Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Derde brief van drs. Burhoven Jaspers aan Minister-president Kok


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

Hetgeen ik nu al meer dan 11 jaar meemaak, hoort in Nederland niet voor te komen

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

AANGETEKEND

AAN:

  De Minister-president
  PER FAX en PER POST

  De heer W. Kok
  Binnenhof 20, 2513 AA Den Haag
  Postbus 20001, 2500 EA Den Haag


BETREFT:

  --mijn brief aan u d.d. 23 januari 1998
  --mijn brief aan u d.d. 28 januari 1998

Wassenaar, 23 februari 1998Zeer geachte heer Kok,

Ten vervolge op de in de aanhef vermelde brieven vraag ik uw aandacht voor de hier bijgaande kopie van mijn brief van heden aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad.

Met klem verzoek ik u kennis te nemen van de inhoud van die brief en ook de bijlagen te beschouwen als herhaald en ingelast. In het licht van de aard van de situatie en de ernst ervan meen ik u in deze te mogen vragen hier metterdaad in te treden.

Hetgeen ik nu al meer dan 11 jaar meemaak, hoort in Nederland niet voor te komen.

Bij deze brief stuur ik u nog vier exemplaren van de brief aan de PG bij de Hoge Raad met bijlagen. Deze heb ik bedoeld voor de ministers van Justitie, Economische Zaken, Financiën en Binnenlandse Zaken en wel voor:

 • de minister van Justitie omdat die verantwoordelijkheid draagt ten aanzien van het systematisch afdekken van het criminele optreden van de gerechtsauditeur in kwestie

 • de minister van Economische Zaken in verband met het handelen van de USZO. Hierdoor laat het zich aanzien dat de Minister van Economische Zaken, in strijd met wettelijke regels,zijn verantwoordelijkheden voor een regeling ex art. 99 ARAR gebaseerd op een besluit van die minister niet wenst na te komen

 • de minister van Financiën in verband met een door mij wegens protectie van mijn ex-echtgenote voorgelegde, niet afgehandelde en ook door de Nationale Ombudsman weggewerkte, klacht

 • de minister van Binnenlandse Zaken in verband met het genoemde optreden van de USZO, waarvoor de minister van BIZA verantwoordelijkheid draagt.

Vanzelfsprekend sta ik te uwer beschikking voor nadere toelichting.


Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlage: brief d.d. 23-2-98 aan de Procureur-generaal bij de Hoge Raad; 5 exemplaren