Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Eerste Vervolgbrief aan de Procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

M.i. heeft Mr. A.H. van Delden met zijn handelen bewust stelselmatig, direct en indirect, het belang gediend
van de hem bekende Mw. Mr. M.C.M. de Kroon, mijn ex-echtgenote, ex-gerechtsauditeur van de Hoge Raad

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


PER FAX en PER POST
AAN:
  De Procureur-generaal, Mr. T.B. ten Kate
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-GravenhageBETREFT:

 • het optreden van Mr. A.H. van Delden, president van de rechtbank te Den Haag

Wassenaar, 1 december 1998 _ _

Geachte heer Procureur-generaal,

Bijgaand doe ik u toekomen kopie van:

 • brief van Mr. J.W. Bogaardt aan mij, gedateerd 3 november 1998
 • mijn antwoord aan Mr. J.W. Bogaardt d.d. 24 november 1998
 • Notitie d.d. 30 november 1998: Bezwaren tegen Mr. A.H. van Delden, president van de rechtbank te Den Haag
 • de tekst van mijn brief d.d. 5 oktober 1998 aan Mr. A.H. van Delden

Ik verzoek u de inhoud van deze bijlagen te beschouwen als geheel herhaald en ingelast. De nu gebezigde strategie, op instigatie van, c.q. met instemming of medeweten van de Hoge Raad, is kennelijk te kenschetsen als "kaltstellen und ausradieren".

Duidelijk zal zijn dat zulk grof misbruik van macht in Nederland eenvoudig totaal niet mag voorkomen. In mijn perceptie verdient dit toetsing door politiek en media.

 • Naar mijn inzicht heeft Mr. A.H. van Delden met zijn handelen bewust stelselmatig, direct en indirect, het belang gediend van de hem persoonlijk bekende Mw. Mr. M.C.M. de Kroon, mijn ex-echtgenote, ex-gerechtsauditeur van de Hoge Raad. Het riekt naar rot.

  Het gedrag van Mr. A.H. van Delden, rechter en president van een rechtbank, en in het bijzonder zijn meest recente optreden is evident volstrekt en onder alle omstandigheden onacceptabel en de formulering van artikel 11, lid c Wet R.O. is ten zeerste van toepassing.

 • Daarom verzoek ik u bij deze Mr. A.H. van Delden bij de Hoge Raad voor te dragen voor ontslag.

 • Het komt mij voor dat de enige juiste actie slechts kan zijn onmiddellijke schorsing hangende onderzoek.

 • Gezien de ernst en de urgentie van deze situatie, zou ik u voor een zeer spoedig antwoord aangaande bovenvermelde punten en over door u genomen actie erkentelijk zijn.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar