Nederland ontbeert een grondwet-120.htm">Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. rechters-aansprakelijk.htm">Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA / Beroepschrift tegen het besluit van
24 november 2000, kenmerk: WJB 2000/1227 M, van de minister van Financiën.

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


't Achterom 9a,
5491 XD Sint Oedenrode
Tel. 0413-490387
Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode, 2 januari 2001.
Tevens verstuurd per fax 070-3813360 op 2 januari 2001.

Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage, sector bestuursrecht,
Juliana v. Stolberglaan 2,
Postbus 20302,
2500 EH 's-Gravenhage.

Ons kenmerk: NBJ/02011/B.

Betreft: Drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA / Beroepschrift tegen het besluit van 24 november 2000, kenmerk: WJB 2000/1227 M, van de minister van Financiën.


Geacht college,

Namens drs. N.C. Burhoven Jaspers MBA, wonende aan de Van Polanenpark 58, te 2241 RS Wassenaar; hierna te noemen: appellant, tekent ondergetekende beroep aan tegen het besluit van 24 november 2000, kenmerk: WJB 2000/1227 M van de minister van Financiën (staatssecretaris van Financiën). Een kopie van dat besluit vindt u bijgevoegd (bijlage A)(1 pagina).

In beginsel zijn de beroepsgronden gelijk aan:

  • onze bij brief van 19 september 2000, kenmerk: NBJ/19090/BZ, ingediend bezwaarschrift (bijlage B)(2 pagina's).
  • onze bij brief van 29 oktober 2000 nadere motivering van ons bezwaarschrift van 19 september 2000 (bijlage C)(4 pagina's).

Wij verzoeken u kennis te nemen van de inhoud en die inhoud hier als geheel herhaald en ingelast te beschouwen. Voorts merken wij op dat ondergetekende vanwege ophoping van zaken tot op heden niet in de gelegenheid is geweest om dit beroepschrift nader te motiveren. Om die reden verzoeken wij u beleefd ons een nader termijn te vergunnen van zes weken voor de nadere motivering van dit beroepschrift.

De volmacht van appellant vindt u bijgevoegd (bijlage D)(1 pagina).

Bijgevoegd vindt u verder:

  • uittreksel KvK, met dossiernummer 16090111, van het Ecologisch Kennis Centrum B.V. (bijlage E)(2 pagina's).
  • uittreksel KvK, met dossiernummer 17102683, van Van Rooij Holding B.V. (bijlage F)(2 pagina's).


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

E-mail: A.vanrooij@chello.nl

Bijlage: Dit verzoek bevat de bijlagen A t/m F bestaande uit 12 pagina's.