Nederland ontbeert een Grondwettelijk Hof als enig land in Europa. rechters-aansprakelijk.htm">Rechterlijke willekeur is dan ook dagelijkse praktijk


IRM . . Juristen . . EU Grondwet <==> SDN . . Klokkenluider . . Jeugdzorg . . Burhoven

Minister van Financiën Drs. G. Zalm met bezwaarschrift tegen
zijn besluit van 10 augustus 2000, kenmerk BOB 2000-00449U

Henry George (1839-1897): De Aarde behoort toe aan alle levende wezens


  't Achterom 9a,
  5491 XD Sint Oedenrode
  Tel. 0413-490387
  Fax. 0413-490386

AANTEKENEN

Sint Oedenrode,, 26 oktober 2000

Minister van Financiën Drs. G. Zalm
Ministerie van Financiën
Korte Voorhout 7
Postbus 20201
2500 EE 's-Gravenhage


Betreft:

 • bezwaarschrift tegen uw besluit van 10 augustus 2000, kenmerk BOB 2000-00449U
 • ons schrijven d.d. 19 september 2000; kenmerk NBJ/19090/BZ


Excellentie,

Onder verwijzing naar bovenvermelde kwestie doe ik u hierbij toekomen kopie van:

 • mijn brief d.d. 22 augustus 2000 aan de President van de Algemene Rekenkamer, Mw. Mr. S. Stuiveling
 • antwoordbrief d.d. 4 oktober 2000 van de President van de Algemene Rekenkamer
 • mijn brief d.d. 15 oktober 2000 aan de President van de Algemene Rekenkamer

Wij verzoeken u de inhoud van de bijgevoegde briefwisseling te beschouwen als geheel herhaald, ingelast en ook aan u gericht. Wellicht ten overvloede merk ik op dat ik ook op ons schrijven d.d. 19 september 2000 aan u geen enkele reactie heb mogen ontvangen; ik betreur dat.


Hoogachtend,

ing.A.M.L. van Rooij, veiligheids- en milieudeskundige Ecologisch Kennis Centrum BV
Voor deze

Ing. A.M.L. van Rooij,
directeur.

E-mail: A.vanrooij@chello.nl


Bijlagen:

 • brief d.d. 22 augustus jl. aan de President van de Algemene Rekenkamer
 • brief d.d. 4 oktober jl. van de President van de Algemene Rekenkamer
 • brief d.d. 15 oktober 2000 aan de President van de Algemene Rekenkamer