Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief (23-10-98) aan president mr. S.K. Martens, Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Een wraking is geen handeling in een geding tussen twee partijen

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

PER FAX en PER POST


AAN:
  De President, Mr. S.K. Martens
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage

Betreft:

 • mijn brieven aan u d.d. 4 en 5 oktober 1998
 • mijn brief aan u d.d. 13 oktober 1998
 • uw antwoord d.d. 15 oktober 1998
 • mijn fax/brief aan u d.d. 19 oktober 1998
 • uw brief d.d. 21 oktober 1998

Wassenaar, 23 oktober 1998


Geachte heer President,

Uw brief d.d. 21 oktober 1998 heb ik in goede orde ontvangen.

 1. ik betreur het dat uw reactie op mijn eerdere brieven van 5 oktober, 13 oktober en vooral 19 oktober 1998 geheel is uitgebleven.
 2. in uw schrijven d.d. 21 oktober 1998 neemt u nu het standpunt in dat:
  2.1 het beginsel van verplichte procesvertegenwoordiging van toepassing is
  2.2 daarom een verzoek tot wraking moet worden ingediend door de advocaat bij de Hoge Raad die de betrokken partij in het geding vertegenwoordigt

ad 2.1

  ..merk ik op dat diverse juristen mij verzekeren dat zulks onjuist is. Immers: een wraking is geen handeling in een geding tussen twee partijen. Daarmee lijkt een en ander werkelijk of een misvatting of onjuist gebruik van procesrecht ..in het standaardwerk "Formulierboek", editie 1997 komt voor een formulier voor een wraking; daarbij is slechts ruimte voor ondertekening door degene die wraakt. Niets wijst er op dat ondertekening van een advocaat / procureur noodzakelijk is. Daarbij wordt vermeld dat die handtekening moet zijn die van de wrakende partij of haar bijzondere, bij authentieke akte daartoe gevolmachtigde. In de praktijk blijkt in geval van wraking van een rechter voor een rechtbank indiening via een procureur geenszins vereist.

ad 2.2

  ..dit standpunt is een nog verdere verenging van uw eerdere standpunt dat een wraking ondertekend zou moeten zijn door een advocaat bij de Hoge Raad, ook ten opzichte van het eerder door u als fundering genoemde arrest nr 836 d.d. 28 juni 1985, waaraan wettelijke basis lijkt te zijn ontvallen.

 1. Nogmaals verzoek ik u om onderbouwing gefundeerd op de juiste wettelijke gronden. Tot nu toe lijkt uw stellingname dat de verplichte procesvertegenwoordiging van toepassing is, slechts gebaseerd te zijn op uw autoriteit, niet op de wet.

Met een temporisering voorbij de datum van 2 november 1998 zou enige ruimte gecreëerd kunnen worden om in deze zonder tijdsdruk de noodzakelijke duidelijkheid te verkrijgen. Gezien de urgentie van een en ander verzoek ik u nogmaals om een zo spoedig mogelijk antwoord.

  Hoogachtend,

  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


  Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
  tel + fax: 070 5118922
  van Polanenpark 58
  2241 RS Wassenaar
KOPIE: Internet burhoven.htm

Zie ook:
Homepage drs. N.C. Burhoven jaspers MBA
Rechtmatigheid proces aan president Mr. S.K. Martens voorgelegd
Principiële analyse van recht en verantwoordelijkheid van de Hoge Raad der Nederlanden