Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Scherpe kritiek op het Hof van Discipline door drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Justitie en Recht . . . . . SDN Homepage . . . . Schandpaal

Beroep tegen de uitspraak d.d. 14 april 1997 van de Raad van Discipline te Den Haag

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBAAAN:
  Mr. A.J.W.M. Jurgens, voorzitter
  Hof van Discipline
  Euclideslaan 51
  Postbus 85005
  3508 AA Utrecht


    PER FAX 030 2528501
    PER FAX 073 6204283
    PER aangetekende POST

BETREFT:

 • Beroep d.d. 12 mei 1997 tegen de uitspraak d.d. 14 april 1997 van de Raad van Discipline te Den Haag
 • Zitting voor het Hof van Discipline d.d. 9 juli 1998
 • mijn brief aan u d.d. 23 augustus 1998
 • brief van uw griffier d.d. 24 augustus 1998
 • mijn brief aan uw griffier d.d. 30 augustus 1998
 • mijn brief aan u d.d. 30 augustus 1998
 • zitting d.d. 7 september 1998; wrakingskamer kennelijk met nu de samenstelling Jurgens, Beker, Heidinga, Schuman, Runia


Wassenaar, 3 september 1998


  Geachte voorzitter,

Hierbij ben ik zo vrij uw aandacht te vragen voor enkele opmerkingen:

 1. gisteren, op 2 september 1998, ontving ik van uw griffier per post een antwoord op mijn brief van 30 augustus 1998 (met kopie aan u). Als antwoord is die brief evident volslagen insufficiënt.

 2. u en uw griffier blijven klaarblijkelijk met grote botheid weigeren ook maar op enige inhoudelijke vraag terzake op redelijke wijze in te gaan.

 3. een waarheidsgetrouw en door u als voorzitter ondertekend Proces-verbaal van de zitting d.d. 9 juli 1998 blijft ontbreken. Dit is en blijft ongehoord.

 4. in de brief d.d. 24 augustus 1998 van mr. Keulen heet het: "De in uw brief aan de orde gestelde vragen zullen ter zitting aan de orde komen". Dat komt over als ontwijken en "het bos insturen". Voor het overige heb ik ook van u geen enkele reactie mogen ontvangen, niet per post, niet per fax, niet per E-mail, zulks ondanks mijn toch duidelijke bewoordingen.

  Kennelijk kiezen u en uw griffier voor een hernieuwde toepassing van de overvaltactiek zoals ik die ondervond bij de zitting op 9 juli 1998, waarbij ik plotsklaps tijdens zitting geconfronteerd werd met een mij onbekend schrijven van ene mr. Kemper, waarvan ten onrechte beweerd werd dat het aan mij verstuurd zou zijn. Nog steeds ben ik uitermate verontwaardigd over dit soort laaghartige streek. Uw plotsklapse en verdraaide mededeling na schorsing op 9 juli 1998 dat ook u mijn ex-echtgenote kent maar u toch niet wilde verschonen, ademt dezelfde opstelling.

 5. mijn commentaar over de zogenaamde "Notulen" zoals opgesteld door uw griffier, is u bekend.

 6. in mijn brieven heb ik op rationele wijze argumenten aangevoerd en prangende vragen gesteld waarmee op basis van de werkelijkheid der feiten vraagtekens geplaatst kunnen en moeten worden bij de objectieve onpartijdigheid van uw Hof, van deze kamer, c.q. van de individuele leden ervan c.q. van uzelf.

 7. het ontbreken van enige inhoudelijke reactie van uw zijde op welke vraag dan ook is pijnlijk duidelijk. Daarmee bevestigt u ook schrijnend scherp niet alleen de volledige juistheid van mijn kanttekeningen, immers: wie zwijgt, stemt toe, maar ook nogmaals uw eigen benadering, die ik in strijd acht met een fatsoenlijk rechtmatig optreden zoals ik dat als Nederlander in Nederland meen conform de wet te mogen verwachten van een rechter. Uw optreden beschouw ik als een schande voor ons land.

 8. universitair onderzoek onder burgers ten aanzien van ervaringen met het functioneren van de Raden en het Hof van Discipline leidde tot het constateren van ontevredenheidspercentages tot zo'n 70 %. Ik kan het mij zo langzamerhand voorstellen.

 9. ik meen dat er zeer bepaald sprake is van feiten en/of omstandigheden waardoor de onpartijdigheid van de rechter schade zou kunnen ondervinden.

 10. daarom wraak ik hierbij uw wrakingskamer, zoals aangekondigd voor de zitting van 7 september 1998 en ieder lid daarvan, uzelf inbegrepen, omdat ik meen dat ik met kracht van reële argumenten vraagtekens kan plaatsen en plaats bij uw aller à priori objectieve onpartijdigheid.

 11. naar ik aanneem zal daarom de zitting van 7 september 1998 geen doorgang vinden.

 12. het lijkt mij alleszins redelijk van u antwoord te vragen voor a.s. zaterdag , 5 september 1998. Uitblijven van adequate reactie zal ik slechts kunnen duiden als expliciete weigering. Natuurlijk kan ik niet treden in uw gebruik van uw bevoegdheden, maar evenzo staat het mij vrij gebruik te maken van alle wettelijke middelen die mij als burger ter beschikking staan om mij te verzetten tegen uw optreden dat ik beneden acceptabel peil acht.

 13. als u mij, zoals met redenen omkleed gevraagd, inzage in de uitspraken van uw Hof blijft weigeren, zal ik dat slechts kunnen zien als strijdig aan het fundamentele uitgangspunt van de openbaarheid van onze rechtspraak. De conclusie dringt zich dan op dat u veel te verbergen moet hebben ten aanzien van de (on)partijdigheid van (de leden van) uw Hof.

 14. bij uitblijven van adequate response zal ik mij vrij achten aan de correspondentie verdere bekendheid te geven.

 15. de op het Internet voor uw antwoord gereserveerde ruimte is nog steeds ongebruikt gebleven.

 16. van harte hoop ik dat u zo verstandig zult zijn de redelijkheid van mijn vragen in te zien en dat u voor zaterdag 5 september 1998 compleet en eenduidig, kortom naar behoren zult reageren.

Hoogachtend,

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


Bijlagen:

 • Met recht rot
 • Mijn curriculum vitae