Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Brief van het Gerechtshof te Den Haag aan drs. N.C. Burhoven Jaspers

IRM . . Juristen . . Procesmonopolie <===> SDN . . Klokkenluider . . Burhoven

Uw gericht aan de Procureur-generaal, is aan mij ter beantwoording doorgeleid

Gerechtshof te 's-Gravenhage


Civiele unit
Postadres Postbus 20302. 2500 EH Den Haag   Bezoekadres
                        Paleis van Justitie		
Drs. N.C. Burhoven Jaspers           Juliana van Stolberglaan 2
Van Polanenpark 58               2595 CL Den Haag  
2241 RS Wassenaar               Telefoon (070) 3 81 31 31
                        Fax (070) 3813258
                                          
                                            


Doorkiesnummer(s)  (070) 3 81 31 25
      Datum  24 april 1997
   Ons kenmerk
   Uw kenmerk
    Onderwerp  uw brief 17 april 1997


  Geachte heer Burhoven Jaspers,


Uw brief van 17 dezer, gericht aan de Procureur-generaal, is aan mij ter beantwoording doorgeleid. Na overleg met mr. Pieters kan ik U als volgt berichten.

Van een pleidooizitting wordt bij dit hof alleen een audiëntieblad opgemaakt. Daarin wordt doorgaans alleen vermeld wie verschenen zijn, of er nog een akte genomen wordt, wie er gepleit heeft en wanneer de uitspraak zal volgen.
De griffier is nagenoeg altijd alleen in het begin aanwezig om deze gegevens te noteren. Daarna wordt aan de advocaten gevraagd of zij bezwaar hebben dat de griffier zijn of haar werkzaamheden elders voortzet.
Mr. Pieters neemt aan dat het op 13 juni 1995 ook aldus is gegaan. De betrokken griffier is niet meer te raadplegen omdat zij al geruime tijd niet meer bij het gerechtshof werkzaam is.
Aantekeningen ten behoeve van een proces-verbaal van een pleidooizitting worden derhalve niet gemaakt.


De advocaten moeten zorg dragen voor een voldoende aantal pleitnota's. Die worden in de eerste plaats in de procesdossiers gevoegd, en verstrekt aan de leden van het college. Als er dan nog exemplaren over zijn worden die in het griffiedossier gedaan. Het college baseert zijn uitspraak op de procesdossiers, niet op het griffiedossier.


Ik vertrouw U met het bovenstaande naar genoegen te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, namens het Gerechtshof te 's-Gravenhage


    K. Galjaard


Integriteit Rechterlijke Macht
Zie ook de brief aan de Minister-president van 28-1-98