Drs. N.C. Burhove Jaspers was hoofdsamensteller van het IRM-rapport m.b.t. de bijbanen van juristen in Nederland

Wraking van mr. A.H. van Delden, president Rechtbank Den Haag

IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . N.C. Burhoven

drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

AAN:

  De President van de Rechtbank te Den Haag PER FAX en PER POST

  mr. A.H. van Delden
  Paleis van Justitie
  Juliana van Stolberglaan 2
  2595 CL Den Haag


BETREFT:


 • eerdere correspondentie
 • mijn bericht aan u d.d. 13 september 1998
 • mijn bericht aan u d.d. 14 september 1998
 • uw bericht ADvD/ep d.d. 15 september 1998

Wassenaar, 4 oktober 1998

Geachte heer van Delden,

Hierbij breng ik mijn schrijven (fax/brief) d.d. 13 september 1998 aan u in herinnering. Ik citeer: " Daarom wraak ik hierbij uw rechtbank, de rechters ervan en u."

Zie ook: op http:/sdnl.nl/burhoven.htm

De wet stelt wat er na een wraking dient te gebeuren; dat is geheel nagelaten en daarmee hebt u in vol bewustzijn gehandeld in strijd met de wet. Negerend hetgeen de wet voorschrijft en ondanks mijn protesten, hebt u het toch plaatsvinden van een zitting d.d. 16 september 1998 afgedwongen. Daarmee bent u getreden in mijn recht te wraken conform de wet en hebt u mij een afhandeling conform de wet en het EVRM ontnomen. Wellicht was dat ingegeven door uw irritatie over het feit dat ik u om een veelheid van goede redenen, - waaronder het feit dat u mijn ex persoonlijk kent -, voor het Hof van Discipline heb moeten wraken, maar dat doet niets af aan het feit dat u uw macht gebruikt om de wet aan de kant te schuiven.

Bij de zitting op 16 september 1998 heeft mr. Paris expliciet geweigerd mijn wraking te erkennen. Ik kan slechts aannemen dat zulks in uw opdracht, c.q. na overleg gebeurd is. Hij heeft daarbij de motivering van mijn wraking verworpen; het is niet aan hem om dat uit te maken. Ook dit is in strijd met de wet. Expliciet heb ik gevraagd dat de griffier dit zou noteren.

Bij die zitting heeft mr. Paris zorgvuldig vermeden het Kort Geding als zodanig daadwerkelijk aan te vangen; dan zou ik hem gewraakt hebben wegens een gebrek aan onpartijdigheid. Het zal u bekend zijn dat ik na die zitting per fax/brief gevraagd heb om kopie van de complete schriftelijke verslaglegging. Dat is totaal geweigerd en daarmee worden de feiten weggetoverd.

Een klacht tegen onder meer u en mr. Paris heb ik d.d. 27 september 1998 neergelegd bij de Procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Ik verzoek u die brief als herhaald en ingelast te beschouwen; Internetadres bur-hr04.htm

De bewuste zaak na 12 jaar behandelen in kort geding is misbruik van dat rechtsmiddel; in die opvatting wordt ik gesterkt door arrest d.d. 16 juni 1998 van het Europees Hof van Justitie; zie AMICE september 1998, blz 8 : "Kort Geding in het geding". Met een "provisional measure" wordt zo gepoogd onder tijdsdruk de zaak (mijn ex eist van mij ca. fl. 600.000; ik van haar ca. fl. 100.000) "eventjes" definitief in het voordeel van mijn ex door te drammen.

Voor de volgende poging door de rechtbank is de datum van 7 oktober a.s. gekozen. Ik verwacht van u als rechter, die niet boven de wet staat, per fax bevestiging binnen 24 uur dat die zitting niet door zal gaan. Als u vasthoudt aan die zitting, zal ik dat beschouwen als bewust misbruik van bevoegdheden ten faveure van mijn, u persoonlijk bekende, ex-echtgenote.


Hoogachtend,


Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA
tel + fax: 070 5118922
e-mail: nburjas@planet.nl
van Polanenpark 58
2241 RS Wassenaar


C.c.: Sociale Databank Nederland