Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Bezwaar bij minister W. Sorgdrager over het optreden van de Nationale Ombudsman
Open brief aan het Bureau van de Nationale Ombudsman III

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De gang van zaken moge uw ministerie wellicht conveniëren, toch lijkt een en ander mij
apert in strijd met de wet op de Nationale Ombudsman en de bedoeling van de wetgever

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


AAN: Mevr. Mr. W. Sorgdrager

  Minister van Justitie
  Lorentzlaan 17
  7535 CK Enschede

BETREFT: het optreden van de Nationale OmbudsmanWassenaar, 13 september 1997


Zeer Geachte Minister,

Hierbij ingesloten treft u aan kopie van mijn brief d.d. 13 september 1997 aan de Nationale Ombudsman. Ik verzoek u de inhoud van die brief als geheel herhaald en ingelast te beschouwen.

De beschreven gang van zaken moge uw ministerie wellicht conveniëren, toch lijkt een en ander mij apert in strijd met de wet op de Nationale Ombudsman en met de bedoeling van de wetgever. Te uwer informatie voeg ik tevens bij kopie van mijn brief d.d. 16 oktober 1996 aan de Nationale Ombudsman Mr. Drs. M. Oosting, evenals pagina 48 van het IRM-rapport.

Ik ben van mening dat de kwestie in casu een essentiële bijdrage geleverd heeft aan een behandeling van rechteloosheid en partijdigheid, die ik al meer dan 10 jaar ondervind en die naar mijn mening neerkomt op een ernstige schending van artikel 6 van het EVRM.

Vanzelfsprekend sta ik tot uw beschikking voor nadere toelichting indien u dat noodzakelijk zou achten. Het lijkt mij dat u hier metterdaad in zou dienen te treden.

Een spoedige reactie van uw zijde zou ik natuurlijk hogelijk waarderen.

  Hoogachtend, Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar


Zie ook:

  Eerste brief aan de Nationale Ombudsman
  Tweede brief aan de Nationale Ombudsman
  Derde brief aan de Nationale Ombudsman
  Brief aan Minister-president W. Kok


Integriteit Rechterlijke Macht
Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel (collusie)