Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Open brief aan het Bureau van de Nationale Ombudsman I


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

U blijft weigeren mijn klachten over het optreden van de minister van Justitie naar behoren af te handelen

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

AANGETEKEND AAN:

De Nationale Ombudsman

Mr. Drs. M. Oosting
Het Bureau van de Nationale Ombudsman
Stadhoudersplantsoen 2, Postbus 29729
2502 LS den Haag


  BETREFT:

 • eerdere correspondentie
 • uw schrijven d.d. 5 maart 1997
 • mijn brief aan u d.d. 24 februari 1997
 • mijn brief aan u d.d.13 september 1997

  Wassenaar, 18 januari 1998

  Geachte Ombudsman,

Op mijn brief aan u d.d. 13 september 1997 heb ik geen antwoord mogen ontvangen. Ik verzoek u de inhoud van die brief als herhaald te beschouwen; gemakshalve sluit ik kopie van die brief in, evenals kopie van mijn brief aan u d.d. 16 oktober 1996.

Helaas kan ik slechts tot de conclusie komen dat u weigert, c.q. blijft weigeren mijn klachten over het optreden van de minister van Justitie naar behoren af te handelen, c.q. zorgvuldig af te handelen in overeenstemming met de Wet op de Nationale Ombudsman. Hetzelfde geldt voor mijn gecombineerde klacht d.d. 24 februari 1997 tegen de ministers van Financiën en van Justitie. Wat hiermee wordt bereikt en naar mijn mening ook evident werd beoogd, is afdekken van laakbaar en onbehoorlijk handelen van de Minister van Justitie en sauveren van een (ex)-gerechtsauditeur van de Hoge Raad ook wat betreft optreden van ronduit criminele aard.

Onze wet definieert de rol van de Nationale Ombudsman als een soort quasi-rechtsgang. Wat juristen zouden kunnen bedenken wat betreft de ontologische verfijningen van de Nationale Ombudsman lijkt mij in dit verband tamelijk irrelevant. Als ik als burger verwacht word de wet te kennen, moet ik kunnen verwachten dat dat zeker ook geldt voor de Nationale Ombudsman.

U dient zich aan de wet te houden zoals die er ligt. Ik ben van mening dat ik als burger er recht op heb te verwachten dat een klacht die ik aan de Nationale Ombudsman voorleg, wordt behandeld:

 • conform het in de Wet op de Nationale Ombudsman gestelde
 • in overeenstemming met de bedoelingen van de wetgever t.a.v. die Wet
 • net zoals een klacht van ieder ander

Naar mijn mening is zulks fundamenteel en in ernstige mate niet gebeurd en komt dat neer op een schending van artikel 6 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens. Daarom verzoek ik u hierbij mij binnen 14 dagen een eenduidige beslissing te doen toekomen ten aanzien van de vraag of u nu wel of niet mijn klachten alsnog geheel wilt afhandelen op de wijze waarop ik meen dat dat had moeten gebeuren. Uitblijven van zo'n beslissing zal ik slechts kunnen zien als een expliciete weigering.

Tenslotte merk ik op dat ik mij de vrijheid voorbehoud deze brief te (doen) plaatsen bij de Sociale Databank Nederland, bur-omb1.htm Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Zie ook:
Brief aan de directeur van Stichting USZO
Brief aan de minister van BiZa
Tweede brief aan de Nationale Ombudsman
Derde brief aan de Nationale Ombudsman
Eerste brief aan Minister-president W. Kok
Tweede brief aan Minister-president W. Kok
Derde brief aan Minister-president W. Kok


Integriteit Rechterlijke Macht
Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel (collusie)