 juli 2002 aan de Minister-President Dhr. W. Kok
 • artikel uit het Katholiek Nieuwsblad d.d. 23 augustus 2002

  Archiefstukken:
  brief d.d. 2 februari 1999 aan de Minister van Justitie (Bijlagen zend ik over de post)
  brief d.d. 16 februari 1999 van de Minister van Justitie
  brief d.d. 24 augustus 1999 aan de Staatssecretaris van Justitie met notitie
  brief d.d. 4 oktober 1999 aan de Minister van Justitie
  brief d.d. 4 oktober 1999 aan de Staatssecretaris van Justitie
  brief d.d. 16 oktober 1996 aan Mr. Oosting

  Zie ook:
  Eerste brief aan de Nationale Ombudsman
  Tweede brief aan de Nationale Ombudsman
  Brief aan Minister-president W. Kok