Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Klacht tegen de Hoge Raad der Nederlanden en zes raadsheren

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Daarmee is de weg van de klachtregeling - zoals gezegd - afgesloten

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

AAN:

  De Procureur-generaal
  Hoge Raad der Nederlanden
  Lange Voorhout / Kazernestraat 52
  Postbus 20303
  2500 EH 's-Gravenhage


BETREFT:
 • Klacht tegen de Raadsheren mrs. Roelvink, Heemskerk, Herrmann en Neleman

Wassenaar, 30 september 1998

  Geachte heer Procureur-generaal,

Het is u bekend dat een relatief klein gedeelte van de financiële meningsverschillen tussen mijn ex en mij nog voorligt in cassatie bij de Hoge Raad; rolnummer 16.692. In dat kader is inmiddels door u een conclusie d.d. 11 september 1998 geformuleerd.

Het is tegen die achtergrond dat ik uw aandacht vraag voor het volgende. Geruime tijd terug heeft mijn advocaat schriftelijk aan de Griffie van de Hoge Raad verzocht geïnformeerd te worden over de samenstelling van de kamer die in deze kwestie arrest zal gaan wijzen. Bij brief d.d. 24 september 1998 informeert mij mijn advocaat over de namen van de bewuste Raadsheren: zie bijgevoegde kopie.

Van mijn advocaat begreep ik dat de griffie routinematig het niet nodig vindt naar behoren, d.w.z. naar goed zakelijk gebruik, schriftelijk te antwoorden op een schriftelijk verzoek en het bepaald niet kan waarderen als een advocaat toch schriftelijke bevestiging zou vragen. Hij is dan ook niet bereid gebleken dat alsnog te doen. Aansluitend geef ik een overzicht van de gegevens die mij ter beschikking staan ten aanzien van de genoemde 5 raadsheren.


  ROELVINK, H.L.J.				(geb. sep. 1930)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Advocaat en Procureur te Rotterdam
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag (6 jul. 1977)
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag (25 nov. 1981)
Vice-president Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag (1 okt. 1996)
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Rechter in het Benelux-Gerechtshof (1986)
Voorzitter Curatorium beroepsopleiding advocatuur (1989)
Voorzitter College van Beroep van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen (1993)
Lid Staatscommissie voor het internationaal privaatrecht (1977); vice-voorzitter (1995)
Lid van de Adviescommissie Vennootschapsrecht (1987)
Lid Raad van Toezicht Westeinde Ziekenhuis (1989)
Lid bestuur Vereniging "Handelsrecht" (1987)
Lid Curatorium bijzondere leerstoel humanitair oorlogsrecht Rijksuniversiteit Leiden (1991)


  HEEMSKERK, W.H. 				(geb. jan. 1935)
NLRM 91 92 93 94 95 96 97
Hoogleraar V.U. te Amsterdam
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag 28 mrt 1990
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Lid van de Staatscommissie voor de Nederlandse burgerlijke wetgeving, subcommissie burgerlijke rechtsvordering (1978); na opheffing van de Staatscommissie Lid van de Adviescommissie burgerlijke rechtsvordering (1988)
Lid van de redactieraad van het Tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (1993).
Lid van de redactieraad van het tijdschrift voor Civiele Rechtspleging (1993)


  HERRMANN, R.					(geb. jan. 1943)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Wetenschappelijk medewerker Rijks Universiteit Leiden (nov 1966 - sep 1968)
Werkzaam Min. van Justitie, Stafafdeling Nieuw Burgerlijk Wetboek II. administrateur (mrt. 1970)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Rotterdam (27 jun. 1974)
Rechter rechtbank Rotterdam (23 apr. 1976)
Raadsheer Hof Amsterdam (1 sep. 1981)
Vice-president Hof Amsterdam (17 jul. 1989)
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden Den Haag (9 jul. 1991)
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Lid Raad van Beroep NIVRA (1992)
Lid Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf (1993)
Lid van het Bestuur van de studiekring Administratieve rechtspraak Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (1994)


  NELEMAN, P.					(geb. jul. 1936)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Ministerie van Justitie
Raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Haag (24 mei 1978)
Raadsheer Hof Den Haag (7 mei 1982)
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag (17 apr. 1989)
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Redacteur serie Monografieën nieuw B.W. (1979)
Redacteur tekstuitgave Cremers B.W. (1991)
Plaatsvervangend -Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend -rechter Benelux-Gerechtshof
Plaatsvervangend -Voorzitter Raad voor de Scheepvaart (1991)
Voorzitter Studiekring Burgerlijke Rechtspraak NVvR (1991)
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR (1992)
Regeringscommissaris Boeken 7, 8 en 1O nieuw BW (1995)
TEVENS
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving, Sector Vermogensrecht 1995-1996
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek, boeken 7, 8 en 10
Ministerie van Justitie, Directoraat-generaal Wetgeving, Sector Personenrecht en Ondernemingsrecht
Regeringscommissaris Nieuw Burgerlijk Wetboek boek 9 , 95/96
Redacteur serie Monografieën nieuw BW (1979)
Redacteur tekstuitgave Cremers BW (1991)
Plaatsvervangend Voorzitter Centraal Medisch Tuchtcollege
Plaatsvervangend rechter Benelux-Gerechtshof
Plaatsvervangend Voorzitter Raad voor de Scheepvaart (1991)
Voorzitter Studiekring Burgerlijke Rechtspraak NVvR (1991)
Lid Wetenschappelijke Commissie NVvR (1992)


  PUTT-LAUWERS, Mw. A.E.M. van der			(geb. okt. 1943)
NLRM 80 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97
Juridisch medewerker notaris kantoor Eindhoven (1969)
Wetenschappelijk medewerker Katholieke Hogeschool te Tilburg (1972)
Rechter-plaatsvervanger rechtbank Roermond (26 mrt. 1979)
Rechter rechtbank Roermond (30 jun. 1981)
Raadsheer Hof Den Bosch (29 mei 1987)
Raadsheer Hoge Raad der Nederlanden, Den Haag (1 sep. 1992)
NU
Hoge Raad raadsheer
TEVENS
Bestuurslid van de Stichting het Ritahuis te Eindhoven, tehuis voor dakloze vrouwen (1988)
Bestuurslid van de Stichting Thomas van Villanova te Eindhoven. Deze Stichting heeft als doel het ontwikkelen en steunen van initiatieven op het gebied van opvang van daklozen alsmede op het gebied van kinderdagverblijven (1989)
Bestuurslid "Heimdal" medisch kinderdagverblijf op antroposofische grondslag te Waalre ( 1994)
Bestuurslid Stichting Nemo te Eindhoven. De Stichting houdt een netwerk maatschappelijk opvang in stand en beheert een opvanghuis voor daklozen (1995).

Het is u bekend dat mijn ex-echtgenote mr. M.C.M. de Kroon als juriste werkte bij de Hoge Raad in de functie van gerechtsauditeur en wel vanaf het najaar 1984 tot circa mei 1991. Zo kent ook ú haar persoonlijk. Gemakshalve verzoek ik u de inhoud van mijn brief aan u d.d. 29 september 1998 als geheel herhaald en ingelast te beschouwen, inbegrepen de bijlagen en de argumentaties daarin betreffende de aspecten van niet-verschonen. Van de hiervoor genoemde raadsheren werkten er meerdere bij de Hoge Raad terwijl zij daar ook rondliep. Dat zijn de raadsheren Roelvink, Heemskerk en Neleman. Ten aanzien van mijn bedenkingen omtrent mr. Herrmann moge ik verwijzen naar blz. 29 van mijn schrijven aan "Straatsburg" d.d. 25 september 1997.

DAAROM:

 • leg ik bij deze aan u een klacht voor over de genoemde raadsheren
 • doe ik hierbij aangifte wegens schending van hun ambtseed

Een spoedige reactie van uw zijde zou ik waarderen.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar
Bijlage: brief d.d. 24 september 1998 van mr. J.W. Bogaardt