Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief van het Gerechtshof te Den Haag aan drs. N.C. Burhoven Jaspers


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

De inhoud van de brief van de heer Galjaard van 24 april is juist

  Gerechtshof te 's-Gravenhage


  Civiele unit

  
  
  
  Postadres Postbus 20302. 2500 EH Den Haag   Bezoekadres
                          Paleis van Justitie		
  Drs. N.C. Burhoven Jaspers           Juliana van Stolberglaan 2
  Van Polanenpark 58               2595 CL Den Haag  
  2241 RS Wassenaar               Telefoon (070) 3 81 31 31
                          Fax (070) 3813258
                                            
                                              
  
  
  Onderdeel  civiel
    Datum  4 augustus
  Onderwerp  uw brief 24 juli 1997
  
  
  

   Geachte heer Burhoven Jaspers,


  Uw brief aan de heer Galjaard van 24 juli 1997, ingekomen op 28 juli j.l., is bij zijn afwezigheid aan mij doorgeleid.

  Wie de griffier is kunt U afleiden tilt het U reeds toegezonden audiëntieblad. Zij is, zoals U reeds is geschreven, al geruime tijd niet meer bij het gerechtshof werkzaam. Mede om redenen van privacy kan ik Uw vraag waar en hoe zij thans te bereiken is niet beantwoorden.

  De inhoud van de brief van de heer Galjaard van 24 april Jl. is juist en, naar het mij voorkomt, ook duidelijk. Ik heb daaraan niets toe te voegen. Aan Uw verzoek, naar ik begrijp, om achteraf nog stukken te produceren is derhalve niet te voldoen.


  Hoogachtend, namens het Gerechtshof te 's-Gravenhage

  
  
  
  
  
  
  
    mr. M.F.H. Pieters