Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief van drs. Burhoven Jaspers aan de P.G. te Den Haag

IRM . . Juristen . . Procesmonopolie <===> SDN . . Klokkenluider . . Burhoven

Tot mijn stomme verbazing bleek dat in alle drie de dossiers ontbraken

AANGETEKEND

AAN:

  de Procureur-generaal
  het Gerechtshof te Den Haag
  Paleis van Justitie
  Juliana v. Stolberglaan 2
  Postbus 20302
  2500 EH 's-GravenhageBETREFT:

  zitting d.d. 13 juni 1995, rolnummers 93/1695, 94/1355, 94/1365


Wassenaar, 17 april 1997


Geachte Procureur-generaal,


Hierbij vraag ik uw aandacht voor een ernstig probleem dat zich voordoet ten aanzien van bovengenoemde zitting.

D.d. 3 april 1997 verzocht ik de Griffier om toezending van een kopie van de aantekeningen en het P.V. van genoemde zitting; zie bijgaande kopie van mijn brief. Schriftelijk werd toezending geweigerd, naar mijn mening op misplaatste wijze en op onjuiste gronden. Zie bijgaande kopie van schrijven d.d. 10 april 1997 van het parket.

Op maandag 14 april 1997 vervoegde ik mij bij Dhr. Galjaard van uw Griffie teneinde inzage te krijgen in de dossiers van bovenvermelde zitting. Tot mijn stomme verbazing bleek dat in alle drie de dossiers ontbraken:

 1. aantekeningen van de griffier gemaakt tijdens de zitting
 2. proces-verbaal van die zitting
 3. pleitnota's van beide advocaten

Maar tot mijn verbijstering kreeg ik plotsklaps toegezonden kopie van het audiëntieblad van de bewuste zitting met in een begeleidend schrijven d.d. 15 april 1997 (zie bijgevoegde kopie) gevat de bewering dat het P.V. en het audiëntieblad identiek zijn. Dit is evidente onzin: een audiëntieblad is natuurlijk iets geheel anders dan een proces-verbaal. Ook al gezien de uiterst summiere, overigens onjuiste, inhoud is duidelijk dat het hier niet gaat om een P.V.. Bovendien zal een P.V. vermelden dat het een proces-verbaal is. Al met al is dit een zeer bedenkelijke zaak en dringt zich onvermijdelijk de conclusie op dat hier iets zeer duisters aan de hand moet zijn, hetgeen men poogt voor mij te verbergen door mij een rad voor ogen te draaien.

Ik verzoek u om onmiddellijke toezending van kopie van al het hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemde. Na een week zal ik, in het licht van eerder geconstateerde stelselmatige protectie van mijn ex-echtgenote door u, slechts tot de slotsom kunnen komen dat er sprake is van een bewuste tactiek om de gang van zaken op en rond de zitting van 13 juni 1995 te verhullen.

Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlagen:

Integriteit Rechterlijke Macht
Criminaliteit Overheid Onderschat zegt Prof. Van den Heuvel (collusie)